נספח ב'
הודעה בדבר בחירות ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה

לכבוד: תושבי היישוב מזרע
במועצה האזורית עמק יזרעאל

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב

לפי סעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 (להלן – "הצו"), ביישובים שיתופיים בהם קיימת "אגודה שיתופית חקלאית" להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן - "אגודה שיתופית חקלאית"), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

  1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן - "ועד מקומי נפרד").
  2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.
  3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן - "נציגות") שתתווסף להנהלת האגודה.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

לפי סעיף 91ד לצו, רשאי/ת כל תושב/ת יישוב להגיש לשר הפנים בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית של היישוב, במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים שאינם חברי האגודה, כפי שנקבע בצו לגבי כל סוג גוף הנהלה מקומית ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו.

ההנהלה המקומית ביישוב מזרע היא מסוג זהות ועדים.

מספר התושבים הכולל ביישוב הוא 720, מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא 340 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 380.

להלן סוגי הבקשות ותנאיהן:

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"

א. בקשה לקיום בחירות לנציגות - בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:

  1. הגשת בקשה חתומה בידי 10% מתושבי היישוב.
  2. מספר התושבים שאינם חברי האגודה הוא לפחות 30% ממספר תושבי היישוב.

ב. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד - הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין תושבי היישוב.

מספר חברי הנציגות שניתן לבחור הינו 8.

יובהר כי במקרה שבו לא תוגש כל בקשה לשר לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של היישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות, ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.

 

בקשות, כאמור, ניתן להגיש באמצעות מנהלת הבחירות הגב' רלוקה לייבוביץ צור, לא יאוחר מיום 28 באוגוסט 2023[1] באמצעות הדוא"ל: [email protected]

בבקשה יפורטו שם, שם המשפחה ומספר הזהות של כל מבקש/ת (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל) וכל מבקש/ת י/תחתום בחתימתו/ה על הבקשה לצד שמו/ה.
העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.[2]

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג במזכירות היישוב בשעות העבודה הרגילות,
בלשכת מנכ"ל המועצה האזורית עמק יזרעאל, בימים ראשון עד חמישי, החל מהשעה 08:30 עד השעה 16:00
* וכאן> הקליקו להורדת נספח ג2 | הקליקו להורדת נספח ג5

רלוקה לייבוביץ' צור
מנהלת הבחירות בלמועצה האזורית עמק יזרעאל 


[1] 64 יום לפני מועד הבחירות

[2] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

* הבהרת נגישות - כל הנספחים שצורפו לעיל כקבצי PDF, מופיעים בחוזר מס' 2 באופן מונגש - לצפייה הקליקו כאן