1. בחירות במועצות האזוריות

הבסיס המשפטי העיקרי של הבחירות במועצות האזוריות הינו צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – "צו המועצות האזוריות" או "הצו"). המועצות האזוריות מתאפיינות במבנה דו-רובדי. הרובד העליון הוא המועצה האזורית, והרובד התחתון הוא היישוב המנוהל על ידי ועד מקומי; הצו מעגן בין היתר את מעמדו הסטטוטורי של הוועד המקומי וביישובים שיתופיים שבהם פעילה "אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית" אף מסמיך במקרים מסוימים את חברי ועד האגודה של היישוב השיתופי לכהן בו בזמן גם כחברי הוועד המקומי, סוג ניהול ישוב הנקרא "זהות בוועדים" (לאור הזהות הפרסונאלית). במועצה אזורית חברי המועצה הם נציגי היישובים (כמעין "פדרציה" שבה נציגות במועצה מבטאת ייצוג ליישוב בהיבט הגיאוגרפי); מאפיין נוסף במועצות אזוריות הינו המושג "אזור עודף" (או תחום עודף) המבטא שטחים שנמצאים בשטחי המועצה אך אינם כלולים בתחומי היישובים. יכולים להימצא בהם נקודות/מתקנים שונים (כגון מחנה צבאי, מכללה אקדמית, כפר נוער וכדו'), בהם מתגוררים בעלי זכות בחירה.

הבחירות במועצות האזוריות נערכות לשלושה מוסדות ובשלושה פתקים: כל התושבים במועצה האזורית מצביעים בבחירות לראש המועצה האזורית; התושבים בכל יישוב מצביעים בבחירות לנציג או נציגי היישוב במועצת המועצה האזורית; ותושבי היישוב מצביעים בבחירות לחברי הוועד המקומי באותו יישוב (ככלל, כל אחד מן היישובים מנוהל בנפרד על ידי ועד מקומי נבחר, למעט חריגים לגבי סוגים מסוימים של יישובים שיתופיים שיפורטו בחוזר זה).

2. בחירת ועדת בחירות

לקראת הבחירות הצפויות להיערך בט"ז בחשוון התשפ"ד, 31 באוקטובר 2023 ב-53 מועצות אזוריות, נעדכן כי הושלמו הליכי בחירת (ו/או מינוי) ועדות הבחירות במוא"ז.

ועדת הבחירות נבחרת בשלב מוקדם יותר - 157 יום לפני הבחירות (לעומת 60 יום לפני הבחירות ב"רשומ"ק"), זאת על מנת שיהיה די זמן לוועדת הבחירות של הרשות, למנהל הבחירות ולמטה הבחירות לביצוע 4 הליכים ייחודיים הנדרשים לקראת ביצוע בחירות במועצות אזוריות כפי שיפורטו להלן.

3. ההליכים הייחודיים במועצות האזוריות

 1. הליך סיווג תושבים – ועדת הבחירות של המועצה בשיתוף עם ועדי היישובים השיתופיים והציבור מבצעת הליך במסגרתו מסומנים תושבי היישוב החברים/לא חברים  באגודה השיתופית להתיישבות חקלאית
 2. הליך קביעת סוג ניהול היישוב – על בסיס הממצאים הכמותיים של הכמות היחסית של חברי האגודה מתאפשרת הגשת בקשות (בהתאם לתנאים שמפרט הצו) לשינוי סוג ניהול היישוב כגון מעבר ממצב של זהות בוועדים לקיום בחירות, מעבר לניהול באמצעות "נציגות" (נרחיב על כך בהמשך) וכדו'
 3. הליך המודד –שיטת המודד במוא"ז מתייחסת לאופן שבו נקבע מספר התושבים שיקנה לאזור זכות לבחור נציג למועצה.
 4. קביעת מספר חברי ועד מקומי - ועדת הבחירות של המועצה מעבירה את המלצתה לשר על מספר חברי הוועד המקומי ביישוב או מספר הנציגים.

חוזר זה עוסק בהליכים הייחודיים שפורטו לעיל למעט הליך המודד (סעיף ג') שיפורט בחוזר נפרד.

4. ישוב שיתופי/לא שיתופי

סעיף 1 לצו המועצות האזוריות מגדיר "יישוב שיתופי" כדלקמן:

"קיבוץ, קבוצה, או מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי לרבות יישוב שלפחות שמונים למאה מתושביו שהם בני 17 ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמועצה מכירה בו כיישוב שיתופי לצורך צו זה".

בהתאם לסעיפים 91 עד 91ב לצו (וס' 96 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979), ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן- אגודה שיתופית חקלאית), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 1. ועד מקומי נבחר, נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן- ועד מקומי נפרד).
 2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי (זהות ועדים). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד המקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.
 3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן כוועד מקומי של הישוב, ותושבי הישוב שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן - נציגות) שתתווסף לחברי הנהלת האגודה.

יצוין כי ביישוב שאינו שיתופי, יתקיימו בכל מקרה בחירות לוועד מקומי.

ההחלטה בנוגע לסוג ניהולו של היישוב השיתופי הינה בסמכות שר הפנים ונגזרת מהיחסים המספריים שבין מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות החקלאית, לבין מספר התושבים שאינם חברי האגודה כאמור, וכן על פי בקשה המוגשת לשר במועד הקבוע בצו.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת התושבים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023). "חבר" לעניין זה הוא מי שסומן על גבי הרשימה בהליך סיווג התושבים כחבר על פי הוראות הדין.

5. הליך סיווג התושבים

הליך הסיווג מהווה בסיס להליך קביעת סוג ניהול היישובים השיתופיים והוא מתבצע ע"י ועדת הבחירות של המועצה האזורית. בשלב זה, נמסרו הנחיות ראשוניות באמצעות מינהלות הבחירות המחוזיות והועברו באמצעותם למועצות רשימות הבוחרים. להלן פירוט שלבי הליך זה:

הכנת הרשימה - מסירת רשימות הבוחרים של יישובים שיתופיים

משרד הפנים מסר עד ליום 23.06.2023[1] לכל ועדת בחירות של מועצה אזורית שני עותקים של רשימות התושבים של יישובים שיתופיים בתחום המועצה. הרשימות נמסרו לוועדת הבחירות באמצעות ראשי מינהלות הבחירות המחוזיות. עותק אחד מסומן בצבע אדום לשימוש הוועד המקומי, ועותק שני מסומן בצבע ירוק לשימוש ועדת הבחירות.

רשימת התושבים תכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות ורשום הוא ומענו ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושב היישוב השיתופי, שנת לידתו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין.

שימו לב! סימון החברים על גבי הרשימה רלוונטי רק לחברי " אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית". לכן, אם אין ביישוב "אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית" - אין לסמן ברשימה חברים ויש להחזירו למשרד הפנים ללא ביצוע פעולות נוספות.

סיווג התושבים

לא יאוחר מיום 23.06.2023 תפנה ועדת הבחירות לכל ועד מקומי או ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב בצירוף רשימת התושבים הרלוונטית ליישוב (החוברת האדומה) ותבקש לסמן את חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב על ידי סימון האות "ח" ליד שמו הפרטי ושם המשפחה של כל תושב החבר באגודה. יודגש כי יסומנו רק חברים באגודה השיתופית להתיישבות חקלאית ולא באגודה אחרת. הוועד המקומי או הנהלת האגודה השיתופית החקלאית ישיבו לדרישת הוועדה לא יאוחר מ-2 ימים מיום קבלתה. הוועד או ההנהלה רשאים לצרף כל מידע שהם רואים לנכון שיסייע בסיווג. יש לציין בפניית הוועדה את המועד האחרון למתן מענה. ועדת הבחירות תבחן את הסימונים שנעשו על ידי הוועד ומידע נוסף אם נמסר ותסמן על גבי העותק שברשותה (החוברת הירוקה) את חברי האגודה על ידי סימון האות "ח" ליד שמו. יש לוודא כי בשלב זה הסימונים על גבי שני העותקים זהים, לצורך הצגתם לתושבים.

הצגת פנקסי הבוחרים לעיון הציבור ופרסום מודעה

ביום [2]05.07.2023 יוצגו רשימות התושבים בהן נערכו הסימונים לעיון הציבור במקומות הבאים:

 1. במשרדי המועצה האזורית - יוצגו רשימות התושבים של כל היישובים השיתופיים (החוברת הירוקה).
 2. במשרד הוועד המקומי – תוצג רשימת התושבים של היישוב הרלוונטי (החוברת האדומה).

רשימות התושבים יוצגו במשך 10 ימים ועד ליום 16.07.2023 ולצידן טפסים להגשת עררים.

ביום 05.07.2023 יפרסם יושב-ראש ועדת הבחירות במשרדי הוועד המקומי וכן במקומות נוספים ביישוב אם נקבעו על ידי ועדת הבחירות, מודעה על הצגת הרשימות וזכותו של כל אדם לעיין בהן בתוך 10 ימים מיום פרסום המודעה, שעות העיון ברשימות והזכות להגשת עררים ועתירות עליהן.

מודעה כאמור תפורסם גם באתר האינטרנט של המועצה ועל לוחות המודעות.

יש להקפיד כי המודעה תוצג במשך כל 10 ימי הצגת הפנקסים.

הגשת עררים על רשימות התושבים

בהתאם לסעיף 90ב לצו וסעיף 96ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979, לא יאוחר מיום 16.07.2023[3] כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות ערר על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר "אגודה שיתופית חקלאית" או על כך שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר "אגודה שיתופית חקלאית".

הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס בנספח א'.

הטפסים יונחו במקום הצגת הרשימות לעיון. ועדת הבחירות תוודא במהלך כל עשרת ימים הצגת הפנקסים כי ישנם טפסים בכמות מספקת.

ערר של אדם לגבי עצמו - יוגש לוועדת הבחירות בעותק אחד. ערר של אדם לגבי הזולת - יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

מיד לאחר תום המועד האחרון להגשת עררים, עתירות או מתן פסק דין (ולא יאוחר מ-16.07.2023) - הרשימה תעודכן בהתאם להכרעה בערר ואם הוגשה עתירה על החלטת ועדת הבחירות - הרשימה תעודכן על פי פסק דינו של בית המשפט.

השלמת הרשימה והעברתה למשרד הפנים

בחלקו העליון של כל עמוד, תציין ועדת הבחירות את מספרם הכולל של התושבים שסומנו כחברי האגודה השיתופית באותו עמוד ויו"ר הוועדה יחתום בחתימת ידו על העמוד.

בנוסף, בדף האחרון של רשימת התושבים יצוין מספרם הכולל של התושבים שסומנו כחברי האגודה השיתופית.

החתימה תיעשה על עותק אחד בלבד (החוברת הירוקה), שהוא הקובע.

בסיום ההליך, יועברו העותקים המקוריים של רשימת התושבים וכן כל העתק שנעשה, אם נעשה, למנהל הבחירות, שיעביר את כלל הרשימות למפקח הארצי על הבחירות.

סדרי הדיון בעררים

ככל שיוגשו עררים, ועדת הבחירות תדון בהם לפי הוראות אלה:

 1. בהתאם לס' 90ב לצו (וסעיף סעיף 96ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979), הסמכות לדון ולהכריע בעררים שהוגשו על רשימות התושבים היא של ועדת הבחירות הנדרשת להכריע בהם עד ליום 23.07.2023[4]
 2. במקרה בו הוגש הערר נגד אדם אחר, ועדת הבחירות תמציא את אחד מן ההעתקים לאדם שלגביו הוגש הערר בצירוף הזמנה לדיון.
 3. הדיון בעררים ייערך בשני שלבים:

שלב א'- מיד לאחר תום המועד האחרון להגשת עררים תדון ועדת הבחירות בעררים שהגישו אנשים לגבי עצמם. במקרה בו סבורה הוועדה כי ניתן לקבל את הערר בלי צורך לקיים דיון בנוכחות העורר - תודיע לו ועדת הבחירות על קבלת הערר.

שלב ב'- ועדת הבחירות תדון בעררים שלא ראתה לנכון לקבלם בשלב א' וכן עררים הנוגעים לזולת. לצורך הדיון בעררים אלה, תזמן הוועדה את העורר ואם הוגש הערר נגד אדם אחר - תזמן גם אותו לדיון.

ההזמנה לדיון תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה (להזמנת אדם נגדו הוגש ערר יצורף העתק מכתב הערר).

 1. דגשים לדיון בערר:
 • כל בעל דין שהוזמן לערר, זכאי לטעון בפני ועדת בחירות בעצמו או על ידי בא-כוחו.
 • חבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לרשימה של היישוב שבו הוא מתגורר.
 • ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול של דיוניה בעררים.
 • לצורך הכרעה בעררים, רשאית ועדת הבחירות לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה.
 1. הודעה על החלטת ועדת הבחירות בערר תימסר לעורר על ידי ועדת הבחירות במסירה אישית או באמצעות דואר רשום ואם הוגש הערר נגד אדם אחר - גם לו, עד ליום 26.07.2023[5].

במקרה בו הוועדה לא מודיעה על החלטתה במועד כאמור, ייחשב הדבר לצורך הגשת עתירה לבית המשפט על החלטת ועדת הבחירות, כאילו נדחה הערר וכאילו נמסרה לעורר הודעה על כך ביום 26.07.2023. יחד עם זאת, יודגש כי הוראה זו אינה גורעת מהחובה המוטלת על ועדת הבחירות לדון ולהכריע בכל ערר המוגש אליה, וכן למסור הודעה על הכרעתה במועד. הגשת עתירה על החלטת ועדת הבחירות בעררים: בהתאם לסעיף 90ב(ז) לצו (וסעיף סעיף 96ב(ז) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979), רשאים הצדדים לדיון בערר להגיש עתירה על החלטת ועדת הבחירות בערר. העתירה תוגש בתוך 7 ימים מיום ההחלטה בערר לבית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו נמצאת המועצה האזורית. ביו"ש העתירה תוגש בתוך 7 ימים לבית המשפט לעניינים מקומיים.

פסק הדין בעתירה יינתן בתוך 7 ימים ממועד הגשת העתירה ויהיה סופי.

 

6. הליך קביעת סוג ניהול היישובים השיתופיים

כאמור, בהתאם לממצאיו של הליך סיווג התושבים לחברי האגודה השיתופית חקלאית ולכאלה שאינם חברי האגודה, כפי שנערך על ידי ועדת הבחירות ביישובים השיתופיים, יבוצע הליך קביעת סוג ניהול הישוב בהתאם לכללים הבאים:

 • ביישוב שבו מספר התושבים שאינם חברי האגודה שיתופית חקלאית עלה על מספר התושבים חברי האגודה - יתקיימו בחירות לוועד מקומי נפרד ביישוב.
 • ביישוב שבו מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר התושבים שאינם חברי אגודה - ייבחן סוג הניהול כמפורט להלן:
  • אם לא הוגשה בקשה לשינוי - סעיף 91ז לצו (וס' 91ז לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979), קובע את "עקרון הרציפות" על סוג ההנהלה המקומית בכל יישוב שיתופי. על פי עקרון זה, סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.
  • אם הוגשה בקשה לשינוי - יש לבחון את הבקשה, על פי כללים אלה ביחס ל-6 בקשות אפשריות:
   1. קיום "זהות ועדים" במקום ועד מקומי נפרד - על פי בקשה שתוגש לשר[6] בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של היישוב.
   2. בחירת נציגות במקום ועד מקומי נפרד - על פי בקשה שתוגש לשר בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של היישוב.
 1. בחירת ועד מקומי נפרד במקום נציגות בהתקיים אחד מאלה:
  1. על פי בקשה שתוגש לשר בידי 20% לפחות מבין התושבים של היישוב.
  2. ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה - על פי בקשה שתוגש לשר בידי 50% לפחות מבין התושבים שביישוב.
 2. קיום "זהות ועדים" במקום נציגות - על פי בקשה שתוגש לשר בידי למעלה מ-90% מבין התושבים של היישוב.
 3. בחירת ועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים", בהתקיים אחד מאלה:
  1. על פי בקשה שתוגש לשר בידי 20% לפחות מתושבי הישוב.
  2. בקיבוץ או קבוצה - על פי בקשה שתוגש לשר בידי 50% מתושבי הישוב.
 4. בחירת נציגות -
  1. ביישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה - בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
   1. על פי בקשה שתוגש לשר בידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר האגודה השיתופית חקלאית.
   2. מספר התושבים בישוב שאינם חברי האגודה השיתופית חקלאית הוא 10% לפחות ממספר התושבים בישוב.
  2. בקיבוץ או קבוצה - בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
   1. על פי בקשה שתוגש לשר בידי 10% לפחות מבין תושבי היישוב.
   2. מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר התושבים ביישוב.

הליכים לקביעת סוג ההנהלה המקומית

 1. פרסום הודעה בדבר הגשת בקשות לשר

לא יאוחר מיום 18.08.23[7] יפרסם מנהל הבחירות, בכל אחד מהיישובים השיתופיים, הודעה על האפשרות להגיש לשר בקשות לשינוי סוג ההנהלה המקומית של הישוב.

בהודעה יפורטו הוראות סעיפים 91א עד 91ג לצו (וסעיפים 97א 97ד לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979) ויצוין בה המועד האחרון להגשת הבקשות, הרכב התושבים ומספר החותמים הנדרש לכל סוג בקשה. בנוסף, מנהל הבחירות יציין במודעה את מקום הנחת טפסי הבקשות, מקום הגשת הבקשות והמועדים שבהם ניתן להגיש את הבקשה.

ההודעה תפורסם בנוסח בנספחים ב-ב1 בהתאם לסוג הישוב (ישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה - נספח ב; ישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה - נספח ב1).

שימו לב! פרטי ההודעה עשויים להשתנות מיישוב ליישוב בהתאם לסוג היישוב, מספר התושבים והיחסים המספריים בין התושבים שהם חברי אגודה לתושבים שאינם חברי אגודה. לכן, יש להקפיד ולפרסם בכל יישוב את ההודעה הרלוונטית בהתאם לסוג ההנהלה הקיימת בישוב ולציין את נתוני התושבים הרלוונטיים לגבי אותו יישוב.

בישוב שבו קיימת אפשרות לבחירות לנציגות - מנהל הבחירות יערוך חישוב של מספר הנציגים המגיע לישוב בהתאם לנוסחה בפסקה (6)(ב) שבהמשך, ויציין זאת במודעה.

בישובים שיתופיים שבהם רוב התושבים ביישוב אינם חברי האגודה השיתופית - תפורסם הודעה בנוסח בנספח ב2.

ההודעות יפורסמו בכל יישוב, במקומות הבאים:

 • על לוחות המודעות בכל ישוב
 • באתר האינטרנט של המועצה
 • במתקנים ציבוריים נוספים הקיימים בכל ישוב

יש להקפיד כי המודעה תוצג במשך 10 ימים ועד ליום 28.08.23.

 1. הגשת בקשות בדבר סוג ההנהלה המקומית ביישוב שיתופי

לא יאוחר מיום 28.8.23[8] רשאים התושבים להגיש בקשה לשר, באמצעות מנהל הבחירות, לשינוי סוג הגוף שינהל את היישוב.

בבקשה יפורטו שמו, שם המשפחה ומספר הזהות של כל מבקש/ת וכל מבקש/ת י/תחתום בחתימתו/ה על הבקשה לצד שמו/ה.

העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.

הבקשות יוגשו בטפסים בנספחים ג-ג5, בהתאם לסוג הגוף המנהל הקיים בישוב וסוג הגוף המנהל המבוקש.

 1. בדיקת הבקשות על ידי מנהל הבחירות

מנהל הבחירות נדרש לבדוק כל בקשה המוגשת אליו ולוודא כי התקיימו בה כל אחד מאלה:

 • מגישי הבקשה הם תושביו של היישוב לגביו הוגשה הבקשה.
 • התקיימו התנאים המספריים הנדרשים בנוגע לבקשה כפי שפורטו לעיל.
 • הבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע בצו לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 ולא יאוחר מיום 28.8.23 .
 • על כל אחד מהדפים עליהם יש חתימה מופיעה כותרת הבקשה (כלומר, איזה סוג ניהול מבוקש).

דגשים לבדיקת הבקשות:

 • אם נמצאה כפילות בחתימת תושב (כלומר, תושב חתם על שתי בקשות שונות) - חתימותיו בכל הבקשות בטלות ולא יובאו בחשבון לצורך עמידה בתנאים המספריים הדרושים לבקשה.
 • תושב שחתם על בקשה - אינו רשאי לחזור בו מחתימתו.
 • מותו של חותם אינו מבטל את חתימתו.

מנהל הבחירות ימלא לגבי כל בקשה טופס בדיקה, בו יפורטו ממצאי בדיקתו והערותיו וכן המלצתו לשר - האם לאשר את הבקשה או לא. טופס בדיקה מצורף כנספח ד' . שימו לב: יש לבדוק גם בקשה שהוגשה שלא על פי טופס שבנספח.

 1. העברת הבקשות לשר

לא יאוחר מיום 04.09.23[9] יעביר מנהל הבחירות לשר את כל הבקשות שהוגשו בצירוף טופס הבדיקה שמילא לפי נספח ד' לגבי כל בקשה (לרבות בקשות שיש לדחות לדעת מנהל הבחירות).

מנהל הבחירות יסרוק את כל הבקשות וטפסי הבדיקה ויעביר אותם אל יחידת המפקח הארצי על הבחירות באמצעות מערכת הנד"ב. בנוסף יצרף את הדיווח הנדרש על גבי קובץ אקסל שיועבר אליכם בהמשך.

 1. החלטת השר בדבר ניהול היישוב

החלטת השר בבקשות תפרט את סוג הגוף לניהול היישוב בבחירות הקרובות.

ההחלטה תפורסם במסגרת ההודעה שמפרסם מנהל הבחירות בדבר הגשת רשימות והצעות מועמדים (הנחיות בנוגע לפרסום הודעה כאמור יינתנו בהמשך למנהלי הבחירות הרלבנטיים).

 1. קביעת מספר חברי ועד מקומי נפרד או נציגות
 1. החלטת שר על קיום בחירות לוועד מקומי נפרד - מספר חברי הוועד המקומי שיעמדו לבחירה ייקבע על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, בהתאם למספר התושבים ביישוב. על מנהל הבחירות לוודא שהמועצה האזורית מעבירה את המלצתה לגבי מספר חברי הוועד ביישובים לא יאוחר מיום 04.09.23 [10].
 2. החלטת שר על צירוף נציגות להנהלת "אגודה שיתופית חקלאית" המכהנת כוועד מקומי – מנהל הבחירות נדרש לחשב את מספר הנציגים שיעמדו לבחירה על ידי הכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית במועד החישוב, במנה המתקבלת מחלוקת מספר התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית במספר התושבים החברים באגודה השיתופית. המספר השלם המתקבל ממכפלה זו הוא מספר נציגים שיעמדו לבחירה לנציגות מתוך התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית.

אם התוצאה נמוכה מ-1, יעמוד לבחירות לנציגות נציג אחד מתוך התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית.

מנהל הבחירות יעדכן את יחידת המפקח הארצי על הבחירות באמצעות מערכת נד"ב במספר הנציגים לנציגות שהתקבל לגבי כל יישוב על פי החישוב שערך - זאת באמצעות צירוף האקסל האמור לעיל.

בכבוד רב,

ריאן גאנם, רו"ח
המפקח הארצי על הבחירות
 


נספח א'

טופס הגשת ערר

לכבוד

ועדת הבחירות במועצה האזורית ...........................................................

טופס הגשת ערר

מוגש בזה ערר לפי סעיף 90 ב(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 על החלטת ועדת הבחירות במועצה האזורית ........................................... לגבי רשימת התושבים ביישוב ...........................................................................................

1. פרטי מגיש הערר (נא לציין את הפרטים כפי שמופיעים בתעודת הזהות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם משפחה

 

שם פרטי

 

מספר זהות

 

תאריך לידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם היישוב

 

רחוב

 

מס' בית

 

מיקוד

 

טלפון להתקשרות

 

 

2. עילת הערר (נא סמן X במקום המתאים):

שמי סומן / לא סומן (נא למחוק את המיותר), ברשימת התושבים כחבר "אגודה שיתופית חקלאית" להתיישבות חקלאית של היישוב

אדם אחר סומן / לא סומן (נא למחוק את המיותר), ברשימת התושבים כחבר "אגודה שיתופית חקלאית" להתיישבות חקלאית של היישוב[11]

אם בחרת באפשרות זו, נא למלא את פרטי האדם לגביו מוגש הערר, כפי שמופיעים ברשימת התושבים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם משפחה

 

שם פרטי

 

מספר זהות

 

שנת לידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם היישוב

 

רחוב

 

מס' בית

 

מיקוד

 

 

 

 

3. הנימוקים לערר:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

נא למלא בכתב ברור ולצרף מסמכים רלוונטיים, ככל שישנם.

 

תאריך

 

 

חתימה

 

 

נספח ב'

הודעה בדבר בחירות ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה

לכבוד תושבי היישוב .......................................

במועצה האזורית...........................................

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב

לפי סעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – "הצו") וסעיפים 97א עד 97ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון"), ביישובים שיתופיים בהם קיימת "אגודה שיתופית חקלאית" להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן - "אגודה שיתופית חקלאית"), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן - "ועד מקומי נפרד").
 2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.
 3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן - "נציגות") שתתווסף להנהלת האגודה.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

לפי סעיף 91ד לצו/ 97ה לתקנון, רשאי כל תושב יישוב להגיש לשר הפנים/לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית של היישוב, במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבע בצו/בתקנון לגבי כל סוג גוף הנהלה מקומית ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון.

ההנהלה המקומית ביישוב................................................ היא מסוג זהות ועדים/ נציגות/ ועד מקומי נפרד[12],

מספר התושבים הכולל ביישוב הוא ......................., מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא .............. ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא ........................ .

 

להלן סוגי הבקשות ותנאיהן[13]:

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"-

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות - בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:
 1. הגשת בקשה חתומה בידי 10% מתושבי היישוב.
 2. מספר התושבים שאינם חברי האגודה הוא לפחות 30% ממספר התושבים של היישוב.
 1. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד - הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין תושבי היישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום "זהות ועדים"- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ - 90% מתושבי היישוב.
 2. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד - הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין תושבי היישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות - הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין תושבי היישוב.
 2. בקשה ל"זהות ועדים" - הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין תושבי היישוב.

יובהר כי במקרה שבו לא תוגש כל בקשה לשר/לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של היישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.

בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 28.8.23[14].

את הבקשות יש למסור למנהל הבחירות ........... (לפרט שם, מיקום, מועדים ומס' טלפון ליצירת קשר).

בבקשה יפורטו שם, שם המשפחה ומספר הזהות של כל מבקש/ת (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל), וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו. העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה[15].            

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג ב................................................................................................... (לציין מקום ביישוב, ימים ושעות פתיחה)

ובמשרדי המועצה האזורית ......................................................... (לציין כתובת המועצה, שעות פתיחה וכיו"ב).

                                                                                                                                                          

מנהל הבחירות......................................    תאריך..............................          למועצה האזורית..................................


נספח ב1

הודעה בדבר בחירות ביישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

לכבוד תושבי היישוב .................................

במועצה האזורית.....................................

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של היישוב

בהתאם לסעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן"הצו") / 97א עד 97ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון"), ביישובים שיתופיים בהם קיימת "אגודה שיתופית חקלאית" להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן - ""אגודה שיתופית חקלאית" ), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן - "ועד מקומי נפרד").
 2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.
 3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן"נציגות") שתתווסף להנהלת האגודה.

בהתאם לסעיף 91ד לצו/ 97ה לתקנון, רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים/לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית המנהלת את היישוב במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לבין תושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו/בתקנון לגבי כל בקשה, ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

ההנהלה המקומית ביישוב ....................................................  היא מסוג זהות ועדים/ נציגות/ ועד מקומי נפרד[16].

מספר התושבים ביישוב הוא ......................., מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא ..................... ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא ..................... .

להלן סוגי הבקשות ותנאיהן[17]:

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"-

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות-בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:
 1. הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית.
 2. מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות 10% ממספר התושבים ביישוב.
 1. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד - הגשת בקשה לשר הפנים חתומה בידי 20% לפחות מבין התושבים של היישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום "זהות ועדים"- הגשת בקשה לשר חתומה בידי למעלה מ - 90% מהתושבים של היישוב.
 2. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד - הגשת בקשה לשר חתומה בידי 20% לפחות מבין התושבים של היישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות - הגשת בקשה לשר חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של היישוב.
 2. בקשה ל"זהות ועדים" - הגשת בקשה לשר חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של היישוב.

יובהר כי במקרה שבו לא תוגש כל בקשה לשר/ממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של היישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות, ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.

בקשות, כאמור, ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 28.8.23[18].

ניתן למסור את הבקשות למנהל הבחירות ....................................................(לפרט מיקום ומועדים).

בבקשה יפורטו שם, שם המשפחה ומספר הזהות של כל מבקש/ת (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל)  וכל מבקש/ת י/תחתום בחתימתו/ה על הבקשה לצד שמו/ה. העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.[19]            

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג ב................................................................................ (לציין מקום ביישוב, ימים ושעות פתיחה)

ובמשרדי המועצה האזורית ........................................................................................ (לציין כתובת המועצה, שעות פתיחה וכיו"ב).              

                                                                                                                                                        

 מנהל הבחירות..........................................              תאריך.............................                    למועצה האזורית........................................נספח ב2

הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם  חברי אגודה


לכבוד תושבי היישוב ...........................................................................................

הנדון: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

בהתאם לסעיף 91ב(1) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - "הצו")/ 97ב(1) לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון"), ביישוב שיתופי שבו מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר התושבים חברי האגודה, יורה השר/הממונה לקיים בחירות לוועד מקומי נפרד.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

מספר התושבים הכולל ביישוב ................... הוא ........................

בהתאם לסיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון, מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא........... ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא ..................

לפיכך, ביום הבחירות למועצות האזוריות שייערכו בט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23) יתקיימו ביישוב בחירות לוועד מקומי נפרד.

 

מנהל הבחירות......................................                 תאריך.............................                            למועצה האזורית........................................


נספח ג'

                                                                         בקשה לקיום "זהות ועדים" במקום ועד מקומי נפרד או נציגות

                                                                                                                                                                          

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות למועצה האזורית....................................................................

 

הנדון: בקשה לקיום זהות ועדים

אנו הח"מ[20], הרשומים כתושביו של היישוב............................................פונים לכב' כדלקמן:

 1. היישוב ................ הוא ישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958/ בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979.
 2. מספר התושבים ביישוב הוא ...............................
 3. גוף ההנהלה המקומית שנקבע בבחירות הקודמות ביישוב הוא נציגות / ועד מקומי נפרד[21].
 4. הרינו לבקשך להורות לקראת הבחירות שיתקיימו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23), כי חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית חקלאית בישוב יכהנו גם כחברי הוועד המקומי.
 5. החתומים מטה מהווים למעלה מ- 80%*/ 90%[22] מהתושבים של היישוב.
 6.  להלן חתימות התושבים[23]:

מס' סידורי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 •  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

הערה: חובה לציין את כותרת הבקשה על-גבי כל  דפי החתימות המצורפים לבקשה.

תאריך ............................

 

העתק: ועדת הבחירות


                                                                                                          נספח  ג1

                                               בקשה לצירוף נציגות להנהלת האגודה השיתופית בישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ......................................................................

הנדון: בקשה לצירוף נציגות לוועד מקומי של הנהלת האגודה השיתופית בישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

הריני לפנות אליך בבקשה כי תורה בהתאם לסמכותך לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958/ תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן - "התקנון"), כי לוועד המקומי של היישוב ייבחרו, נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית, גם נציגים בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.

פרטי המבקש/ת[24] (כפי שמופיעים בתעודת הזהות):

....................................          .......................................          ........................................

שם פרטי                              שם משפחה                       מספר זהות

 

רשום כתושב ביישוב ................................................................ במועצה האזורית .........................................................................                                                                                                                                                                            

 1. היישוב הנ"ל הוא ישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958/בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט - 1979.
 2. אני חבר/ אינני חבר (מחק את המיותר) באגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן - האגודה השיתופית).
 3. מספר התושבים של היישוב הוא .............., מתוכם ............ תושבים החברים באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים באגודה השיתופית.
 4. הואיל ומספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 10% לפחות ממספר התושבים ביישוב, אבקשך להורות כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית, ייבחרו גם נציגים של התושבים באותו יישוב שאינם חברי האגודה השיתופית.  

 

תאריך.......................................       המבקש/ת .............................................................      חתימת המבקש/ת .................................................

העתק: ועדת הבחירות


נספח  ג2

בקשה לצירוף נציגות להנהלת האגודה השיתופית בישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית .........................................................

הנדון: בקשה לצירוף נציגות לוועד מקומי של הנהלת האגודה השיתופית ביישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה

 

אנו הח"מ[25], הרשומים כתושביו של היישוב ......................................................., פונים לכב' כדלקמן:

 1. היישוב ...................................... הוא יישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – צו)/ תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון").
 2. מספר התושבים ביישוב הוא ......................................................
 3. גוף ההנהלה המקומית שנקבע בבחירות הקודמות ביישוב הוא זהות ועדים.
 4. הרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך בצו/בתקנון, לקראת הבחירות שיתקיימו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23), כי לוועד המקומי של הישוב ייבחרו, נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית, גם נציגים בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.
 5. מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות ממספר התושבים ביישוב (מספר התושבים של היישוב הוא .............., מתוכם ................ תושבים החברים באגודה השיתופית ו ................ אינם חברים באגודה השיתופית).
 6. החתומים מטה מהווים לפחות 10%  מהתושבים של היישוב.
 7.  להלן חתימות התושבים[26]:
 • סידורי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 •  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

הערה: חובה לציין את כותרת הבקשה על-גבי כל  דפי החתימות המצורפים לבקשה.

תאריך ..............................

העתק: ועדת הבחירות
 


נספח  ג3

בקשה לקיום בחירות לנציגות במקום ועד מקומי נפרד

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ................................

הנדון: בקשה לקיום בחירות לנציגות במקום ועד מקומי נפרד

אנו הח"מ[27], הרשומים כתושביו של היישוב …………., פונים לכב' כדלקמן:

 1. היישוב ................ הוא יישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – "הצו") / בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון").
 2. מספר התושבים ביישוב הוא ...............................
 3. הגוף המנהל של הישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי נפרד .
 4. הרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך לפי הצו/התקנון לקראת הבחירות שיתקיימו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23), על קיום בחירות לנציגות מתוך בעלי זכות בחירה ביישוב שאינם חברים באגודה השיתופית.
 5. החתומים מטה מהווים למעלה מ - 80% מהתושבים של הישוב (מספר התושבים של היישוב הוא .........., מתוכם ............ תושבים החברים באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים באגודה השיתופית).
 6.  להלן חתימות התושבים[28]:

מס' סידורי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 •  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

הערה: חובה לציין את כותרת הבקשה על-גבי כל דפי החתימות המצורפים לבקשה.

תאריך ....................

העתק: ועדת הבחירות


נספח  ג4

     בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" או "נציגות" בישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

 

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ...................................................

הנדון: בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" ביישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

אנו הח"מ[29], הרשומים כתושביו של היישוב …………., פונים לכב' כדלקמן:

 1. היישוב ................ הוא יישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – "הצו") / בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון").
 2. מספר התושבים ביישוב הוא ...............................
 3. הגוף המנהל של היישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האגודה השיתופית ("זהות ועדים") / ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האגודה השיתופית ונציגים של התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית ("נציגות")[30].
 4. הרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך לפי הצו/התקנון, לקיים במועד הבחירות שיתקיימו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23), בחירות לוועד מקומי.
 5. החתומים מטה מהווים 20%  לפחות מבין התושבים של הישוב (מספר התושבים של היישוב הוא .........., מתוכם ............ תושבים החברים באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים באגודה השיתופית).
 6.  להלן חתימות התושבים[31]:

מס' סידורי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 •  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

הערה: חובה לציין את כותרת הבקשה על-גבי כל דפי החתימות המצורפים הבקשה

תאריך ......................

העתק: ועדת הבחירות
 


נספח  ג5

    בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" בישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה

לכבוד,

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ........................................

הנדון: בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" ביישוב שיתופית שהוא קיבוץ או קבוצה

אנו הח"מ[32], הרשומים כתושביו של היישוב …………., פונים לכב' כדלקמן:

 1. היישוב ................ הוא יישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – "הצו") / בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – "התקנון").
 2. מספר התושבים ביישוב הוא ...............................
 3. הגוף המנהל של הישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האגודה השיתופית ("זהות ועדים")/ ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האגודה השיתופית ונציגים של התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית ("נציגות")[33].
 4. הרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך לפי הצו/התקנון, לקיים במועד הבחירות שיתקיימו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23), בחירות לוועד מקומי.
 5. החתומים מטה מהווים 50% לפחות מבין התושבים של הישוב (מספר התושבים של היישוב הוא ............., מתוכם................. תושבים החברים באגודה השיתופית ו ................ אינם חברים באגודה השיתופית).
 6.  להלן חתימות התושבים[34]:

מס' סידורי

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

 •  
 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערה: חובה לציין את כותרת הבקשה על-גבי כל  דפי החתימות המצורפים הבקשה.

תאריך ....................

העתק: ועדת הבחירות


נספח ד

 הודעת מנהל הבחירות לשר/לממונה בדבר בקשות לקיום בחירות לנציגות

מנהל הבחירות למועצה האזורית .........................................

לכבוד:

שר הפנים/הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרון

באמצעות המפקח הארצי על בחירות

הנדון: בקשה לקיום בחירות ל............... (וועד מקומי נפרד/נציגות/קיום זהות ועדים) ביישוב ....................

 1. היישוב .............. שבתחום המועצה האזורית .......... הוא ישוב שיתופי כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958/בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט -1979.
 2. הגוף המנהל בישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי נפרד/נציגות/זהות ועדים[35].
 3. ביום .................. נמסרה לי הבקשה המצ"ב לעריכת בחירות לנציגות ביישוב.
 4. בדקתי את הבקשה ומצאתי כי (נא סמן X  במקום הנכון לפי סוג הבקשה הנבדקת):

סוג הבקשה

סוג הגוף המנהל על פי הבחירות הקודמות

סוג הישוב

סוג הבדיקה

 •  
 •  

ועד מקומי נפרד/נציגות/זהות ועדים**

 

 

רוב התושבים בישוב הם חברי האגודה השיתופית

 

 

ועד מקומי נפרד/נציגות/זהות ועדים**

 

 

הבקשה הוגשה במועד

 

 

נציגות

"זהות ועדים"

בישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

מגיש הבקשה ברשימת התושבים של היישוב

 

 

מגיש הבקשה אינו חבר האגודה השיתופית של הישוב

 

 

מספר התושבים בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית הוא 10%לפחות ממספר התושבים בישוב

 

 

ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על ידי 10% לפחות מהתושבים בישוב

 

 

מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 30% לפחות

 

 

ועד מקומי נפרד

 

הבקשה הוגשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב

 

 

ועד מקומי נפרד

זהות ועדים/ נציגות

ישוב שיתופי שאינו קיבוץ או קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על ידי 20% לפחות מהתושבים בישוב

 

 

ישוב שהוא קיבוץ או קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על ידי 50% לפחות מהתושבים בישוב

 

 

זהות ועדים

נציגות

 

הבקשה הוגשה חתומהבידי למעלה מ-90% מהתושבים בישוב

 

 

 

ועד מקומי נפרד

 

הבקשה הוגשה חתומה בידי למעלה מ- 80% מהתושבים בישוב

 

 

 

 

 1. מאחר שמתקיימים/אין מתקיימים[36] ביישוב זה כל התנאים לאישור הבקשה שבנדון, המלצתי היא לקבל/לדחות[37] את הבקשה ולהורות/לא להורות[38] על עריכת בחירות לוועד מקומי נפרד ביישוב.

 

 1. הערות..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

מנהל הבחירות..........................................            תאריך.............................         למועצה האזורית........................................


[1] 130 יום לפני מועד הבחירות

[2] 118 יום לפני מועד הבחירות

[3] 108 ימים לפני מועד הבחירות

[4] לא יאוחר מיום ה-101 לפני מועד הבחירות

[5] לא יאוחר מהיום ה-97 שלפני יום הבחירות

[6] הערה למנהלי בחירות ביו"ש: בכל מקום שכתוב "שר" הכוונה ל"ממונה".

[7] 74 יום לפני מועד הבחירות

[8] 64 יום לפני מועד הבחירות

[9] 57 יום לפני מועד יום הבחירות לפי סעיף 91ו לצו

[10] 57 יום לפני מועד יום הבחירות

[11] במקרה זה, יש להמציא שני העתקים מכתב הערר לוועדת הבחירות

[12] יש לציין לגבי כל יישוב רק את האפשרות הנכונה לגביו בהתאם לסוג ההנהלה המקומית הקיים בו.

[13] כנ"ל

[14] 64 יום לפני מועד יום הבחירות.

[15] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[16] למנהל הבחירות – יש לסמן לציין לגבי כל ישוב רק את האפשרות הנכונה לגביו.

[17] כנ"ל

[18] 64 יום לפני מועד הבחירות

[19] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[20] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[21] במקרה בו סוג ההנהלה הקיים בישוב הוא ועד מקומי

[22] במקרה בו סוג ההנהלה הקיים בישוב הוא נציגות

[23] יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת

[24] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[25] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[26] יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת

[27] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[28] יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת

[29] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[30] יש למחוק את המיותר

[31] יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת

[32] ס' 91ה(ב) לצו וס' 97ו(ב) לתקנון באיו"ש  קובע: "תושב שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן (א), כל חתימותיו בטלות".

[33] יש למחוק את המיותר

[34] יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת

[35] יש למלא ביחס לכל סוג של בקשה

[36] יש למחוק את המיותר

[37] כנ"ל

[38] כנ"ל