אגף הכספים מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן;

  • ניהול תקין ומאוזן של תקציבי המועצה, החברה הכלכלית, גופי סמך ותקציבי פיתוח.
  • גיוס משאבים כספיים ותרומות לפיתוח ופעילות בקהילה.גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים.
  • ניהול כרטיס חו"ז לכל יישוב.
  • סיוע מקצועי לוועדי היישובים בטיפול בתקציביהם.
  • ביטוח המערכות השונות.
  • הנהלת חשבונות למחלקות המועצה והגופים הנלווים.
  • ניהול תשלומים, תקבולים ושכר.
  • יח' מחשוב המועצה
  • מחלקת רכש, מלאי, תקשורת ולוגיסטיקה.
  • מינהל הכנסות.