לאחר הגשת בקשה לרישיון עסק בעירייה או במועצה מקומית, תבחן הרשות את הבקשה ועם הסכמתה העקרונית לעסק, תשלח בקשה לגורמי אישור נוספים כגון משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה. על מנת לקבל את אישורם למתן רישיון לעסק.

לאחר קבלת כל האישורים מהגורמים הנ"ל תוכל הרשות להנפיק רישיון לעסק.

עם קבלת הבקשה במשרד רישוי עסקים, יגיע נציג מטעם המשטרה על מנת לברר את הפערים בין תנאי המשטרה, לבין המצוי בעסק, ויוגש טופס לבעל העסק או לנציגו הנמצא באותה עת בעסק עם פירוט הליקויים לצורך תיקון ושיפור.

בגמר ביצוע הדרישות, יכול בעל העסק לזמן את המשטרה לביקורת נוספת, לאחר שתוקנו הליקויים והומצאו כל הטפסים הנדרשים למשרד. במהלך השבועיים הבאים תינתן תשובה לרשות המקומית -  אישור המשטרה לרישיון עסק. זמן זה נדרש לבדיקה והעברת התיק למפקד המרחב לחתימתו ואישור העסק. התהליך יכול להיות קצר ויעיל, ולמעשה רובו תלוי בבעל העסק ובמילוי דרישות ותנאי המשטרה. אנו ממליצים לבחון את דרישות ותנאי המשטרה ושל כל גורם מאשר נוסף טרם פתיחת העסק.

כדי לקיים אירוע, מסיבה או הופעה במקום לא קבוע תחת כיפת השמים, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולהגיש בקשה לרישיון עסק (פריט 7.7 ה') לפחות 22 ימים לפני מועד האירוע. במקביל, יש לפנות למשטרה, לצורך מילוי טופס 'תיאור ואופי אירוע'.

ניתן לבחון את דרישות המשטרה לאירוע ולבדוק האם ניתן לעמוד בעלויות הבטיחות. כמו כן, יש לחתום על קבלת תנאי המשטרה לאירוע, ולהחתים מספר טפסים המיועדים לבעלי התפקידים השונים. תידרש תוכנית בטיחות לאירוע על ידי יועץ בטיחות מוסמך, אישורו הסופי לפני תחילת האירוע והצגת תוכנית האבטחה הכוללת מאבטחים מוסמכים שחלקם חמושים בנשק.

אישור המשטרה לקיום האירוע יתקבל רק לאחר בחינת העמידה בכל הדרישות והתנאים ורק בו ביום סמוך לפתיחת האירוע.

הפרטים הדרושים לתוכנית בטיחות לעסק או לאירוע:

 • פרטי העסק ומיקומו
 • פרטי בעל העסק
 • נתונים כלליים
 • פעילות
 • תפוסת קהל
 • פירוט הכניסות והיציאות (מספרן, מיקומן ורוחבן)
 • פירוט מעברי המילוט - מדרגות, מרחקי הליכה, גישה לרכב חירום (כמה והיכן), שילוט.
 • עסקים נוספים - התייחסות פרטנית לפריטי רישוי נוספים, אם יש, כמו למשקאות משכרים, מגרשי חניה ואולמי שמחות

פריטים הדורשים תשומת לב:

 • מיכלי גז
 • חומרים מסוכנים
 • מבנה
 • מערכות חשמל ותאורה
 • תאורת חירום
 • מערכת כריזה
 • מערכות שונות
 • תוכנית אבטחה - שמירה, סדרנים, מאבטחים, בעלי תפקידים

יש להדגיש מה קיים ומצוי, לבין מה שיש לתקן, לשפר להתקין או להמציא.

העסקת מאבטח
כדי להכשיר מאבטח חמוש או שאינו חמוש, לצורך אבטחת עסק, יש לוודא כי הוא עומד בתבחיני המאבטח כפי שמופיעים במפרט 151 החדש.

ניתן להוריד מכאן טופס פרטי מועמד למאבטח, למלא את פרטיו וליצור קשר עם אחד מבתי הספר להכשרת מאבטחים המופעים ברשימה על מנת לערוך בדיקה נוספת כדי לוודא את עמידתו בתבחיני המשטרה. המאבטח יוכשר במשך ארבעה ימים ותעודה על הכשרתו ופרטיו תועבר על ידי בית הספר לחטיבת אבטחה במטה הארצי לצורך הנפקת תעודת מאבטח מוכשר לאותו עסק.

כאשר מדובר במאבטח שאינו חמוש בנשק, יש להפנות את טופס פרטי המועמד למאבטח עם פרטי המאבטח למשרדי המשטרה לצורך בדיקת מודיעין, ורק לאחר אישורו ניתן להפנותו לבית הספר להכשרה, למשך שלושה ימים בלבד. מאבטח חמוש בנשק ברמה א' (לעסקים בודדים) יקבל הכשרה במשך חמישה ימים.

אבטחה באירועים ובעסקים
בהתאם לחוק רישוי עסקים, משטרת ישראל מופקדת על מטרת הרישוי: מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות מניעת סכנות הנובעות מפעילות חבלנית עוינת, סדר ציבורי ועבירות פליליות. משטרת ישראל עורכת שינוי בדרישותיה, בכל הקשור למערך האבטחה בעסקים טעוני אישור.

במסגרת שינוי זה, חולקו כל סוגי העסקים לשלוש רמות אבטחה. נקבעו ארבעה בעלי תפקידים ביטחוניים בעסק הטעון אישור המשטרה וכן, נקבעו תבחינים חדשים לאותם בעלי תפקידים.

כל בעלי התפקידים הביטחוניים יעברו הכשרה במרכזי הכשרה שאושרו על ידי משטרת ישראל, ויקבלו בתום הכשרתם הסמכה לתפקידם בצירוף תעודות שיונפקו על ידי משטרת ישראל ויעניקו סמכויות לבעלי התפקידים למימוש תפקידם.

שאלות נפוצות

מה עליי לעשות כדי לקבל רישיון עסק?
עליך לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולהגיש בקשה לרישיון עסק. סביר להניח שתתבקש להציג תוכניות העסק במספר עותקים, למלא טפסים ואף לשלם אגרה מסוימת. לאחר בדיקה, המחלקה תפנה לגורמי אישור כגון מכבי אש, משטרה, משרד הבריאות, איכות הסביבה ועוד, כדי לקבל את אישורם למתן רישיון לעסק שלך. רק לאחר קבלת כל האישורים תוכל הרשות לתת לך רישיון עסק.

מה עליי לעשות כדי לקבל אישור משטרה?
לאחר הגשת בקשה ברשות המקומית, עליך לעמוד בכל הדרישות והתנאים של המשטרה לסוג העסק ולזמננו בהקדם האפשרי לביצוע ביקורת, כדי לאשר את העסק.

האם אני צריך רישיון עסק להכנסת ספר תורה/לקיום תהלוכה או צעידה?
אין צורך ברישיון עסק, אולם יש צורך בקבלת אישור המשטרה לתהלוכה או אסיפה באגף המבצעים של תחנת המשטרה באזור, על ידי ראש משרד הסיור. סביר להניח שתצטרך.י לעמוד בדרישות אבטחה מסוימות ובדרישות בטיחות שינתנו לך על ידי ראש משרד התנועה, בהתאם לסוג האירוע.

מה אני צריך לעשות כדי לערוך אירוע, לקיים מסיבה או להפיק הופעה במקום לא קבוע (תחת כיפת השמים)?
עליך לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולהגיש בקשה לרישיון עסק (פריט 7.7 ה'). במקביל עליך לפנות למשטרה למלא טופס "תאור ואופי אירוע" וכן לבחון את דרישות המשטרה לאירוע ולבדוק האם אתה מסוגל לעמוד בעלויות של דרישות הבטיחות הנ"ל. את אישור המשטרה לקיום האירוע תקבל רק לאחר בחינת העמידה בכל הדרישות והתנאים ורק בו ביום סמוך לפתיחת האירוע.

לכמה זמן ניתן תוקף לרישיון עסק?
בהתאם לסוג העסק: לשנה, לשלוש שנים, לחמש שנים ולצמיתות.

כמה זמן לוקח מרגע שבוצעה ביקורת ונוכחה שבוצעו כל דרישות המשטרה ועד רגע קבלת אישור המשטרה ברשות המקומית?
תהליך זה ימשך כשבועיים, לצורך בדיקת תיק הרישוי והעברתו למפקד המרחב או התחנה, לאישורו וחתימתו. משם, יעבור הטופס למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

המשרד לביטחון הפנים - טיוב הרגולציה ברישוי עסקים