לכבוד
מועצה אזורית עמק יזרעאל

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות לשאת בתשלום אגרה

לשם תמיכה בבקשתי לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, אני מתחייב/ת כדלהלן:

לשאת בתשלום אגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 252 שקלים חדשים לפי האמור בתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999.

ידוע לי, כי קיימת אפשרות, שהטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 252.00 שקלים חדשים. במקרה כזה, אקבל מכם הודעה על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ותהיו רשאים לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו, בטרם וכתנאי לטיפול בבקשתי.

הריני מאשר/ת כי ידוע לי כי בכל מקרה לא יהיה בכוחו של כתב התחייבות זה, כדי לחייב את המועצה למסור לי את המידע המבוקש, אלא בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 ולכל דין.

 

בכבוד רב, 

Browser not supported