'נספח ב
הודעה על מספר נציגי האזור במועצה (כאשר נקבע מודד כללי)

לכבוד:
תושבי האזור עין דור
במועצה האזורית עמק יזרעאל


הודעה על מספר נציגי האזור במועצה:

בהתאם לסעיף 17(ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958, הנני להודיע כלהלן:

  1. שר הפנים קבע כי המודד הכללי בבחירות למועצה האזורית עמק יזרעאל  שייערכו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד, 31.10.2023 יהיה 900 (במספר) תשע מאות (במילים).

  2. מספר התושבים באזור עין דור הוא 977; לפיכך מספר הנציגים שאזור זה זכאי לבחור למועצה הוא 1.

     

רלוקה לייבוביץ צור
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק יזרעאל

 

תאריך הפרסום: 5/9/2023