נספח ב2
הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי ביישוב שיתופי שרוב תושביו אינם  חברי אגודה

 

לכבוד: תושבי היישוב שדה יעקב
המועצה האזורית עמק יזרעאל

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

בהתאם לסעיף 91ב(1) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - "הצו"), ביישוב שיתופי שבו מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר התושבים חברי האגודה, יורה השר לקיים בחירות לוועד מקומי נפרד.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

מספר התושבים הכולל ביישוב שדה יעקב הוא 726.

בהתאם לסיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא 630 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 96.

 

לפיכך, ביום הבחירות למועצות האזוריות שייערכו בט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23) יתקיימו ביישוב בחירות לוועד מקומי נפרד.

 

רלוקה לייבוביץ' צור
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק יזרעאל