נספח ב'2
הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם  חברי אגודה

 

לכבוד: תושבי היישוב שריד
המועצה האזורית עמק יזרעאל

הנדון: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי

בהתאם לסעיף 91ב(1) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - "הצו"), ביישוב שיתופי שבו מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר התושבים חברי האגודה, יורה השר לקיים בחירות לוועד מקומי נפרד.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

מספר התושבים הכולל ביישוב שריד הוא 819

בהתאם לסיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא 472 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 347.

לפיכך, ביום הבחירות למועצות האזוריות שייערכו בט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23) יתקיימו ביישוב בחירות לוועד מקומי נפרד.


מנהלת הבחירות - רלוקה לייבוביץ' צור
למועצה האזורית עמק יזרעאל