נספח ב'2

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי 

לכבוד:
תושבי היישוב גניגר  
במועצה האזורית עמק יזרעאל

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב

בהתאם לסעיף 91ב(1) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - "הצו"), ביישוב שיתופי שבו מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר התושבים חברי האגודה, יורה השר לקיים בחירות לוועד מקומי נפרד.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (4.6.2023).

מספר התושבים הכולל ביישוב גנינר הוא 598.

בהתאם לסיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון, מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא 455 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 194.

לפיכך, ביום הבחירות למועצות האזוריות שייערכו בט"ז בחשוון התשפ"ד (31.10.23) יתקיימו ביישוב בחירות לוועד מקומי נפרד.

 

מנהלת הבחירות - רלוקה לייבוביץ' צור
למועצה האזורית עמק יזרעאל