בהתאם לסעיף 17 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 (להלן – הצו), מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי, אשר שר הפנים קובע לכל מועצה.

המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור, אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג/ה אחד/ת למועצה.

"תושב" לעניין זה נחשב כל מי שביום הקובע (3.06.23) היה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב/ת של אותו אזור, ויום הולדתו/ה ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע (3.06.23).

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג/ה אחד/ת לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן, נציג/ה נוסף/ת עבור העודף של מספר תושביו העולה על מחצית המודד הכללי.

אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג/ה אחד/ת למועצה גם אם מספר התושבים בו קטן מהמודד הכללי;

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית (כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום ישוב), זכאי לנציגות במועצה, רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע**.

כל תושב של האזור רשאי, תוך 7 ימים מיום פרסום מודעה זו ולא יאוחר מיום 15 אוגוסט 2023, להגיש למועצה בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

אופן הגשת השגות או הערות באמצעות הדוא"ל [email protected] לידי צחי אייזנר – מנכ"ל המועצה.

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו לעיונו של שר הפנים.

בהתאם לסעיף 17(ג)(3) לצו, יקבע שר הפנים את המודד הכללי, לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

מספר התושבים בעלי זכות הבחירה ביישוב מרחביה (קיבוץ) הוא: 1042

בהתאם להוראת סעיף 17(ג)(2) לצו, אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה בישיבתה מיום 9 ביולי 2023 להציע לשר הפנים כי המודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה 900 (במספר) תשע מאות (במילים).

תאריך הפרסום: י"ט אב תשפ"ג, 6 באוגוסט 2023

חתימת ראש המועצה

 

אייל בצר
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל