במקרה של הורה יחידני או הורים פרודים/גרושים, יש למלא את  הטופס המצורף ולשלוח אותו בנפרד, בדוא"ל:

עבור ילדי גנים - ציפי חסון [email protected]

עבור ילדי בתי הספר - שני שיין [email protected]

הבקשה מוגשת עבור שנת הלימודים:
הבקשה מוגשת עבור שנת הלימודים: (חובה) שדה חובה

פרטי הילד/ים והבקשה בגינם:

פרטי הבקשות המוגשות: (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמגדר מספר ת.זתאריך לידהמוסד חינוכי נוכחיכעת בגן/כיתה (נא לציין באיזה גן/כיתה לומד/ת כעת)הרישום המבוקש לגן/בית ספר (נא לציין את שם בית הספר)רישום לכיתה (נא לציין את הכיתה המבוקשת לשנת הלימודים שבגינה מוגשת בקשה זו)האם עבר.ה ועדת זכאות ואיפיוןהערות
ניתן לצרף קובץ אחד עבור כל הילדים או
במידה ואחד.ת הילדים.ות עבר.ה ועדת אפיון וזכאות, אנא צרף.י את החלטת הועדה

המועצה משאירה לעצמה את הזכות לבקש תצהיר משפטי המאשר את מקום המגורים החדש

אנו מצהירים כי בכוונת התלמיד הנ"ל לעבור ולהתגורר בפועל ביישוב בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל עד לתאריך שצוין לעיל. אנו מתחייבים כי עד למועד תחילת שנת הלימודים תשפ"ג נעבור להתגורר בפועל ביישוב הנ"ל בתחום המועצה, נשנה את כתובת מגורינו בלשכת רישום האוכלוסין במשרד הפנים, ונעביר למועצה תמצית רישום ממרשם התושבים, הכוללת את שם התלמיד, והמעידה על שינוי כתובת המגורים של משפחתנו לישוב בתחום המועצה. אנו מתחייבים כי במידה ולא נשנה את כתובת מגורינו כמפורט לעיל, נשלם אגרת תלמיד חוץ לכל שנת הלימודים. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל תשלום אשר לא נשלם אותו במלואו ובמועד כאמור לעיל ייחשב לחוב קצוב שלנו כלפיכם ואתם תהיו רשאים לנקוט כלפינו בכל הליך שנושה רשאי לפעול בו כלפי חייב לפי כל דין לרבות תביעה משפטית והליכי הוצאה לפועל. אנו נקיים את התחייבויותינו לפי כתב זה שנינו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד.
האם הנך הורה יחידני/ת
האם הנך הורה יחידני/ת (חובה) שדה חובה
Browser not supported