יש להודיע למינהל הכנסות המועצה בכתב ובאופן מיידי על כל שינוי במצב הבעלות או המחזיק בנכס. המידע יועבר בפירוט הבא:

  1. שם פרטי ומשפחה של המחזיק החדש (או החברה/ עמותה).

  2. מס' זהות/ דרכון (או מס' חברה/ עמותה).
  3. תחילת מועד ההחזקה של המחזיק החדש.
  4. יש לצרף חוזה שכירות/ מכר.

העדכון יבוצע מיום קבלת ההודעה בכתב במינהל הכנסות המועצה.

הודעה לגבי שינוי מחזיקים  לטופס לחץ כאן >>