סקר נכסים מבוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, המחייבות כל רשות מקומית לבצע סקר כזה, על מנת לדייק את החישוב לחיוב הארנונה.
הסקר נועד ליצור מצב של הלימה מרבית בין גודל הנכס לחיוב הארנונה.
בשנים האחרונות, התאפיינה המועצה האזורית עמק יזרעאל בצמיחה משמעותית במרחב וביישובים. הצמיחה הביאה עמה בשורות רבות: בניה מואצת, פיתוח, יזמות ותהליכי התמקצעות של המועצה ושל היישובים, במגוון תחומי החיים. הצמיחה והפיתוח מחייבים את המועצה בהסדרת תהליכים ובניית מנגנוני אכיפה וגבייה מסודרים, כחוק, הכוללת ביצוע סקר נכסים.

לסקר מספר מטרות

  • לפעול בהתאם להנחיות משרד הפנים
  • להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מספר וגודל הנכסים במציאות ביישוב, לבין רישומי המועצה
  • להביא לשוויון בין התושבים בתשלום המיסים הקבועים בחוק ולגביית מס אמת, על בסיס שיטת מדידה אחידה

להלן מקבץ שאלות ותשובות, בנושא הסקר ו/או באופן חיוב הנכסים בתשלום ארנונה כללית

כיצד פועל סקר המדידה
המועצה, בשיתוף היישובים, יצאו לדרך במדידה - ישוב אחר ישוב. הליך המדידה חל בעדכון הנהלת היישוב, הן על ידי המועצה והן על ידי חברת המדידה ותיאום הליך המדידה מולכם, ביישוב. טרם תחילת סקר המדידות, יישלח אליכם מכתב עדכון.

חברת המדידות מבצעת את המדידות בשטח, באמצעות מודדים שאושרו על ידי המועצה. המדידה מבוצעת באופן חיצוני, לפי סדר הליכה בשטח ועל פי צורך, באם נדרשת מדידה פנימית. 
לאחר ביצוע המדידה, התשריט יישלח אליכם בדואר. ניתן להעלות השגות במחלקת הגביה במועצה, בשעות קבלת קהל. בהתאם להשגות, תבוצע מדידה חוזרת, במידת הצורך.

לאחר הליך הבקרה, תישלח שומת ארנונה מעודכנת, ישירות אליכם. 

מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?
על פי צו המיסים של המועצה, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה במועצה הינה ברוטו. כלומר - הכל נמדד, כולל קירות חיצוניים, תוספות, מרפסות, קומות סגורות, מחסנים ביתיים וחניות סגורות בארבעת הצדדים.

מתי נדרשת מדידה בתוך הבית
מדידה חיצונית מאפשרת לקבל את נתוני הברוטו של הנכס בקומת הקרקע, כניסה לבית מאפשרת נגישות טובה יותר לקומות נוספות מרתף, קומה שניה וכדומה. מדידה פנימית בבית תיערך בהתאם לתנאי המדידה בשטח ובזמן הגשת השגה, במידת הצורך.

ממתי יתבצע עדכון שומת הארנונה, בהתאם לנתוני המדידה החדשים?
שובר תשלום עדכני יישלח בהתאם לתוצאות המדידה. ככל שיחול שינוי בשטחים החייבים בתשלום ארנונה, השינוי יחול מיום 1.1.2021 ואילך.

האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי
כן. ככל שיחול שינוי בשטחים החייבים בתשלום ארנונה, השינוי יחול החל מיום 1.1.2021 ואילך. 

מה הדין במקרה של תושב.ת שמסרב.ת לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס? 
במקרה של סירוב לתאם מדידה, המועצה תפיק לתושבים חיוב על פי הערכה, המתבססת על מידע אחר שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות.
במקרה כזה, תאפשר המועצה לתושבים לתאם מדידה בתוך 10 ימים. כמו כן, מכתב בנושא זה יונח על שער הכניסה, או דלת הבית. לאחר תקופה זו, השומה שנקבעה תהיה תקפה.

איך יתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה?
אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:
א. יתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, לא היו מדויקים.         
ב. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה, כגון: סככות, חניות מקורות וכדומה.
ג. יתכן כי חישוב החיוב, שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת, לא היה מדויק.

האם ניתן לערער על תוצאות המדידה
כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושבים, בצירוף נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה, לפני המדידה ואחריה.
לתשריט יצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל, בהם ניתן להגיש השגה על התשריט.
אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן. ככל שכן – המדידה הנגדית חייבת להתבצע על ידי מודד מוסמך.

תודה לכם על שיתוף הפעולה!