את הטופס יש להחזיר למבקר המועצה באחת מהדרכים הבאות:

טופס תלונה.PDF