1. הקדמה

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - 'הצו' או 'צו המועצות האזוריות') וחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 והוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשס"ב-2002 ותקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979.

קובעים כי לצורך התמודדות למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה במסגרת הבחירות הנערכות במועצה האזורית, נדרש להגיש הצעת מועמד (כאשר מוגשת מועמדות לראשות המועצה) או רשימת מועמדים (כאשר מדובר בהגשת מועמדות ליתר מוסדות העומדים לבחירה- המועצה, ועד מקומי או נציגות), במועד הקבוע בצו ובטופס הייעודי שנקבע לכך.

בדיקת ההצעות והרשימות המוגשות, אישורן או פסילתן, הן בסמכות מנהל הבחירות שמונה למועצה האזורית, אשר נדרש לקיים התייעצות עם ועדת הבחירות של הרשות לגבי חלק מפעולות אלה בהתאם להוראות הדין.

על מנהלי הבחירות להימנע מלתת ייעוץ פרטני למועמדים בנוגע לאופן ההגשה. האחריות הינה של מגישי הרשימות ולכל החלטה שלהם יש משמעות פוליטית, ציבורית ומימונית ולכן צריכה להתקבל על ידם.
 

2. פרסום הודעה על המועד להגשת רשימות מועמדים

ביום [1]14.09.23 יפרסם מנהל הבחירות, בכל אחד מהאזורים שבתחום המועצה (ישובים ותחום עודף), הודעה בדבר האפשרות להגיש הצעות מועמדים לראשות המועצה ורשימת מועמדים למועצה. בנוסף, בהתאם להחלטת השר לגבי כל יישוב בדבר סוג הגוף שינהל[2] את היישוב (ראו חוזר מס' 2), יפרסם מנהל הבחירות הודעה בדבר הגשת רשימת מועמדים לסוג הגוף הרלוונטי.

המודעה תפורסם בשילוט גדול במשרדה הראשי של המועצה האזורית, באתר האינטרנט של הרשות ובמקומונים.

כמו כן, מומלץ להעבירה לידיעת חברי ועדת הבחירות.

מנהל הבחירות בכל רשות מקומית, יקבע את מקום הגשת המועמדות ויוודא בסיוע איש הקשר מטעם הרשות, כי קיימים לגביו הפרטים הבאים:

 • הצבת שלט בכניסה למבנה בו תתאפשר הגשת המועמדות
 • במקום יש חניה מסודרת, לרבות חניית נכים
 • קיים מקום להמתנה מחוץ לחדר קבלת הקהל
 • במועדי הגשת הבקשה יוצבו סדרנים ומאבטחים, במידת הצורך, לשמירת הסדר במקום, הרשמה וחלוקת מספרים לממתינים

הגשת רשימות המועמדים והצעות המועמד נעשית באמצעות חוברות הגשת מועמדות מסוגים שונים, אשר עומדות לחלוקה לציבור, החל מ– 24.8.2023.

המודעה תכלול את הפרטים הבאים:

 • מועד הבחירות
 • המועדים והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות המועמד.
 • המקום והמועד בהם ניתן לקבל את חוברות ההגשה הדרושות להגשת הרשימות המועמדים והצעות המועמד.
 • המקום והמועד בהם ניתן לקבל את הטפסים הדרושים להגשת הרשימות והצעות המועמדים
 • סכום העירבון וכן המועד האחרון להגשת ערבונות, אשר הוקדם בתיקון החקיקה האחרון למועד הגשת הרשימות.
 • המועד והמקום בו תתקיים הדרכה על אופן הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד.
 • מספר הנציגים מטעם האזור העומדים לבחירה למועצה כפי שנקבעו על ידי השר[3]
 • מספר חברי הוועד המקומי כפי שנקבעו על ידי השר [4](במקרה של נציגות – מספר חברי הנציגות)
 • מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימת מועמדים לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור ולהגשת הצעת מועמד לראשות המועצה.
 • בהודעה יפורטו הוראות סעיפים 151 עד 155 לצו.

נוסח הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים למועצה בתחום עודף וביישוב שבו קיימת "זהות ועדים"-  מצורף כנספח א.

נוסח הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים למועצה בתחום ביישוב שבו מתקיימות בחירות לנציגות - מצורף כנספח א.1.

נוסח הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים למועצה בתחום יישוב שבו מתקיימות בחירות לוועד מקומי נפרד-  מצורף כנספח א2.

ההודעות יפורסמו בכל ישוב ותחום עודף במועצה, במקומות הבאים:

 • על לוחות המודעות בכל ישוב
 • באתר האינטרנט של המועצה ובעיתונות המקומית, אם קיימת.
 • במתקנים ציבוריים נוספים הקיימים בכל ישוב/תחום עודף.

מנהל הבחירות יצרף למערכת הנד"ב את המודעה שפורסמה על ידו וכן לינק לדף בו פורסמה באתר האינטרנט של הרשות המקומית – עד לתאריך 14.09.2023.

יש להקפיד כי המודעה תוצג עד ליום [5]21.09.23.

 

3. המועדים להגשת רשימות המועמדים/ות והצעות המועמד/ת

רשימות מועמדים והצעות מועמד יוגשו למנהל הבחירות במועדים הבאים:

                                  ביום ד' 20.9.23 בין השעות 09:00-11:00 לפני הצהריים
                                 ביום ה' 21.9.23 בין השעות 15:00-21:00 אחר הצהריים

מנהל הבחירות לא יקבל בקשות שהוגשו לאחר המועד האחרון.

אם לקראת השעה 21:00 יש במקום אנשים המבקשים להגיש חוברות, מנהל הבחירות יאפשר לכל מי שמבקש למסור פיזית את החוברות לידי מנהל הבחירות לפני השעה 21:00, והבדיקה הראשונית (כמפורט להלן) תיערך בהמשך.

בשעה 21:00 יש להקפיד לסגור את דלתות חדר ההמתנה, במידה וישנם אנשים שממתינים מחוץ לחדר קבלת הרשימות, כדי לוודא שאכן רק מי שהגיע למקום עד השעה האמורה יגיש את הרשימות. אין לאפשר כניסות ויציאות החל משעה זו.

 

4. סוגי חוברות הגשת מועמדים ורשימות מועצה

סוגי הרשימות למועצה:

א. רשימת מועמדים למועצה (תוגש בחוברת בצבע ירוק)

 • רשימת מועמדים למועצה תכלול בין 3 ל-10 מועמדים. רשימה עם פחות מ-3 מועמדים תיפסל!
 • רשאים להגיש רשימת מועמדים רק בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו מוגשת המועמדות לנציגות במועצה.
 • מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת הרשימה הוא 2% לפחות ממספר הבוחרים באזור, אך לא פחות מ-5 אנשים.

אם פנקס הבוחרים של הישוב לגביו מוגשת המועמדות כולל 250 בעלי זכות בחירה או פחות- מספר החתימות הדרושות הוא 5; אם מספר הבוחרים גבוה מ-250- דרושות חתימות במספר השווה ל-2% מכלל הבוחרים (במקרה של תוצאה עם שארית- תעוגל התוצאה כלפי מעלה).

 • לכל רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים, יצורף תצהיר  חתום על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו, המאמת את כל חתימות המגישים, יש לשים לב כי בא כח החותם בתצהיר אימות החתימות הוא בא כח הרשימה.

ב. רשימות לוועד מקומי או נציגות

     רשימת מועמדים לוועד מקומי (תוגש בחוברת בצבע תכלת)

 • מספר המועמדים ברשימה לוועד מקומי לא יעלה על כפל מספר חברי הוועד המקומי שקבע השר לגבי כל ישוב כפי שנמסר למנהל הבחירות.

 • רשאים להגיש רשימת מועמדים בעלי זכות בחירה הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו מוגשת המועמדות לחברות בוועד.
 • מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימה הוא 2% לפחות ממספר הבוחרים באזור, אך לא פחות מ-5 אנשים.

אם פנקס הבוחרים של היישוב לגביו מוגשת המועמדות כולל 250 בעלי זכות בחירה או פחות- מספר החתימות הדרושות הוא 5; אם מספר הבוחרים גבוה מ- 250 - דרושות חתימות במספר השווה ל-2% מכלל הבוחרים (במקרה של תוצאה עם שארית- תעוגל התוצאה כלפי מעלה).

ג. רשימת מועמדים לנציגות (תוגש בחוברת בצבע תכלת)

 • מספר המועמדים ברשימת מועמדים לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים העומדים לבחירה באותו יישוב כפי שחישב מנהל הבחירות (ראה חוזר מס'  3)
 • רשאים להגיש רשימת מועמדים רק אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו מוגשת הרשימה שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית, על פי הסיווג שערכה ועדת הבחירות (ראו חוזר מס' 1)
 • מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימה הוא 2% לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית, אך לא פחות מ- 5 אנשים.

אם פנקס הבוחרים של היישוב לגביו מוגשת המועמדות כולל 250 בעלי זכות בחירה שאינם חברים באגודה או פחות- מספר החתימות הדרושות הוא 5; אם מספר הבוחרים שאינם חברים באגודה גבוה מ- 250 - דרושות חתימות במספר השווה ל-2% מכלל הבוחרים (במקרה של תוצאה עם שארית - תעוגל התוצאה כלפי מעלה).

המגישים רשימת מועמדים רשאים למנות שני אנשים שמלאו להם 18 שנים לפחות - אחד כבא כוחם והשני כממלא מקומו שישמשו כאנשי הקשר מטעם הרשימה.

פרטי האנשים שמונו על ידם יצוינו בטופס הגשת הרשימה או ההצעה.

במקרה שלא מונו על ידם רואים את המועמד הראשון ברשימת מועמדים בכא כוח הרשימהואת המועמד השני כממלא מקומו.

במידה ובא הכח וממלא מקומו התפטרו המועמד הראשון ישמש כבא הכוח.

ד. הצעות מועמד/ת לראש רשות

 הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים (תוגש בחוברת בצבע צהוב)

 • רשאים להגיש הצעת מועמד כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של המועצה האזורית המונה 500 בוחרים מכלל הבוחרים במועצה האזורית או 3% מכלל הבוחרים במועצה, לפי המספר הקטן יותר.
 • לצורך כך, מנהל הבחירות יחשב את מספרם של 3% מכלל בעלי זכות ההצבעה על פי פנקס הבוחרים של  המועצה: אם התוצאה גדולה  מ-500דרושות 500 חתימות תומכים; אם התוצאה קטנה מ-500דרושות חתימות במספר השווה ל-3% מכלל בעלי זכות ההצבעה ברשות (במקרה של תוצאה עם שארית- תעוגל התוצאה כלפי מעלה).
 • הצעת מועמד תכלול את שמו של מועמד אחד בלבד.
 • המגישים רשימת מועמדים רשאים למנות שני אנשים- אחד כבא כוחם והשני כממלא מקומו שישמשו כאנשי הקשר מטעם הרשימה.
 • להצעת מועמד המוגשת על ידי קבוצת בוחרים, יצורף תצהיר חתום על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו, המאמת את כל חתימות המגישים.
 • לא מונה בא כוח רואים את החותם הראשון (התומך) על הצעת המועמד כבא כוח מגישי ההצעה ואת החותם (תומך) השני כמלא מקומו.במידה ובא הכח וממלא מקומו התפטרו המועמד ישמש כבא הכוח.
 1. הצעת מועמד מטעם ראש מועצה מכהן (תוגש בחוברת בצבע כתום)

ההצעה תוגש בחתימת ראש המועצה המכהן. על המועמד לציין את בא כוח ההצעה.

באין ציון כזה יראו את המועמד כבא כוח ההצעה.


5. פרטים שנדרשים בכל חוברת

    כל אחת מהבקשות נדרשת לעמוד בדרישות נוספות כלהלן:

 • צירוף כתב הסכמה - כל אדם ששמו מופיע ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה, חייב לחתום על כתב הסכמה כי הוא כשיר להיכלל ברשימת מועמדים. מומלץ להשתמש בטפסי כתבי ההסכמה שבתוך החוברת המתאימה, וכאשר מספר טפסי כתבי ההסכמה שבתוך חוברת ההגשה אינו בהלימה למספר המועמדים שבכוונתם לכלול ברשימה - לצלם את טופס כתב ההסכמה ולהגישו עם החוברת.

בנוסף, לכל כתב הסכמה יצורף צילום מתעודת הזהות של החותם. 

כל מועמד רשאי לתת את הסכמתו בכתב לרשימה אחת בלבד לכל מוסד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, יש למחוק את שמו מכלל הרשימות;

כלומר: מותר למועמד להיכלל ברשימה אחת למועצה ורשימת אחת לוועד מקומי; אך אסור לו להיכלל בשתי רשימות למועצה או בשתי רשימות לוועד המקומי.

שימו לב: כתב הסכמה ניתן לצרף לחוברת גם לאחר הגשת רשימה או ההצעה ובלבד שטרם חלף המועד האחרון להגשת הרשימות.

 • עירבון (בהצעת מועמד לראש מועצה אזורית בלבד מטעם קבוצת בוחרים) - עם הגשת הצעת המועמד לראש רשות , בא כוח ההצעה או ממלא מקומו יגיש למנהל הבחירות עירבון, שסכומו ייקבע בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית (מספר התושבים נמסר למנהלי הבחירות על ידי המפקח על הבחירות).

מספר התושביםסכום העירבון בש"ח

עד 5,0005,000
5,001 עד 25,0009,000
25,001 עד 100,00023,000
יותר מ- 100,00028,000

את העירבון יש למסור למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד להגשת רשימת מועמדיםכלומר, עד ליום 21.09.2023 בשעה 21:00.

העירבון יימסר למנהל הבחירות בשיק בנקאי לפקודת משרד הפנים. בנוסף, בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו ימלא את ההודעה המצויה בחוברת בדבר פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון במידת הצורך.

מנהל הבחירות ינפיק למגיש העירבוןקבלה בגובה סכום השיק והעתק הקבלה יישאר אצלו.

יש למלא את החוברת בעברית, אך אין מניעה לציין לצד הפרטים בעברית גם את הפרטים בערבית.

שימו לב: יש להפנות תשומת לב מגישי הצעת מועמד כי ככל שלא יינתן עירבון עד למועד האחרון (21.09.2023), תחשב  ההצעה כאילו לא הוגשה.
 

6. בדיקת רשימות מועמדים והצעת מועמד

מנהל הבחירות בכל רשות מקומית הוא הגורם המוסמך לאשר או לפסול את רשימות המועמדים והצעות המועמד שהוגשו אליו. לצורך כך, נדרש מנהל הבחירות לבדוק האם הרשימות וההצעות עומדות בתנאים הקבועים בדין כפי שיפורטו בהמשך חוזר זה. בדיקת נתוני המועמדים ומגישי ההצעות (תומכים) המופיעים בחוברות ההגשה תיערך על ידי מנהל הבחירות בסיוע מינהלת הבחירות האזורית, מנהלי האזורים המחוזיים והיחידה לפיקוח ארצי על הבחירות.

קבלה או פסילת הרשימות:

 • בדיקת הרשימות- בסמכות מנהל הבחירות לבדוק את הרשימות וההצעות המוגשות ולקבוע אם הן תקינות או לא. בדיקת הרשימות תתבצע בשני שלבים: שלב ראשון- יחל מיד בעת הגשת החוברת למנהלי הבחירות. מיד בעת קבלת הבקשה מנהל הבחירות יעיין בחוברת המוגשת אליו ואם ימצא כי קיימים בה אחד מהפגמים המפורטים בסעיפים 1 ו 2, יסרב לקבל את הרשימה ויערוך על כך תרשומת כמפורט בנספח ב' ובנוסף בקובץ אקסל ייעודי אשר יועבר טרם מועדי ההגשה למנהלי הבחירות על ידי יחידת הפיקוח.
 1. נעשו בחוברת אחד או יותר משינויים אלה:
 • החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
 • מחיקה[6] מכל סוג או הוספה של שם מועמד;
 • שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה (לרבות רישום מועמדים באופן לא רציף בטבלה כאשר נותרו ביניהם שורות ריקות);
 • שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד (אם הוגשו לגבי אותה בקשה מספר חוברות נפרדות, יש לוודא שסדר המועמדים זהה בכל החוברות. במקרה שאינו זהה - מנהל הבחירות יסרב לקבל את הבקשה).
 1. אי צירוף תצהיר חתום על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו המאמת את כל חתימות המגישים (תומכים) (יש לוודא כי התצהיר נחתם בטופס המתאים המצוי בסוף החוברת).
  בשני המקרים לעיל יש לסרב לקבל את החוברת; אולם אם המגיש מתעקש על כך – אין צורך להתעקש ויש לקבל את החוברת אך לערוך תרשומת על הליקויים שנמצאו בנספח ב'.
  בנוסף, יש לבחון גם האם קיימים אחד מהפגמים המפורטים להלן, להסב את תשומת לב המגיש על כך שמדובר בליקוי שעלול לפסול את הרשימה ולערוך על כך רישום בנספח ב'.
 2. אם  מספר המועמדים נמוך מהמספר המינימלי.
 3. תומכים במספר נמוך מהנדרש.
 4. אי צירוף כתבי הסכמה חתומים על ידי המועמדים במספר המועמדים המינימלי הנדרש בהתאם לסוג המוסד העומד לבחירה לגביו מוגשת הבקשה. בהצעת מועמד - צירוף כתב הסכמה של המועמד.
  אם הוגשו/צורפו במועד הגשת רשימת המועמדים כתבי הסכמה חתומים במספר הנמוך מהמספר המינימאלי - מנהל הבחירות יודיע למגיש כי יש ליקוי הפוסל את הרשימה (ניתן להשלים את כתבי ההסכמה עד המועד האחרון להגשת הרשימות בלבד, כלומר 21.9 בשעה 21:00); אם התקבלו כתבי הסכמה במספר המינימלי הנדרש, אך לא התקבלו כתבי ההסכמה של כלל המועמדים ברשימה עד למועד האחרון להגשת הרשימות - יש להבהירשיתר המועמדים לגביהם לא התקבל כתב הסכמה ייפסלו במסגרת בדיקת הרשימה.
 5. רשימה שלא ניתן לגביה עירבון  - בהצעת מועמד בלבד (בבחירת ראש רשות).
 6. רשימה שהוגשה שלא על גבי החוברת שנקבעה בתקנות.
 7. חוברת לא משודכת - רשימת מועמדים או הצעת מועמד המוגשת בחוברת שאינה משודכת או חוברת שפורקה ושודכה מחדש וכיו"ב.

בקשות למימון הוצאות בחירות למועמד לראשות המועצה
מנהל הבחירות אינו רשאי לקבל בקשות למימון ואינו נדרש לתת מענה לשאלות בנושא. אך רשאי להסב את תשומת לב מי מגישים לכך שבא כוח הרשימה או ההצעה וממלא מקומו שצוינו בחוברת, יירשמו גם בבקשה למימון. (הנחיות מפורטות וטפסים להגשת הבקשה למימון ניתן למצוא באתר משרד הפנים).

אופן הטיפול
במידה ובקשה הוגשה באיחור או שנמצאו בה אחד מן הפגמים לעיל - מנהל הבחירות יערוך תרשומת על כך בה יציין את תאריך ושעת הגשתה וכן יפרט את הפגמים שנמצאו בה,  טופס לעריכת תרשומת מצורף  כנספח ב'.

אם מנהל הבחירות מצא ליקוי הפוסל את הרשימה וטרם חלף המועד האחרון להגשת בקשות, ניתן להציע למגיש הבקשה להגיש בקשה חדשה, לרבות החתמת התומכים מחדש, ובלבד שהגשתה תתבצע לא יאוחר מתום המועד להגשת בקשות, דהיינו 21.09.2023  בשעה 21:00.

שימו לב: במקרה בו אחד או יותר מהפגמים הללו לא התגלה בעת קבלת הרשימה או ההצעה אלא בשלב מאוחר יותר, מנהל הבחירות יודיע לבא כוח הרשימה או ההצעה ולמ"מ כי הרשימה או ההצעה פסולה.

יודגש, כי במקרה של אישור הרשימה-יש צורך בהיוועצות עם ועדת הבחירות ובמקרה של פסילה- אין צורך בהיוועצות.

אם בעת הגשת הבקשה ובמהלך הבדיקה הראשונית לא נמצא פגם - מנהל הבחירות יאשר את הגשת הבקשה במקום המיועד לכך על גבי כריכת החוברת שהוגשה ויציין בה תאריך ושעת הגשה ויחתום.

היה ובמהלך הגשת הבקשה והבדיקה הראשונית נמצא פגם ומנהל הבחירות קיבל את החוברת וערך תרשומת בדבר הליקויים והפגמים שנמצאו עליו לציין זאת על גבי האישור;

בנוסף, מנהל הבחירות ימלא אישור מפורט על הגשת הבקשה ויציין בו את הפרטים הבאים: תאריך ושעת הגשת המועמדות; שמות בא כוח הרשימה או ההצעה וממלא מקומו; הכינוי והסימון שהוצעו לרשימה; מספר כתבי ההסכמה החתומים שצורפו ומספר החוברות שהוגשו לכל רשימה או הצעת מועמד (יש למספר את החוברות על גבי הכריכה החיצונית. לדוגמה: 1 מתוך X  חוברות וכו' במקום הייעודי לכך בחוברת).

אם נמצאו ליקויים בשלב זה – יש לפרט גם את הליקויים.

האישור/קובץ האקסל יישמר אצל מנהל הבחירות והעתק מהאישור יימסר למגיש הבקשה.

מנהל הבחירות נדרש למסור אישור הגשה על כל חוברת שהוגשה.

(יש לשים לב שניתן האישור הנכון ושלא ניתן בטעות האישור הסופי -  אותו יש להעביר רק לאחר סיום הבדיקות לא יאוחר מה -08/10/2023).

נוסח אישור בדבר הגשת רשימה מצורף כנספח ב1
נוסח אישור בדבר הגשת הצעת מועמד מצורף כנספח ב2

יובהר כי קבלת הרשימה או ההצעה ואישור מנהל הבחירות על הגשתן, אינם מהווים אישור סופי על תקינותם ולצורך כך דרושות בדיקות נוספות כפי שיפורטו להלן.

עוד יובהר כי, בשלב קבלת הרשימות יש להימנע ממתן אישור על אותיות וכינויים. הליך זה מתבצע רק לאחר קבלת כלל הרשימות.

 

7. אותיות וכינויים

קביעת כינוי וסימון

 • ברשימת מועמדים - מגישי רשימת המועמדים נדרשים לקבוע כינוי לרשימה וכן סימון לרשימה שיורכב מאות או שלוש אותיות שונות של האלף-בית העברי. הכינוי והסימון שנקבע יצוינו בטופס הגשת הרשימה או ההצעה.
 • במקרה בו לא ניתן על ידי המגישים כינוי וסימון- בשלב בדיקת הרשימה או ההצעה יקבע מנהל הבחירות את הכינוי והסימון לרשימה בהתאם לעקרונות שיפורטו בהמשך.
 • בהצעת המועמד - יש לציין את שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד כפי שמופיעים בת.ז. לא ניתן להוסיף כינוי נוסף שאינו מופיע בתעודת הזהות. מועמד  הנושא על פי תעודת הזהות שני שמות פרטיים או שני שמות משפחה, רשאי לציין את  כולם או חלקם.

שימו לב! בהתאם לתיקון החקיקה החדש – בא כח רשימה רשאי לבקש ממנהל הבחירות לשנות את כינוי הרשימה או את האותיות שהתבקשו עם הגשתה, לא יאוחר מ 03.10.2023, על בקשה זו לשינוי לא תהיה זכות עדיפות;

8. הגשת חוברות המועמדים למנהלי האזורים במרכזי הסריקה המחוזיים
 • בתום מועד ההגשה הראשון הקבוע בחוק כלומר יום רביעי 20/9/2023 בשעה 11:00 יצלם מנהל הבחירות את כל הדפים בכל חוברת לרבות הכריכה וכתבי ההסכמה שצורפו, וכן את אישור התקינות שמילא בשני העתקים. עותק אחד ישאיר נעול בחדרו במועצה ועותק שני יצרף לחוברות המועמדים וייסע איתם למרכז הקליטה והסריקה המחוזי. יש להקפיד לשמור על שלמות החוברת ולא לפרק את הסיכות.

 • להלן פריסת מרכזי הקליטה והסריקה:

מס'

מחוזות

 1.  

צפון וחיפה

 1.  

מרכז, תל אביב ירושלים ויו"ש

 1.  

דרום

 

 

 • בהגיע מנהל הבחירות למרכז הקליטה ייגש לשולחנו של מנהל האזור המחוזי שלו. במידה ומנהל האזור עסוק בקליטתו של מנהל בחירות אחר ייקח מספר וימתין בסבלנות לתורו.

מנהל האזור המחוזי יבדוק את תקינות חוברות המועמדים בעזרת רשימת תיוג ייעודית (צ'ק ליסט).

קליטה ביום ד': במידה ומנהל האזור מצא בחוברת מועמדות ליקויים שלא אותרו ע"י מנהל הבחירות מסוג: מחיקות או חוברת רשימה חדשה עם מועמד/ים ללא תצהיר חתום – ניתן להחזיר לבא כוח הרשימה לתיקון עד למועד ההגשה ביום ה'

 • חוברות אשר ימצאו תקינות בבדיקה ראשונית יועברו לסריקה.
 • להלן הליך הטיפול בחוברות המועמדים במרכז הקליטה המחוזי לאחר אישור קליטת החוברת על ידי מנהל האזור:
  1. קליטה: הדבקת מדבקת QR אישית על כל חוברת, הקמת רשומה במערכת המעקב ועדכון קליטה בתחנה.
  2. סריקה: סריקה מקצועית של כל הדפים בחוברת לרבות הכריכה בצבע, כתבי ההסכמה שצורפו (במידה ונחתמו מחוץ לחוברת)
  3. שמירה: קבצי הסריקה של החוברות ישמרו בתיקייה מוגנת ("כספת"). התיקייה תחולק לפי מחוזות, מנהלי אזורים, רשויות מקומיות ויישובים (במועצות אזוריות).
    
 • מנהל הבחירות ימתין במרכז הקליטה המחוזי עד לתום הליך סריקת כלל חוברות המועמדים של הרשות שבה הוא מכהן. עם תום סריקתן ישיבו עובדי מרכז הקליטה באמצעות מנהל האזור את החוברות המקוריות למנהל הבחירות.
 • באותו אופן, על מנהל הבחירות לפעול גם בחלוף מועד ההגשה הקבוע בחוק ביום חמישי 21.09.23 בשעה  21:00 – להשאיר עותק מצולם מהחוברות אצלו במשרד הנעול, ולהגיע עם החוברות המקוריות למרכז הקליטה המחוזי.

לאחר השלמת סריקת החוברות:

 • חוברות רשימות המועמדים והצעות המועמד המקוריות יישמרו על ידי מנהל הבחירות במקום בטוח, סגור ונעול שקיימת רק לו גישה אליו.
 • חוברות הגשת המועמדויות המקוריות נדרש שיהיו תמיד בהישג יד של מנהל הבחירות, לטובת ביצוע בירורים מידיים, ככל שיעלה הצורך במהלך הימים הבאים ועד למועד אישור/סירוב הבקשות.

 

9.  בדיקה לקראת הודעה על ליקויים

שלב שני- מיד לאחר תום המועד להגשת רשימות והצעת מועמד ועד ליום 01.10.2023, מנהל הבחירות יערוך בסיוע מינהלת הבחירות המחוזית, מנהלי האזור המחוזיים ועובדי היחידה לפיקוח ארצי על הבחירות, בדיקה יסודית ומעמיקה יותר לכלל הבקשות שקיבל שמטרתה לבדוק כי הבקשה עומדת בכלל התנאים הקבועים בדין לצורך אישורה הסופי. הבדיקות יתבצעו על מערכת "אביב" במרכזי ההקלדה בירושלים.

במסגרת בדיקות אלה, ייתכנו שני סוגי ליקויים:

 • ליקויים טכניים הניתנים לתיקון (על ידי המגישים, המועמדים או מנהל הבחירות).
 • ליקויים מהותיים הפוסלים את ההצעה באופן סופי ואינם ניתנים לתיקון במקרה זה, מנהל הבחירות יציין את הפגמים שמצא בטופס הבדיקה המצוי בחוברת ויודיע לבא כוח הרשימה או ההצעה כי הרשימה או ההצעה פסולה.

מספר המועמדים - נדרש כי מספר המועמדים ברשימה עומד בדרישה המספרית, בהתאם לסוג הבקשה כפי שפורט בסעיפים ב' ו- ג'. הצעת מועמד לראש רשות תכלול מועמד אחד בלבד.

 • מספר המועמדים ברשימה אינו עומד במינימום הנדרש- לרבות מקרה שבו מספר כתבי ההסכמה החתומים שצורפו נמוך ממספר המועמדים הנדרש - ליקוי מהותי הפוסל את הרשימה.
 • מספר המועמדים ברשימה עולה על המספר המרבי האפשרי- במקרה כזה, לא תהא התייחסות למועמדים העודפים, גם לא במקרה בו אחד המועמדים הכשרים נפטר, התפטר או נפסל.

פרטי המועמדים - יש לוודא כי פרטיו האישיים של כל מועמד מולאו כנדרש.

 • פרטים אישיים חסרים כאשר אין ספק בדבר זהותו של האדם - ליקוי הניתן לתיקון.

כשירות המועמדים - סעיפים 19 ו-19א לצו וסעיף 10 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 קובעים שורה של תנאים לגבי כל מועמד בהצעת מועמד או ברשימת מועמדים למועצה, לוועד מקומי או לנציגות. מועמד שאינו עומד באחד מתנאים אלה- פסול ומנהל הבחירות יימחק את שמו מהרשימה.

 • רישום המועמדים בפנקס הבוחרים של אותו אזור ("אזור" – יישוב/תחום עודף).
 • מועמד לראש המועצה – רישום המועמד בפנקס הבוחרים של אחד מהאזורים במועצה האזורית.
 • ברשימה למליאת המועצה - רישום המועמד בפנקס הבוחרים של האזור לגביו הוגשה הרשימה.
 • ברשימה לוועד מקומי - רישום המועמד בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו הוגשה הרשימה.
 • ברשימה לנציגות- רישום המועמד בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו הוגשה הרשימה המסומן בפנקס הבוחרים כמי שאינו חבר האגודה השיתופית.
 • ביום הגשת המועמדות, המועמדים  בני 21 שנים ומעלה.
 • מקום מגוריהם הקבוע, ביום הגשת המועמדות, הוא בתחום האזור מטעמו מוגשת המועמדות. 
 • הוא אינו מנוע מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, התשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;
 • הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;
 • הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם – עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.
 • המועמד הוא אזרח ישראלי - רק בהצעת מועמד לראשות המועצה
 • אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון (בקשות בעניין זה יוגשו לפי נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון,
 • מי שכיהן כמנכ"ל של מועצה אזורית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה מועצה אזורית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.

יודגש, כי מועמד או מי שמבקש להיות מועמד, שנידון למאסר בפס"ד סופי, המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת יחליט שאין עם העבירה שבה הורשע משום קלון ,יגיש ליו"ר הוועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לעניין. יש להגיש למנהל הבחירות, יחד עם החוברת, אישור מהוועדה המרכזית על הגשת הבקשה.

אם פחת מספר המועמדים ברשימה מתחת למינימום הנדרש לגבי אותה בקשה על פי סעיפים ב'- ד', עקב פסילת מועמד באחת מהעילות שפורטו לעיל- הרשימה אינה פסולה ואין צורך בתיקונה.

מספר חתימות מגישים (תומכים)- נדרש כי מספר המגישים שחתמו על הבקשה עומד בדרישה המספרית הרלוונטית לסוג הבקשה כפי שפורט לעיל.

לצורך כך יש להתחשב אך ורק בחתימות שהוגשו על גבי החוברת. חתימות המוגשות על גבי דפים נפרדים, צילומים, חוברת לא משודכת - לא ייספרו. בנוסף, אם חתימות הוגשו על גבי חוברות נפרדות- יש לוודא שסדר המועמדים בכל החוברות זהה.

 • מספר החותמים נמוך מלכתחילה מהמספר המינימלי הנדרש- ליקוי מהותי שאינו  ניתן לתיקון.
 • מספר החותמים עומד בדרישת המינימום- יש לעבור לבדיקת החתימות עצמן:
  • פרטי המגישים- יש לוודא כי פרטיו האישיים של כל מגיש שחתם מולאו כנדרש. אם ישנם פרטים חסרים-  אך ברורה זהותו של אדם -מדובר בליקוי הניתן לתיקון.
  • יש לוודא כי כל המגישים החתומים מופיעים בפנקס הבוחרים של היישוב לגביו הוגשה הרשימה.
  • חותם שאינו מופיע בפנקס הבוחרים של המועצה האזורית (כאשר מדובר בהצעת מועמד) או של היישוב הרלוונטי (כאשר מדובר ברשימת מועמדים למועצה, לוועד מקומי או לנציגות)- חתימתו פסולה.
  • יש לוודא כי מגיש לא חתם על יותר מרשימת מועמדים או הצעת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה. מי שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת לאותו מוסד – חתימותיו בכל הרשימות או ההצעות פסולות (כלומר: תומך רשאי לתמוך גם במועמד אחד לראש מועצה אזורית, גם ברשימת מועמדים אחת למועצה וגם ברשימת מועמדים אחת לוועד המקומי. אך הוא אינו יכול לתמוך למשל בשתי רשימות לוועד המקומי).
  • אם פחת מספר חתימות המגישים ברשימה מתחת למינימום הנדרש עקב פסילת חותם באחת מן העילות שפורטו לעיל- ליקוי הניתן לתיקון.

בנוסף - יש לוודא כי מגיש לא חתם יותר מפעם אחת באותה רשימה. נמצא כי אדם חתם יותר מפעם אחת באותה רשימה- רק חתימה אחת תובא בחשבון והיתר ייפסלו. אין מניעה שמועמד ברשימה או בהצעה יחתום גם כתומך באותה רשימה או הצעה.

כתבי הסכמה  - יש לוודא כי לגבי כל מועמד המופיע ברשימה או ההצעה, צורף כתב הסכמה חתום על ידו. מועמד שלא צורף לגביו כתב הסכמה חתום- ליקוי מהותי הפוסל את אותו מועמד.

 • יש לוודא כי כל מועמד נתן את הסכמתו בכתב לרשימה אחת בלבד לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה (כך למשל ניתן לחתום על כתב הסכמה להצעת מועמד ועל כתב הסכמה לרשימת מועמדים למועצה). מועמד שנתן את הסכמתו ליותר מרשימה אחת לאחד מן המוסדות- מועמדותו בכל הרשימות תיפסל.
 • מועמד ששמו נכלל במספר רשימות אולם צירף כתב הסכמה רק לאחת מהן- אינו פסול לשמש כמועמד ברשימה זו ומנהל הבחירות ימחק את שמו מיתר הרשימות בהן הוא מופיע שלגביהן לא צירף כתב הסכמה.

התפטרות – מועמד יכול להתפטר בכל עת במידה והוא בעצמו מגיע למנהל הבחירות ומוסר אישית את מכתב ההתפטרות. בא כוח הרשימה אינו יכול לפטר מועמד או להתפטר בשמו.

בדיקת כינוי וסימון – מנהל הבחירות נדרש לבדוק ולאשר את הכינוי והסימון שניתנו לרשימה בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל.

עירבון - כאשר מדובר בהצעת מועמד חדש, אי הגשת ערבון למנהל הבחירות עד ליום 21/09/2023 - ליקוי מהותי הפוסל את המועמד.

 

10. הודעה על הליקויים

ליקויים הניתנים לתיקון - במקרה בו התגלו במסגרת הבדיקה ליקויים הניתנים לתיקון, מנהל הבחירות יודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה או ההצעה ולממלאי מקומם, לא יאוחר מיום א' 01.10.2023. אם הליקוי נגע למועמד, ישלח מנהל הבחירות גם אליו העתק מההודעה והמועמד יהיה רשאי לתקן את הליקוי.

מנהל הבחירות יפרט בהודעה את מהות הליקוי וכן כי המועד האחרון שניתן לתקנו הוא לא יאוחר מהיום ה-28 שלפני יום הבחירות, כלומר עד ליום ג', 03.10.2023

ההודעות ימסרו לנוגעים בדבר לפי כתובתם ברשימת הבוחרים או בהצעת מועמד או לפי פרטי ההתקשרות אותם מסרו, באמצעות הודעה כתובה שיישלח מנהל הבחירות. מנהל הבחירות יוודא את קבלתה. העתק מההודעה יישאר אצל מנהל הבחירות.

נוסח הודעה לבא כוח בדבר ליקויים ברשימת מועמדים - מצורף כנספח ג
נוסח הודעה לבא כוח בדבר ליקויים בהצעת מועמד- מצורף כנספח ג1
נוסח הודעה למועמד בדבר ליקויים ברשימת מועמדים - מצורף כנספח ג2
נוסח הודעה למועמד בדבר ליקויים בהצעת מועמד- מצורף כנספח ג3
נוסח הודעה בדבר פסילת כינוי או סימון- מצורף כנספח ג4

ליקויים שאינם ניתנים לתיקון או פסילת מועמד מתוך רשימה
בהתאם לסעיף 161(א) לצו, במקרה בו מצא מנהל הבחירות לאחר בדיקה , כי קיימים ברשימה או בהצעה אחד מהליקויים הבאים, יודיע על פסילת הרשימה או ההצעה בכתב לבא כוח הרשימה, לממלא מקומו ולמועמד שנפסל.

ישנם ליקויים שיכולים להיות בחוברת:

 • רשימה שמספר המועמדים בה נמוך מהמספר הנדרש
 • רשימה שהוגשה ללא תצהיר
 • הצעת מועמד שהוגשה ללא עירבון
 • רשימה או הצעה שהוגשו שלא על גבי החוברת

וישנם ליקויים במועמד (אי צירוף כתב הסכמה במועד, או שאחד מתנאי הכשירות לא מתקיים). ליקויים במועמד מעצם טיבם אינם ניתנים לתיקון.

נוסח הודעה על פסילת הצעת מועמד לפי סעיף 161(ב)- מצורף כנספח ד
נוסח הודעה על פסילת רשימת מועמדים לפי סעיף 161(ב) לצו- מצורף כנספח ד1
נוסח הודעה בדבר פסילת מועמד לראשות מועצה עקב ליקויים- מצורף כנספח ד2
נוסח הודעה בדבר פסילת רשימת מועמדים עקב ליקויים- מצורף כנספח ד3
נוסח הודעה בדבר פסילת מועמד ברשימת מועמדים- מצורף כנספח ד4

אופן תיקון הליקויים:
תיקון ליקוי הנוגע לפרטי מועמד או מגיש
- יוגש בכתב על גבי גיליון נייר, חתום בידי מי שנדרש לתיקון הליקוי על פי הודעת מנהל הבחירות. הגיליון יצורף על ידי מנהל הבחירות לחוברת רשימת המועמדים או הצעת המועמד ויהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

תיקון ליקוי הנוגע למספר חתימות המגישים (תומכים) - השלמת החתימות מגישים לרשימת מועמדים תיעשה בטופס שיהיה ערוך לפי המצורף בנספח ד ולהצעת מועמד לפי המצורף בנספח ד1.

בטפסים יפורטו כל שמות המועמדים המופיעים ברשימת המועמדים לפי סדרם ברשימת המועמדים כפי שהוגשה למנהל הבחירות בחוברת המקור (בהצעת מועמד - יצוין שמו של המועמד). התיקונים יוגשו למנהל הבחירות עד ליום 03.10.2023.

 

11. דו"חות בדיקת החוברות

נתוני ההגשות מוקלדים לתוך מערכת ניהול הבחירות ("אביב") ובסיום בדיקת כל רשימה או הצעת מועמד יופק דו"ח שיהווה משוב על קליטת הנתונים לרבות ליקויים הקיימים ברשימה או בהצעה

בדו"חות ייתכנו ליקויים משני סוגים:

 • שגיאה - ליקוי שיסומן באות - E
 • התראה - ליקוי שיסומן באות - W

לצד סימון סוג הליקוי תפורט מהות הליקוי.
ככל שלא נמצאו ליקויים בבדיקת הרשימה או ההצעה, היא תסומן בסטטוס תקין.
בנוסף, בסיום קליטת הנתונים של כלל הרשימות וההצעות שהועברו מכל מועצה אזורית יופק דו"ח מסכם לגבי אותה מועצה:
יופק דו"ח מסכם לכל יישוב בנפרד ובנוסף דו"ח מסכם לכל הרשות.
במסגרת הדו"ח המסכם יצוין לגבי כל רשימה סוג הליקוי שנמצא וכן סטטוס תקין/לא תקין.
עם קבלת הדו"חות, ייגש מנהל הבחירות לבדיקתם אל מול ההנחיות שפורטו בחוזר זה ויפעל בהתאם להנחיות שלהלן לגבי כל סוג ליקוי.

דו"חות לפי רשימה או הצעה

 • ליקוי מסוג שגיאה (E)- מנהל הבחירות נדרש לבחון את מהות הליקוי אל מול הרשימה או ההצעה ולפעול בהתאם להנחיות שפורטו בחוזר זה הרלוונטי לגבי אותו ליקוי (הודעה על תיקון הליקוי, פסילת מועמד וכיו"ב)
 • ליקוי מסוג התראה (W)- מנהל הבחירות יבדוק את מהות הליקוי אל מול ההנחיות בחוזר זה כדי להכריע האם נדרש תיקון.

דו"חות לפי מועצה אזורית או ישוב במועצה אזורית

 • ליקוי מסוג שגיאה (E- מנהל הבחירות נדרש לבדוק את מהות הליקוי אל מול יתר הליקויים ברשימות האחרות המופיעות בדו"ח ולפעול בהתאם להנחיות שפורטו בחוזר זה הרלוונטי לגבי אותו ליקוי.
  כך לדוגמה, במקרה של שתי רשימות לגביהן קיים בדו"ח המסכם ליקוי מסוג שגיאה (E) שמהותו כפילות באותיות- מנהל הבחירות יידרש לבדוק מי מבין שתי הרשימות הגישה את רשימתה מאוחר יותר ולפעול בהתאם להנחיות בחוזר זה לעניין פסילת האותיות ושליחת הודעה לתיקון הליקוי.
  דוגמה נוספת - ליקוי מסוג שגיאה (E) שמהותו כפילות מועמד בשתי רשימות- במקרה זה מנהל הבחירות נדרש לבדוק אל מול הרשימות בהן הופיע המועמד על פי הדוח, האם צורף כתב הסכמה חתום בשתי הרשימות.
 • ליקוי מסוג התראה (W)- מנהל הבחירות יבדוק את מהות הליקוי אל מול ההנחיות בחוזר זה כדי להכריע האם נדרש תיקון.

נזכיר כי במידה וקיימים ליקויים, מנהל הבחירות נדרש להודיע עליהם לבאי כח הרשימות או המועמדים לא יאוחר מיום 01.10.2023.

במידה ולגבי רשימה או הצעה לא מופיעים בדו"חות ליקויים והסטטוס תקין, מנהל הבחירות יודיע על אישור הרשימה או ההצעה בהתאם להנחיות בחוזר זה.

יצוין כי לא כל הליקויים נבדקים על ידי המערכת. יודגש כי בכל מקרה, בדיקת הכינויים והאותיות ואישורם ייערכו על ידי מנהל הבחירות בהתאם למפורט בהנחיות חוזר זה.

השלמת נתונים והעברתם לבדיקה נוספת

מיד בתום המועד לתיקון הליקויים (03.10.2023) מנהל הבחירות יבדוק את המסמכים שהוגשו אליו במסגרת תיקון הליקויים ולאחר מכן יעבירם למנהל האזור שבמרכז ההקלדות לצורך קליטת/עדכון הנתונים ובדיקתם מחדש במערכת אביב.

בסיום הבדיקה, יופקו דו"חות מסכמים שישמשו את מנהל הבחירות לצורך הכרעתו הסופית בדבר אישור או פסילת רשימה, הצעה או מועמד.  

ליקוי מסוג שגיאה (E) וסטטוס לא תקין - בהתאם לסוג הליקוי (ליקוי ברשימה, הצעה או מועמד), מנהל הבחירות יפעל בהתאם להנחיות שפורטו בחוזר זה לעניין הודעה על פסילת רשימה, הצעה או מועד מתוך רשימת מועמדים.

ליקוי מסוג התראה (W) וסטטוס תקין - מנהל הבחירות יאשר את הרשימה או ההצעה (אלא אם ידוע לו על ליקוי אחר) ויפעל בהתאם להנחיות בחוזר זה לעניין הודעה על אישור רשימה או הצעה.

בנוסף, יופק דו"ח דיווח על הגשת רשימות בכל רשות מקומית (להלן- דו"ח 330) שיפרט את כל הרשימות והסטטוס הסופי שלהן- תקין/לא תקין.

מנהל הבחירות נדרש לוודא אל מול קובץ האקסל בו תיעד את החוברות שקיבל, כי כלל החוברות שקבלתן אושרה על ידו נבדקו על ידי מנהל האזור ומופיעות בדו"ח 330 המופק ממערכת "אביב". 

 

12. החלטה בנוגע לרשימות ומועמדים
 1. בדיקת תיקון הליקויים והחלטת מנהל הבחירות

בתום המועד לתיקון הליקויים, ייגש מנהל הבחירות לבדיקה סופית של רשימות המועמדים והצעות מועמד לגביהן הוציא דרישה לתיקון ליקויים על מנת לקבל החלטה סופית עד ליום 08.10.2023. האם לפסול או לאשר אותן.

 

החלטת מנהל הבחירות תהיה בהתאם לאחד מאלו:

 • ליקוי בחתימות מגישים (תומכים) ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד שלא תוקן כנדרש- מנהל הבחירות יפסול את הרשימה או ההצעה;
 • ליקוי לגבי מועמד ברשימת מועמדים שלא תוקן כנדרש- מנהל הבחירות יפסול את המועמד; (ולא את כל הרשימה);
 • ליקוי לגבי מועמד בהצעת מועמד שלא תוקן כנדרש – מנהל הבחירות יפסול את ההצעה;
 • ליקוי בכינוי או סימון רשימת מועמדים או הצעת מועמד שלא תוקן כנדרש- מנהל הבחירות יקבע כינוי או סימון לרשימה ויאשר אותה.
 • ליקוי ברשימת מועמדים או הצעת מועמד שתוקן כנדרש- מנהל הבחירות יאשר את הרשימה או ההצעה, לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות (חבר ועדת בחירות לא ידון בעניין אישור של רשימת מועמדים או של מועמד ברשימת מועמדים ביישוב שבו הוא מתגורר).  

מנהל הבחירות יערוך רישום מפורט על החלטותיו לגבי כל רשימה.

 1. הודעת מנהל הבחירות בדבר אישור או פסילת הרשימה או ההצעה

אישור הרשימות ייעשה לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות. יש לתאם מראש מועד לכינוס ועדת הבחירות כדי להשלים את ההליכים בזמן הנדרש.

לאחר קבלת החלטה בדבר הרשימה, מנהל הבחירות יודיע את החלטותיו (אישור, פסילה, שינוי כינוי וסימון) בכתב לבאי כוח הרשימות או ההצעות ולממלא מקומם. אם החליט מנהל הבחירות לפסול מועמד- יודיע את ההחלטה גם למועמד עצמו.

הודעת מנהל הבחירות תימסר לנוגעים בדבר, וזאת לא יאוחר מהיום ה-23 שלפני יום הבחירות, כלומר עד ליום 08.10.2023. מנהל הבחירות יוודא כי ההודעה אכן נמסרה. העתק מההודעה יישמר אצל מנהל הבחירות.

נוסח הודעה בדבר פסילת מועמד לראשות מועצה עקב ליקויים- מצורף כנספח ד2
נוסח הודעה בדבר פסילת רשימת מועמדים עקב ליקויים- מצורף כנספח ד3
נוסח הודעה בדבר פסילת מועמד ברשימת מועמדים- מצורף כנספח ד4
נוסח הודעה בדבר אישור הצעת מועמד -מצורף כנספח ו
נוסח הודעה בדבר אישור רשימת מועמדים – מצורף כנספח ו1
נוסח הודעה בדבר פסילת כינוי או אות לרשימה – מצורף כנספח ו2

13. עתירה על החלטת מנהל הבחירות

בהתאם לסעיף 167 לצו, בא כוח רשימה או הצעה או ממלאי מקומם רשאים להגיש עתירה נגד החלטת מנהל הבחירות כלהלן:

 • פסילת הצעת מועמד או רשימת מועמדים;
 • פסילת מועמד ברשימת מועמדים;
 • סירוב לאשר כינוי או סימון (אות) של הרשימה.

במקרה של פסילת מועמד לראשות הרשות או למועצה או לוועד, רשאי להגיש את העתירה גם המועמד שנפסל.

חבר ועדת הבחירות של המועצה רשאי לעתור על החלטת מנהל הבחירות לאשר הצעת מועמד או רשימת מועמדים וכן על אי פסילתו של מועמד פלוני ברשימת מועמדים. העתירה תוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה האזורית לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות, כלומר יום ד' 11.10.2023.

על העותר להמציא את כתב העתירה לפרקליטות המחוז, ולא למנהל הבחירות.

במקרה בו עותר מבקש להעביר למנהל הבחירות עתירה, אין לקבלה ויש להפנותו לפרקליטות המחוז הרלוונטית. במקביל מנהל הבחירות יעדכן באופן מיידי את מנהל האזור על הגשת העתירה.

פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה, יינתן לא יאוחר מהיום ה- 14 שלפני יום הבחירות, כלומר עד 17.10.2023 פס"ד ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בהמ"ש העליון בשאלה משפטית; בקשת הערעור תוגש לא יאוחר מיומיים לאחר מתן פס"ד של בהמ"ש לעניינים מנהליים, קרי ה 19.10.2023 ופסק דינו של בהמ"ש העליון יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מיום ג' 24.10.2023.

בכבוד רב,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות


נספח א'
הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים למועצה בתחום עודף וביישוב שבו קיימת "זהות ועדים"
                                                                                                        

לכבוד:
תושבי היישוב/האזור........................................
במועצה האזורית   ...........................................

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה והגשת רשימות מועמדים למועצה

הבחירות לראשות המועצה ולנציגים למועצה מטעם האזור ............................. יתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

 • יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11:00 לפנה"צ;
 • יום חמישי, ו בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה בכתובת (לציין מיקום מדויק)...........................................................................

...............................................................................................................................................................................................

חוברות הגשת מועמדות

הצעת מועמדים ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להגיש במקומות הבאים:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

הוראות בנוגע להגשת  הצעת מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים:..............................בשעות ................ ב.......................... (לציין מיקום)

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

הזכות להיבחר
סעיף 19 ו-19א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן- החוק) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש המועצה האזורית.

קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

מספר חברי המועצה העומדים לבחירה מטעם היישוב/האזור .................................................. הוא ................................................

כל רשימת מועמדים למועצה חייבת לכלול לא פחות  משלושה מועמדים ולא יותר מעשרה מועמדים.

הואיל ומספר בעלי זכות הבחירה הרשומים ברשימת הבוחרים באזור הוא................ מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ................ בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 20 לצו, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ................בהתאם לסעיף 5 לחוק.

עירבון
הואיל ומספר התושבים באזור הוא........................, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה הוא ...................... וזאת בהתאם לס' 5א לחוק. העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

יש למסור את העירבון עם הגשת הרשימה.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

הוראות סעיפים 151 עד 155 לצו:

טפסים

151.        רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית כמפורט להלן:

                (1)  טופס 1א- הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים; (חוברת בצבע צהוב)

                (1א)  טופס 1ב - הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת; (חוברת בצבע כתום)

                (2)  טופס 2 - רשימת מועמדים למועצה; (חוברת בצבע ירוק)

                (3)  טופס 3- רשימת מועמדים לוועד המקומי או לנציגות. (חוברת בצבע כחול)

מספר המועמדים ופרטיהם

152.        (א)  מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.

               (ב)  מספר המועמדים לועד מקומי או לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.

               (ג)   ברשימות והצעות מועמדים, לפי הענין, יפורטו פרטי המועמדים.

הסכמה לשמש כמועמדים

153.        (א)  לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית; כתב הסכמה כאמור של כל אחד מהמועמדים חתום בידו יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים ויצורף לו טופס הסכמה, חתום בידו, למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים התלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2019.

 (ב)  אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד, לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

154.       (א)  רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה, כאמור בסעיפים 20 ו-100; הצעת מועמד תיחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה, כאמור בסעיפים 5 ו-6ז לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות.

(ב)  ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.

(ג)  אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד אחת, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות – בטלות.

(ד)  אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.

אי קבלת רשימת מועמדים

155.        מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:

                (1)  החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
                (2)  מחיקה או הוספה של שם מועמד;
                (3)  שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;
                (4)  שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

 

 

מנהל/ת הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

                                                           נספח א1

הודעה על הגשת רשימות מועמדים  בישוב בו נערכות בחירות לנציגות

 לכבוד:

תושבי היישוב............................................

במועצה האזורית .....................................

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לנציגות

 

הבחירות לראשות המועצה, למועצה ולנציגות בוועד המקומי מטעם תושבי היישוב שאינם חברים באגודה השיתופית להתיישבות החקלאית של היישוב, יתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

 

המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה או לנציגות יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

 • יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11:00 לפנה"צ;
 • יום חמישי, ו בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה בכתובת (לציין מיקום מדויק)...........................................................................

...............................................................................................................................................................................................

חוברות הגשת מועמדות

הצעת מועמדים ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להגיש במקומות הבאים:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

הוראות בנוגע להגשת  הצעת מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים:.........................................................................................................

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

הזכות להיבחר
סעיף 19 ו-19א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן- החוק) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה או כחבר נציגות וכן כראש המועצה האזורית.

קביעת מספר המועמדים ומספר חתימות המגישים

רשימת מועמדים למועצה

מספר חברי המעוצה מטעם היישוב העומדים לבחירה הוא...................................
כל רשימת מועמדים למועצה מטעם היישוב .........................  חייבת לכלול לא פחות  משלושה מועמדים ולא יותר מעשרה מועמדים.

בהתאם לס' 20 לצו, הואיל ומספר בעלי זכות הבחירה הרשומים ברשימת הבוחרים ביישוב הוא ..................., רשימת מועמדים למועצה חייבת להיות חתומה בידי ....................... תומכים לפחות הרשומים ברשימת הבחורים של היישוב. 

הצעת מועמד לראשות המועצה

הצעת מועמד צריכה להיות חתומה בידי ....................................................... תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של המועצה.

רשימת מועמדים לנציגות

מספר חברי הנציגות בוועד המקומי של היישוב .......................................העומדים לבחירה הוא ......................................................

בהתאם לסעיף 100 לצו, רשימת מועמדים לנציגות צריכה להיות חתומה בידי ............................. תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב ......................... ומסומנים כמי שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות החקלאית של היישוב.     

עירבון
ואיל ומספר התושבים באזור הוא ................................., סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה הוא......................... העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

הערבון יוגש במעמד הגשת הרשימה.
יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

הוראות סעיפים 151 עד 155 לצו:

טפסים

151.   רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית כמפורט להלן:

          (1)  טופס 1א- הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים; (חוברת בצבע צהוב)
          (1א)  טופס 1ב - הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת; (חוברת בצבע כתום)
          (2)  טופס 2 - רשימת מועמדים למועצה; (חוברת בצבע ירוק)
          (3)  טופס 3 - רשימת מועמדים לועד המקומי או לנציגות. (חוברת בצבא כחול)

מספר המועמדים ופרטיהם

152. (א)  מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.
        (ב)  מספר המועמדים לועד מקומי או לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.
        (ג)   ברשימות והצעות מועמדים, לפי הענין, יפורטו פרטי המועמדים.

הסכמה לשמש כמועמדים

153. (א) לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית; כתב הסכמה כאמור של כל אחד מהמועמדים חתום בידו יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים ויצורף לו טופס הסכמה, חתום בידו, למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019.
(ב) אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד, לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

154.  (א)  רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה, כאמור בסעיפים 20 ו-100; הצעת מועמד תיחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה, כאמור בסעיפים 5 ו-6ז לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות.
(ב)  ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.
(ג)   אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד אחת, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות – בטלות.
(ד)  אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.

אי קבלת רשימת מועמדים

155. מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:

       (1)  החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
       (2)  מחיקה או הוספה של שם מועמד;
       (3)  שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;
       (4)  שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 נספח א2

הודעה על הגשת רשימות מועמדים ביישוב בו נערכות בחירות לוועד המקומי

לכבוד:

תושבי הישוב......................................

במועצה האזורית ...............................

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
הבחירות לראשות המועצה, למועצה ולוועד המקומי של היישוב, יתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה או לוועד המקומי יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

 • יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11:00 לפנה"צ;
 • יום חמישי, ו בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב. הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה בכתובת (לציין מיקום מדויק)...........................................................................

...............................................................................................................................................................................................

חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמדים ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להגיש במקומות הבאים:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

הוראות בנוגע להגשת  הצעת מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים:.........................................................................................................

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

הזכות להיבחר
סעיפים 19, 19א ו-99 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן- החוק) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה או כחבר ועד מקומי וכן כראש המועצה האזורית.

קביעת מספר המועמדים ומספר חתימות המגישים

רשימת מועמדים למועצה

מספר חברי המועצה מטעם היישוב העומדים לבחירה הוא...................................

כל רשימת מועמדים למועצה מטעם היישוב .......................................................חייבת לכלול לא פחות משלושה מועמדים ולא יותר מעשרה מועמדים.

בהתאם לס' 20 לצו, הואיל ומספר בעלי זכות הבחירה הרשומים ברשימת הבוחרים ביישוב הוא....................,רשימת מועמדים למועצה חייבת להיות חתומה בידי ...................... תומכים לפחות הרשומים ברשימת הבחורים של היישוב. 

הצעת מועמד לראשות המועצה
הצעת מועמד צריכה להיות חתומה בידי .................. תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של המועצה.

רשימת מועמדים לוועד המקומי
מספר חברי הוועד המקומי של היישוב ..........................העומדים לבחירה הוא ......................................

מספר המועמדים ברשימת מועמדים לוועד המקומי, לא יעלה על כפל מספר החברים שנקבע לוועד המקומי                                                                                                                   

בהתאם לסעיף 100 לצו, רשימת מועמדים לוועד המקומי  צריכה להיות חתומה בידי ................ תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב .......................

עירבון
ואיל ומספר התושבים באזור הוא....................., סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה הוא......................וזאת בהתאם לס' 5א לחוק. העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

הערבון יוגש במעמד הגשת הרשימה.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

הוראות סעיפים 151 עד 155 לצו:

טפסים

151.        רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית כמפורט להלן:

                (1)  טופס 1א- הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים; (חוברת בצבע צהוב)
                (1א) טופס 1ב - הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת; (חוברת בצבע כתום)
                (2)  טופס 2 - רשימת מועמדים למועצה; (חוברת בצבע ירוק)
                (3)  טופס 3- רשימת מועמדים לוועד המקומי או לנציגות. (חוברת בצבא כחול)

מספר המועמדים ופרטיהם

152.        (א)  מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.
               (ב)  מספר המועמדים לועד מקומי או לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.
               (ג)   ברשימות והצעות מועמדים, לפי הענין, יפורטו פרטי המועמדים.

הסכמה לשמש כמועמדים

153.   (א)  לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית; כתב הסכמה כאמור של כל אחד מהמועמדים חתום בידו יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים ויצורף לו טופס הסכמה, חתום בידו, למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019.

(ב)  אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד, לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

154.        (א)  רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה, כאמור בסעיפים 20 ו-100; הצעת מועמד תיחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה, כאמור בסעיפים 5 ו-6ז לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות.

(ב)  ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.

(ג)  אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד אחת, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות – בטלות.

(ד)  אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.

אי קבלת רשימת מועמדים
155.        מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:

                (1)  החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
                (2)  מחיקה או הוספה של שם מועמד;
                (3)  שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;
                (4)  שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ב'
תרשומת על סירוב לקבלת בקשה-לשימוש מנהל הבחירות בלבד

ביום ............... בשעה..............., הוגשה אליי הצעת מועמד ששמו ................... /רשימת מועמדים לבחירות הבאות למועצה/לוועד מקומי/לנציגות* באזור....................................... הנושאת כינוי ...........................וסימון ......................לבחירות שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

 • הבקשה הוגשה באיחור
 • נמצאו בה הפגמים הבאים: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

לפיכך, סירבתי לקבל את הבקשה.

 

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ב1

 אישור קבלת רשימת מועמדים

מנהל הבחירות למועצה האזורית.............................................

אישור בדבר הגשת רשימת מועמדים
אני, החתום מטה, מנהל הבחירות במועצה האזורית ............................. מאשר בזה כי ביום ............... בשעה..............., הוגשה אליי רשימת מועמדים לבחירות הבאות למועצה/לוועד מקומי/לנציגות* שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

כינוי  וסימון הרשימה כפי שהוצעו על ידי מגישיה**

כינוי

סימון (אות/אותיות)

 

 

 

                                             

פרטי בא כוח הרשימה/ההצעה וממלא מקומו***:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

מ"מ בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הרשימה מכילה........................שמות מועמדים; מספר כתבי ההסכמה שצורפו .................................

מועמדים שלא צורפו לגביהם כתבי הסכמה:

מס"ד

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

מספר החוברות שהרשימה כוללת הוא ..............................                                                                                                                    

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ב2

אישור קבלת הצעת מועמד

המועצה האזורית .............................................

מנהל הבחירות למועצה האזורית..........................................

אישור בדבר הגשת הצעת מועמד
אני, החתום מטה, מנהל הבחירות במועצה האזורית ............................ מאשר בזה כי ביום ................ בשעה................, הוגשה לי הצעת מועמד לבחירות הבאות למועצה האזורית שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

שם המועמד לראשות המועצה

מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

 

 

 

                                    

פרטי בא כוח ההצעה וממלא מקומו*:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח ההצעה

 

 

 

 

מ"מ בא כוח ההצעה

 

 

 

 

 

צורף/לא צורף (מחק את המיותר) כתב הסכמה חתום על ידי המועמד.

מספר החוברות שההצעה כוללת הוא .............................................

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ג
ודעה לבא כח רשימה בדבר
ליקויים ברשימת מועמדים

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

מ"מ בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הנדון: ליקויים ברשימת המועמדים למועצה/ לוועד מקומי/לנציגות*

באזור ....................................................

הריני להודיעכם כי בבדיקה ראשונית לרשימת המועמדים שהוצעו עבורה הכינוי ............... וסומנה באותיות ...................., נתגלו ליקויים כמפורט להלן:

ליקויים ברשימת המועמדים

מס' סידורי ברשימת

החותמים

שמו של החותם

 מהות הליקוי

3

הקוסם עוץ

לא מופיע בפנקס הבוחרים של האזור

 

 

 

 

 

 

 

ליקויים ברשימת המגישים (התומכים)

שם המועמד

 מהות הליקוי

סאם גמג'י

לא צוינה שנת הלידה (הגיל)

פו הדב

מאחר ונולד בשנת.... יש לציין תאריך לידה מדויק

 

מאחר שנפסלו .................... חתימות תומכים, יש להשלים.................................חתימות.

יש להשלים את חתימות המגישים (התומכים) בטופס ערוך בהתאם לדוגמה בטופס המצורף.                                            

באפשרותכם  לתקן את הליקויים כמפורט בהודעה זו  ולהגישם בכתב למנהל הבחירות עד ליום 03.10.23**.

הודעה על ליקויים המתייחסים למועמדים נשלחה גם לכל מועמד בנפרד***.

יובהר כי החלטת מנהל הבחירות בדבר כשרות הרשימה ו/או המעומדים כפופה לבדיקות נוספות שייערכו לרבות בדבר תיקון הליקויים כמפורט בהודעה זו. כן יובהר כי תיקון הליקויים כשלעצמם אינם מבטיחים את אישור הרשימה או המועמדים, אם ימצאו פגמים המחייבים פסילת הרשימה או מועמדים.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

 

מועצה אזורית

 

 

 

נספח ג1

הודעה לבא כוח הצעת מועמד בדבר ליקויים בהצעה

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח ההצעה

 

 

 

 

ממלא בא כוח

 

 

 

 

 

הנדון: ליקויים בהצעת מועמד לראש המועצה

הריני להודיעכם כי בבדיקה ראשונית של הצעת המועמד ..................................  נתגלו ליקויים כמפורט להלן:

 • לא צוינו הפרטים האישיים הבאים של המועמד ......................................................
 • ליקויים בחתימות המגישים (התומכים):

מס' סידורי ברשימת

החותמים

שמו של החותם

 מהות הליקוי

2

הגיבן מנוטרדאם

לא רשום באף אחד מפנקסי הבוחרים של האזורים שבתחום המועצה האזורית

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

מאחר שנפסלו ............... חתימות תומכים, נדרש להשלים ...................... חתימות.

יש להשלים את חתימות המגישים בטופס ערוך בהתאם לדוגמה בטופס המצורף.

באפשרותכם  לתקן את הליקויים כמפורט בהודעה זו  ולהגישם בכתב למנהל הבחירות עד ליום *03.10.23

הודעה על ליקויים המתייחסים למועמד נשלחה גם למועמד****.

יובהר כי החלטת מנהל הבחירות בדבר כשרות ההצעה כפופה לבדיקות נוספות שייערכו לרבות בדבר תיקון הליקויים כמפורט בהודעה זו. כן יובהר כי תיקון הליקויים כשלעצמם אינם מבטיחים את אישור ההצעה, אם ימצאו פגמים המחייבים פסילתה.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

 

מועצה אזורית

 

 

 

 נספח ג2
הודעה למועמד בדבר ליקויים ברשימה מועמדים

לכבוד: (יש להשלים את פרטי המועמד כפי שמופיעים בחוברת)

המועמד .................................... (שם פרטי ושם משפחה)

ת.ז. ...........................................

מען ...........................................

 

הנדון: ליקויים ברשימת המועמדים למועצה/לוועד מקומי/לנציגות*

באזור  ...................................

הריני להודיעך כי בבדיקה ראשונית של רשימת המועמדים  בבחירות למועצה/לוועד המקומי/לנציגות שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023). שהוצעו עבורה הכינוי ........... וסומנה באותיות ............. הכוללת את שמך, נתגלו ליקויים  המתייחסים אליך כלהלן:

 • לא צוינה שנת הלידה (הגיל) (דוגמה);
 • השם הפרטי צוין רק באות ולא במלואו (דוגמה);;
 • מאחר ונולדת בשנת ........... יש לציין את תאריך הלידה המדויק (דוגמה);.
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................

באפשרותך לתקן את הליקויים כמפורט בהודעה זו  ולהגישם בכתב למנהל הבחירות עד ליום 03.10.23**.

יובהר כי החלטת מנהל הבחירות בדבר כשרות רשימת המועמדים ו/או מועמדותך כפופה לבדיקות נוספות שייערכו לרבות בדבר תיקון הליקויים כמפורט בהודעה זו. כן יובהר כי תיקון הליקויים כשלעצמם אינם מבטיחים את אישור רשימת המועמדים ו/או מועמדותך, אם ימצאו פגמים המחייבים פסילתה.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ג3
הודעה למועמד בדבר ליקויים בהצעת מועמד

לכבוד: (יש להשלים את פרטי המועמד כפי שמופיעים בחוברת)

המועמד  .................................... (שם פרטי ושם משפחה)

ת.ז. ...........................................

מען ...........................................

הנדון: ליקויים בהצעת מועמדותך לראשות המועצה

הריני להודיעך כי בבדיקה ראשונית של הצעת מועמדותך לראשות המועצה האזורית בבחירות שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023). שהוצעו עבורה הכינוי ........... וסומנה באותיות ............. הכוללת את שמך, נתגלו ליקויים  המתייחסים אליך כלהלן:

 • לא צוינה שנת הלידה (הגיל) (דוגמה);
 • השם הפרטי צוין רק באות ולא במלואו (דוגמה);;
 • מאחר ונולדת בשנת ........... יש לציין את תאריך הלידה המדויק (דוגמה);.
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................

באפשרותך לתקן את הליקויים כמפורט בהודעה זו  ולהגישם בכתב למנהל הבחירות עד ליום 0310.23*.

יובהר כי החלטת מנהל הבחירות בדבר כשרות רשימת המועמדים ו/או מועמדותך כפופה לבדיקות נוספות שייערכו לרבות בדבר תיקון הליקויים כמפורט בהודעה זו. כן יובהר כי תיקון הליקויים כשלעצמם אינם מבטיחים את אישור רשימת המועמדים ו/או מועמדותך, אם ימצאו פגמים המחייבים פסילתה.

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ג4
הודעה בדבר פסילת כינוי או סימון לרשימה

  לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח ההצעה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח

ההצעה

 

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת כינוי/ אות** לרשימת מועמדים למועצה/לוועד מקומי/לנציגות*

באזור ......................................                        

הריני להודיעך כי פסלתי את הכינוי*/האות* שהוצע לרשימת המועמדים שהינך בא-כוחה / ממלא מקום בא כוחה* שהוגשה לבחירות למועצה/לוועד מקומי/לנציגות* שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

להלן הנימוקים להחלטתי: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ניתן להציע כינוי/אות* אחר לרשימתכם בכתב למנהל הבחירות לא יאוחר מיום 03.10.23**.

יובהר כי אישור הכינוי/האות(יות)* שיוצעו כפוף לבדיקה נוספת שתיערך.

כמו כן, במידה והכינוי/האות* שיוצעו לא יאושרו, בסמכותי לקבוע כינוי/אות לרשימה.  

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ד
הודעה בדבר פסילת הצעת מועמד לראשות המועצה *

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח ההצעה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח ההצעה

 

 

 

 

 

שם המועמד לראשות המועצה האזורית:

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

 

 

 

 

בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 הריני להודיעכם שהחלטתי כי הצעת המועמד הנ"ל לראש המועצה שהנכם באי כוחה פסולה משום שאיננה עונה על דרישות הדין כמפורט להלן:

 • נעשה ברשימה שינוי מהשינויים האמורים בסעיף 155 ;
 • הצעת המועמד הוגשה בידי מספר בוחרים קטן מהנדרש בסעיף 5 לחוק בחירת ראש המועצה;
 • המועמד לראשות המועצה איננו ממלא אחר דרישות סעיף 4(ב) לחוק בחירת ראש המועצה.
 • לא הוגש ערבון
 • למועמד רישום פלילי
 • המועמד אינו תושב ישראל
 • .........................................

פירוט: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

 


נספח ד1
הודעה בדבר פסילת רשימת מועמדים
                                                                                                                            

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת רשימת המועמדים למועצה/לועד מקומי/לנציגות*

באזור ..............................................

בהתאם לסמכותי בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ("הצו") הריני להודיעכם שהחלטתי שרשימת המועמדים שהוגשה לבחירות למועצה/לועד מקומי/לנציגות* שהוצע לה הכינוי .......... והסימון ............. ושהנכם באי כוחה, פסולה משום שאינה עונה על דרישות הדין כמפורט להלן:

...............................................................................................................................................................................................

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ד2
הודעה בדבר פסילת הצעת מועמד לראשות המועצה עקב ליקויים

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת הצעת מועמד לראשות המועצה

שם המועמד לראשות המועצה האזורית:

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

 

 

 

 

בהתאם לסמכותי לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958, הריני להודיעכם כי מאחר שבהצעת המועמד הנ"ל שהנכם באי כוחה נמצאו ליקויים (כפי שפורטו בהודעתי מיום .......... ושלא תוקנו כנדרש**) כפי שאפרט להלן, ההצעה פסולה.

להלן פירוט: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ד3
הודעה בדבר פסילת רשימת מועמדים עקב ליקויים

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת רשימת המועמדים למועצה/לועד מקומי/לנציגות*

באזור .................................................

בהתאם לסמכותי לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 הריני להודיעכם כי מאחר שברשימת המועמדים למועצה/לועד מקומי/לנציגות* שהוצע לה הכינוי .......... והסימון ............. ושהנכם באי כוחה, נמצאו ליקויים (כפי שפורטו בהודעתי מיום ........ ושלא תוקנו כנדרש**) כפי שאפרט להלן, הרשימה פסולה.

להלן פירוט: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ד4
הודעה בדבר פסילת מועמד ברשימת מועמדים עקב ליקויים

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

המועמד

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת מועמד ברשימת מועמדים למועצה/לוועד מקומי/ לנציגות*

באזור.................................................

בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 הריני להודיעך כי לאחר בדיקה שנערכה ברשימת המועמדים למועצה/לוועד מקומי/לנציגות* באזור......... ושהנכם באי כוחה, נמצא כי המועמד/ים שלהלן אינו/ם עומד בדרישות הצו:

מספר סידורי ברשימה

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

פירוט סיבת הפסילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ה
השלמת חתימות מגישים לרשימת מועמדים*

לכבוד:
מנהל הבחירות

למועצה האזורית ...............................................

הנדון: השלמת חתימות חסרות באזור ..........................................

אנו הח"מ, בעלי זכות בחירה למועצה/לוועד המקומי/לנציגות** באזור ................, תומכים ברשימת המועמדים שפרטיה מובאים להלן, אשר הוגשה לבחירות למועצה/לוועד מקומי/לנציגות** שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023). ומוסיפים בזה את חתימותינו לחתימות המגישים שניתנו לרשימה הנ"ל בעת הגשתה.

הכינוי והאות(יות) המוצעים לרשימה (יש לציין את השם והכינוי כפי שצוינו בחוברת):  

כינוי

סימון (אות/אותיות)

 

 

 

בא כוח הרשימה וממלא מקומו:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

רשימת המועמדים (יש לציין את שמות המועמדים לפי סדרם בחוברת שהוגשה למנהל הבחירות)

מספר סידורי

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

שנת לידה

מען

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

חתימות מגישי ההצעה הנוספים

מספר סידורי

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

שם היישוב

(מקום המגורים לפי פנקס הבוחרים)

חתימה

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה1
השלמת חתימות מגישים  להצעת מועמד לראשות המועצה*

לכבוד:

מנהל הבחירות

למועצה האזורית........................................

הנדון: השלמת חתימות חסרות להצעת המועמדות של מר/גב'................................ לראשות המועצה

אנו הח"מ, בעלי זכות בחירה במועצה האזורית .................... באזור ........................, תומכים בהצעת המועמד המפורטת להלן, אשר הוגשה לבחירות לראשות המועצה שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023), ומוסיפים בזה את חתימותינו לחתימות המגישים שניתנו להצעה הנ"ל בעת הגשתה.

שם המועמד לראשות המועצה האזורית:

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

 

 

 

 

בא כוח הצעת המועמד וממלא מקומו:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

חתימות מגישי ההצעה הנוספים

מספר סידורי

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

שם היישוב

(מקום המגורים לפי פנקס הבוחרים)

חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ו
הודעה בדבר אישור הצעת מועמד

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח ההצעה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח ההצעה

 

 

 

 

 

הנדון: אישור הצעת המועמדות של מר/גב' ............................... לראשות המועצה

בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 הריני להודיעך כי לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי לאשר את הצעת המועמד שבנדון ושהנכם באי כוחה שהוגשה לבחירות לראשות המועצה שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ו1
הודעה בדבר אישור רשימת מועמדים

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא מקום בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

 

הנדון: אישור רשימת המועמדים למועצה/לועד מקומי/ לנציגות*

באזור .................................

בהתאם לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 הריני להודיעכם כי בהתייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי לאשר את רשימת המועמדים שבנדון שהנכם באי כוחה שהוגשה לבחירות למועצה/לועד מקומי/לנציגות* ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

 הכינוי שאושר לרשימה הוא: ..................................

 האות(יות) שאושרו לרשימה: .................................

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

נספח ו2
הודעה בדבר פסילת כינוי או אות לרשימה

לכבוד:

 

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי

מען

בא כוח הרשימה

 

 

 

 

ממלא בא כוח הרשימה

 

 

 

 

 

הנדון: פסילת כינוי/אות(יות) לרשימת מועמדים למועצה/לוועד מקומי/ לנציגות*

באזור .......................................

הריני להודיעכם כי הליקוי בכינוי/באות(יות) שהוצע על-ידכם לרשימה לא תוקן להנחת דעתי, לפיכך החלטתי לפסול כינוי/אות(יות)* זה.

בתוקף סמכותי 158(א)בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958, החלטתי לקבוע לרשימה את הכינוי .............. ואת האות(יות) ...............

מצ"ב הודעה על אישור הרשימה בכינוי ובאות(יות) כנ"ל**.  

 

 

מנהל הבחירות

 

תאריך

 

מועצה אזורית

 

 

[1] 47 יום לפני מועד יום הבחירות

[2] שתתקבל בתאריך ה10.09.23, 52 יום לפני מועד הבחירות

[3] ההחלטה בתאריך 29.08.23

[4] ההחלטה בתאריך 11.09.23

[5] 47 יום לפני מועד יום הבחירות

[6] כל מחיקה שהיא, כולל בטיפקס

* מחקו את המיותר

* מחקו את המיותר

** אם לא הוצעו כינוי או אות - יש למחוק בקו

*** באין ציון שם של בא כוח הרשימה או ממלא מקומו יצוין שמו/ה של המועמד/ת הראשון/ה ברשימה כבא כח הרשימה ושם המועמד/ת השני/ה כממלא/ת מקומו/ה.


* באין ציון שם של בא/ת כוח ההצעה או ממלא מקומו/ה, יצוין שם המועמד/ת


* מחקו את המיותר

** 28 יום לפני מועד הבחירות

*** יצוין במידה ונשלחה גם הודעה למועמד/ת

* 28 יום לפני מועד הבחירות

** יצוין במידה ונשלחה גם הודעה למועמד/ת

* מחקו את המיותר

** 28 יום לפני מועד הבחירות

* 28 יום לפני מועד הבחירות

* מחקו את המיותר


** 28 יום לפני מועד הבחירות

* יש לשלוח הודעה זו גם למועמד/ת עצמו/ה רק אם הנימוק לפסילת ההצעה היא אי כשירותו/ה של המועמד/ת לכהן כראש המועצה.

* מחקו את המיותר

* יצוין רק במקרה של ליקויים לגביהם נשלחה הודעת מנהל הבחירות בדבר האפשרות לתקן את הליקויים והליקויים לא תוקנו כנדרש

* מחקו את המיותר

** יצוין רק במקרה של ליקויים לגביהם נשלחה הודעת מנהל הבחירות בדבר האפשרות לתקן את הליקויים והליקויים לא תוקנו כנדרש

* מחקו את המיותר

* הטופס יצורף להודעת מנהל/ת הבחירות לתיקון ליקוי הנוגע למספר חתימות מגישים/ות

** מחקו את המיותר

* הטופס יצורף להודעת מנהל/ת הבחירות לתיקון ליקוי הנוגע למספר חתימות מגישים/ות

* מחקו את המיותר

* מחקו את המיותר

** יש לצרף הודעה בדבר אישור רשימת מועמדים/ות