לצפייה בחוזר משרד הפנים - לחצו כאן

 תאריך הבחירות 27.02.2024
 

הקמת מוסדות נבחרים ללא הצבעה בקלפי

קיימים מספר מצבים בהם לא מתקיימת הצבעה בקלפי לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, והמוסד האמור בדרך אחרת.

יודגש, כי יש לדווח למשרדי המפקח הארצי על הבחירות על כל הרשימות שאושרו למועצה ולוועד, גם במקרה שבו יש הכרזה, על מנת שהנתונים ייקלטו במערכת.

שימו לב – באותה מועצה אזורית ואפילו באותו ישוב, ייתכן שיהיו בחירות בקלפי למוסד אחד ולא יהיו בחירות לקלפי במוסד אחר.
נזכיר כי יש שלושה מוסדות: ראש המועצה האזורית, נציג למליאה, ועד מקומי.

קביעת ראש המועצה ללא הצבעה בקלפי

בחירת ראש מועצה בידי המועצה

לפי סעיף 29 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – הצו)[1] אין מתקיימת הצבעה בקלפי לראש המועצה במקרים הבאים:

 • לא הוגשה או לא אושרה בידי מנהל הבחירות שום הצעת מועמד לראשות המועצה;
 • היה מועמד אחד בלבד לראשות המועצה ומועמד יחיד זה התפטר או נפטר כאשר נותרו עד ליום הבחירות פחות מ- 10 ימים (אם ההתפטרות או הפטירה אירעו כאשר עד ליום הבחירות נותרו 10 ימים או יותר, חלות הוראות מיוחדות שבהן לא נעסוק כאן).

כאמור בכל אחד משני המצבים הנ"ל אין עורכים בחירות בקלפי לראש המועצה, ובמקום זאת המועצה (לאחר שתיבחר) היא שתבחר בראש המועצה מבין חבריה.

יש לעדכן את יחידת הפיקוח במידה והתפטר או, חלילה, נפטר המועמד היחיד שהוגש.

 

הכרזה על ראש מועצה

לפי סעיף 168 לצו[2] אם אושרה הצעת מועמד אחת בלבד לראש המועצה, יכריז מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, שהמועמד  אשר הוצע באותה הצעה הוא שנבחר לראש המועצה.

ההכרזה תעשה ביום הבחירות, בכך שמנהל הבחירות יחתום על פרוטוקול בהתאם לדוגמא המצ"ב (נספח מס' 1).

 

קביעת נציגי אזור במועצה ללא הצבעה בקלפי

הכרזה על חברי מועצה מטעם אזור

בסעיף 169 לצו[3] מפורטים המקרים בהם אין לערוך באחד מאזורי המועצה האזורית הצבעה בקלפי לבחירת נציגי אותו אזור במועצה; ואלו הם המקרים:

 1. מספר המועמדים למועצה שאושרו באזור שווה למספר הנציגים שאותו אזור זכאי לבחור למועצה. במקרה זה, מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז ביום הבחירות שהמועמדים שאושרו הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.

רצ"ב דוגמא לפרוטוקול ההכרזה (נספח מס' 2).

 1. מספר המועמדים שאושרו באזור, בין ברשימה אחת בין במספר רשימות, הינו פחות ממספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה. במקרה זה יופחת מספרם של חברי המועצה מטעם האזור ויועמד על מספר המועמדים שאושרו. מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז, ביום הבחירות, על המועמדים שאושרו כנציגי האזור במועצה.

רצ"ב דוגמה לפרוטוקול ההכרזה (נספח מס' 3).

 1. הוגשה באזור רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה ומספר המועמדים שאושרו בה עולה על מספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם האזור. במקרה זה יכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה, כעל מי שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור. ההכרזה על המועמדים שנבחרו תעשה לפי הסדר שבו רשומים המועמדים ברשימה, החל מהמועמד המצוין במספר סידורי 1 והלאה.

רצ"ב דוגמה לפרוטוקול ההכרזה במקרה זה (נספח מס' 4).

 

מינוי חבר מועצה מטעם אזור

לפי סעיף 170 לצו[4] אם לא הוגשה או לא אושרה כלל באזור רשימת מועמדים בבחירות למועצה, ימנה שר הפנים חבר מועצה אחד מטעם האזור. יש להודיע על כך לממונה על המחוז וליחידת הפיקוח הארצי על הבחירות.

 

הקמת ועד מקומי ללא הצבעה בקלפי

הכרזה על חברי ועד מקומי 

בסעיף 171 לצו[5] מפורטים המקרים בהם אין מקיימים בישוב בחירות בקלפי לוועד המקומי של הישוב ובמקום זאת נקבעים חברי הוועד המקומי בהכרזה ביום הבחירות של מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות:

 1. מספר המועמדים שאושרו בישוב בבחירות לוועד המקומי או לנציגות שווה למספר החברים בוועד המקומי או בנציגות העומדים לבחירה: המועמדים יוכרזו ביום הבחירות.
 2. מספר המועמדים שאושרו בישוב בבחירות לוועד המקומי או לנציגות הינו פחות ממספר החברים בוועד המקומי או בנציגות העומדים לבחירה: המועמדים יוכרזו ביום הבחירות. אם מספר המועמדים שאושרו הוא קטן ממספר החברים העומדים לבחירה, מספר חברי הוועד יופחת. אולם בוועד מקומי - אם מספר המועמדים שאושרו קטן מ-5, המועמדים יוכרזו והמועצה תמנה חברים נוספים כדי להשלים את מספר חברי הוועד ל-5 (בנציגות – אין דרישת מספר חברים מינימלי).
 3. הוגשה רשימת מעומדים אחת בלבד לוועד המקומי או לנציגות ומספר המועמדים שאושרו בה עולה על מספר החברים במוסד העומד לבחירה: המועמדים יוכרזו ביום הבחירות, לפי סדר הרשימה, בהתאם למספר החברים העומדים לבחירה.

דוגמא א':
נקבע כי בוועד מקומי בישוב פלוני יכהנו 7 חברים, אושרו בישוב בסך הכל 5 מועמדים (בין ברשימה אחת בין במספר רשימות): במקרה זה יופחת מספר חברי הועד ויועמד על 5 חברים; מנהל הבחירות יכריז על חמשת המועמדים שאושרו כעל חברי הועד המקומי בישוב.

דוגמא ב':
נקבע כי בוועד מקומי בישוב פלוני יכהנו 7 חברים; אושרו בישוב 3 מועמדים. במקרה זה יכריז מנהל הבחירות על שלושת המועמדים שאושרו כעל חברים בוועד המקומי והמועצה תמנה שני חברים נוספים לוועד זה.[6]

דוגמא ג':
נקבע כי ביישוב פלו יכהנו 5 חברים בנציגות; אושרו בסך הכל 3 מועמדים. במקרה זה יכריז מנהל הבחירות על שלושת המועמדים שאושרו כעל חברים בוועד המקומי בלבד ואין צורך במינוי חברים נוספים. 

במקרה של הכרזה על חברי ועד מקומי או נציגות, תעשה ההכרזה ביום הבחירות (לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות) בכך שמנהל הבחירות יחתום על פרוטוקול בעניין זה בהתאם לדוגמאות המצ"ב (נספחים מס' 5 עד 7).


מינוי חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי

לפי סעיף 172(א) לצו אם לא הוגשה או לא אושרה כלל בישוב פלוני, שאיננו ישוב שיתופי, רשימת מועמדים בבחירות לוועד המקומי, תמנה  המועצה חמישה חברים שיכהנו כוועד המקומי.[7]

יובהר: בישוב שיתופי (קיבוץ, מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי) בו הוכרז על קיום בחירות לוועד מקומי, ולא הוגשה רשימת מועמדים כלשהי- לא ימונה ועד ותחזור זהות הוועדים במהלך הקדנציה הקרובה בלבד. זאת, גם אם מספר החברים קטן ממספר הלא-חברים.

כאמור לעיל עמדנו על המקרים בהם לא מתקיימת הצבעה בקלפי לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה. בכל המקרים האחרים תתקיים ביום הבחירות הצבעה בקלפי למוסדות האמורים, כלומר:

 1. הצבעה לראשות המועצה תיערך אם אושרה יותר מהצעת מועמד אחת לראש המועצה;
 2. הצבעה למועצה תתקיים בכל אזור שבו אושרה יותר מרשימת מועמדים אחת למועצה ומספר המועמדים שאושרו ברשימות אלה עולה על מספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה;
 3. הצבעה לוועד מקומי או לנציגות תתקיים בכל ישוב שבו אושרה יותר מרשימת מועמדים אחת לוועד או לנציגות ומספר המועמדים שאושרו ברשימות אלה עולה על מספר החברים במוסד העומד לבחירה.

 

בכבוד רב,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות

 

[1] סעיף 22ו לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן – תקנון המועצות האזוריות). 

[2] סעיף 139 לתקנון המועצות האזוריות.

[3] סעיף 140 לתקנון המועצות האזוריות.

[4] סעיף 141 לתקנון המועצות האזוריות – סמכות המינוי נתונה לממונה.

[5] סעיף 142 לתקנון המועצות האזוריות.

[6] ביו"ש: הסמכות נתונה לממונה.

[7] סעיף 143(א) לתקנון המועצות האזוריות.