לצפייה בחוזר משרד הפנים - לחצו כאן

 תאריך הבחירות 27.02.2024

בהמשך לאמור בחוזר בדבר בדיקת רשימות מועמדים הננו מביאים בזה הוראות בדבר התפטרות של מועמדים ולראשות הרשות.

במידה ואחד המועמדים יגיש את התפטרותו, או במקרה של פטירת אחד המועמדים עליכם לעדכן מידית את המחוז ואת האגף לפיקוח על הבחירות:

פטירה והתפטרות מועמד/ת

1.

התפטרות מועמד

במידה ואחד המועמדים יגיש את התפטרותו, או במקרה של פטירת אחד המועמדים עליכם לפעול בהתאם:

 

 

א.

סעיף 160 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "הצו") וסעיף 12 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (להלן: "כללי הבחירות במועצות אזוריות")  קובעים כי מועמד רשאי להתפטר בכל עת. על מועמד שברצונו להתפטר:

  • ההתפטרות תעשה באופן אישי, בפני מנהל הבחירות
  • ההתפטרות תוגש בכתב לידי מנהל הבחירות
  • המועמד חייב להגיש בעצמו את ההתפטרות

(על מנת למנוע מקרה שבו בא-כוח ו/או יריב "יפטר" אותו וישלח מכתב התפטרות מזויף)

 

 

ב.

במידה והמועמד הודיע על התפטרות לאחר פרסום הרשימות אך לפני יום הבחירות:

עליך לפרסם הודעה על ההתפטרות בתחום הרשות המקומית.

 

 

ג.

במקרים בהם ההתפטרות מתבצעת ביום הבחירות: עליך לפרסם מודעה אשר תוצג בכל הקלפיות בישוב.
בנוסף יש להנחות את מזכירי הקלפיות:

1. לוודא כי פתקי הצבעה הנושאים את שם המועמד הוצאו מהקלפיות (במקרה של מועמד לראש מועצה).

2. למחוק את שם המועמד מהמודעות אותן פרסמת ובהן מופיע שם המועמד

3. למחוק את שם המועמד מהפרוטוקול של הקלפי (במקרה של מועמד לראש מועצה)

 

 

 

פטירה והתפטרות של מועמד למועצה

בהתאם לסעיף 160 לצו וסעיף 12 לכללי הבחירות במועצות אזוריות רשאי מועמד להתפטר בכל עת. פטירה או התפטרות של מועמד ברשימת מועמדים למועצה (אין חשיבות למספרו ברשימה) אינה פוסלת את הרשימה, אף אם מספר המועמדים שנותרו פחת מהמינימום הנדרש. רק אם התפטרו/נפטרו כל המועמדים, חדלה למעשה הרשימה מלהתמודד.

יתכנו מקרים (וכך קרה בעבר) שמועמד זה או אחר יתפטר (או ח"ו יסתלק לעולמו) לאחר פרסום הודעת הבחירות עד יום הבחירות ולאחריו עד פרסום התוצאות ברשומות. עליך לדווח לנו, בכתב, ללא דיחוי על מקרה כזה כדי שנוכל לעדכן את הרשימות שקלטנו במחשב, בנוסף, במידה והמועמד הודיע על התפטרות לאחר פרסום הרשימות אך לפני יום הבחירות עליך לפרסם הודעה על ההתפטרות בתחום הרשות המקומית.

2.

 

התפטרות מועמד לראש הרשות (עד יום 10 לפני הבחירות)

 

 

 

סעיף 27 לצו (סע' 14ד לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979 (להלן: "תקנון מועצות אזוריות")) קובע כך:

"27. התפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה-10 שלפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה-7 שלפני יום הבחירות, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה."

שימו לב, כי היום ה-10 שלפני הבחירות הוא ביום 17.02.24

3

 

 

התפטרות מועמד לראש הרשות (לאחר היום ה10- )

מועמד לראש הרשות שהתפטר לאחר היום ה10- שלפני יום הבחירות, כלומר, לאחר יום 17.02.2024 (ולפני יום הבחירות) - פוסל בהתפטרותו את ההצעה.

4.

 

פטירת מועמד לראש רשות

 

 

א.

הוראות כלליות לעניין פטירת מועמד לראש רשות

סעיף 28 לצו (סעיף 14ה לתקנון המועצות האזוריות) קובע כך:

"28.   (א)  בכפוף לאמור בסעיף 29, נפטר מועמד לראשות המועצה, רשאי מי שהציע את מועמדותו של הנפטר, לא יאוחר מהיום ה-10 שלאחר הפטירה, להציע במקומו מועמד אחר הזכאי להיבחר לראש המועצה.

           (ב)  נפטר מועמד לראשות המועצה ביום ה-15 שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה, ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה-33 מיום הגשת הצעת המועמד;

(2)   לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה, ביום שבו היו צריכות להתקיים.

           (ג)   נפטר מועמד לראשות המועצה אחרי היום ה-15 שלפני יום הבחירות, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה במועד האמור בסעיף קטן (ב)(1);

(2)   לא הוצע מועמד לפי סעיף קטן (א) - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש המועצה בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים.

           (ד)  הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות ובמקום שיקבע."

המועמד החדש חייב להיות אזרח ישראלי הזכאי להיבחר כחבר מועצה.

 

 

ב.

דחיית הבחירות בעקבות פטירה

 

 

 

לעניין דחיית הבחירות החשיבות היא בשאלה מתי נפטר המועמד ואם הוצע מועמד אחר במקומו. בסעיף 28(ב)-(ג) לצו, וסעיפים 14ה(ב)-(ג) לתקנון המועצות האזוריות קבועות ההוראות לעניין זה.

 

 

 

 

5.

 

פטירת מועמד לראש רשות ביום ה 15 שלפני הבחירות או לפני כן.
דהיינו, אם המועמד נפטר ביום 12.02.2024 או לפני יום זה יחולו הוראות אלה:

 

 

1.

אם לא הוצע תוך 10 ימים מיום הפטירה מועמד חדש יתקיימו הבחירות למועצה ולראש מועצה במועד, דהיינו ביום 27.02.24 ולא יידחו.

 

 

2.

אם הוצע מועמד חדש יידחו הבחירות למועצה ולראש הרשות ויתקיימו ביום ג' הראשון שלאחר היום ה 33 מיום הגשת הצעת המועמד החדש.

 

 

6.

 

פטירת מועמד לראש רשות לאחר היום -15  שלפני הבחירות.
דהיינו, אם נפטר המועמד ביום 12.2.24 או לאחר מכן יחולו הוראות אלה:

 

 

 

1.

לא הוצע מועמד חדש  יידחו הבחירות למועצה ולראש הרשות ויתקיימו כעבור 14 יום מהיום שבו היו צריכות להתקיים.

 

 

 

2.

הוצע מועמד חדש יידחו הבחירות ויתקיימו ביום ג' הראשון שלאחר היום ה 33 מיום הגשת הצעת המועמד החדש.

 

 

3.

נא להודיע ולהתייעץ עמנו בכל מקרה של פטירת מועמד לראש רשות. יש ליידע את מטה יחידת המפקח הארצי על הבחירות עם העתק למדרג המחוזי

 

 

4.

מצ"ב טבלה המסכמת את הוראות החוק בעניין התפטרות ופטירה של מועמד לראש רשות.

 

     
 

הערה – לתשומת ליבכם, במידה ובעקבות התפטרות או פטירת מועמד לראשות הרשות נותרו רק שני מועמדים לראש רשות, אנא הצטיידו גם בפתקים ירוקים (רלבנטי רק לקראת ביצוע בחירות חוזרות).

בברכה,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות


נספח 1  - התפטרות או פטירת מועמד
  1. התפטרות מועמד לראש רשות

מתי?

סעיף בצו המועצות האזוריות

סעיף חקיקה ביו"ש

האם המתפטר מועמד יחיד ?

תוצאה

עד היום ה-10 לפני  יום הבחירות (כולל)

27

14ד לתקנון המועצות האזוריות

לא משנה

ניתן להציע עד היום ה-7 שלפני הבחירות מועמד אחר, שהוא אזרח.

לאחר היום ה-10 לפני הבחירות

7, 8, 29

14ו, 14יג

כן

לא ניתן להציע מועמד חדש.
אין בחירות בקלפי לראש רשות.
המועצה בוחרת מבין חבריה.

לאחר היום ה-10 לפני הבחירות

 

 

לא

לא ניתן להציע מועמד חדש.
המועמדים הנותרים שאושרה מועמדותם לראשות הרשות יתמודדו בבחירות ברשות.

 

ב.      פטירת מועמד לראש רשות
סעיף 28 לצו וסעיף 14ה  לכללי הבחירות במועצות מקומיות
הכלל
:   * ניתן תמיד להציע מועמד חדש, תוך 10 ימים מהפטירה.

* חייב להיות אזרח.

מתי ?

האם הוצע מועמד חדש ?

האם דוחים את הבחירות ?

מועד הבחירות החדש למועצה ולראש רשות

עד היום ה15- לפני  יום הבחירות (כולל)

כן

כן

יום ג' הראשון לאחר 33 ימים מהצעת המועמד החדש.

לא

לא

 

לאחר היום ה15- לפני הבחירות

כן

כן

יום ג' הראשון לאחר 33 ימים מהצעת המועמד החדש.

לא

כן

14 יום ממועד הבחירות המקורי.

 

 

בכבוד רב,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות