לצפיה בחוזר משרד הפנים - לחצו כאן


תאריך הבחירות: 27.02.2024

הפתקים
סעיף 184 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) וס' 28 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. קובע כי פתקי הצבעה מודפסים למועצה ולוועד המקומי יהיו על פי דוגמה שאישר מנהל הבחירות – ועליהם אות, או כינוי ואות ותו לא וכי פתקי הצבעה מודפסים לראשות המועצה יהיו על פי דוגמה שאישר מנהל הבחירות – ועליהם שם המועמד ותו לא.

הצו וכללי הבחירות ביו"ש (המחילים את הוראות תקנה 14 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ"ה-1965) אינם מחייבים הדפסה בגופן מסוים אלא קובעים כללים מינימאליים:

 • הפתק יהיה מנייר לבן (למועצה), צהוב (לראש רשות) או תכלת (לוועד המקומי או לנציגות), מנייר במשקל 70 גרם
 • גודל הפתק: 7x 10 ס"מ
 • צבע הדפוס: שחור
 • גודל השטח המודפס: לא פחות מ-4x7 ולא יותר מ-6x9 ס"מ
 • גודל הכתב מושפע מאורך הכינוי, אך מוצע להקפיד כי כל הפתקים באותה רשות יהיו באותו גופן (פונט)

דוגמת הפתק

סעיף 184(ב1) לצו וס' 28 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. קובע כי מנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים דוגמת פתק אחד בלבד בעברית, ואם ביקשה הרשימה – גם דוגמה אחת של פתק בעברית וערבית. כלומר, ניתן לאשר לכל רשימת מועמדים לכל היותר 2 סוגי פתקים מודפסים:

 • פתק מודפס הנושא את אותיות וכינוי הרשימה בעברית בלבד (חובה לכולם).
 • פתק מודפס הנושא את אותיות וכינוי הרשימה בעברית ובערבית (אפשרי – רק למי שביקש).
 • גם למועמד יכולים להיות דוגמאות מ-2 סוגים: שם המועמד בעברית בלבד; ושם המועמד בעברית ובערבית.

תשומת לבך לסעיף 203(א)(1) לצו וס' 28 להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות (יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. לפיו פתק שאינו מתאים להוראות סעיף 184 הוא פתק פסול.

עד לתאריך ה-13.02.2024[1]  על מנהל הבחירות להודיע לבאי כח הרשימות על צורת הפתק ועל באי הכוח לספק את הפתקים למנהל הבחירות לא יאוחר מתאריך ה- 24.02.2024[2].

 

אישור דוגמת הפתק

עליך לבדוק היטב, לפני אישור הפתק, שהאות / כינוי / שם מועמד לראש רשות תואמים את מה שאישרת. מצאת כי הפתק לא תואם לאישורך, עליך להודיע על כך בטלפון ובפקס ללא דיחוי לב"כ הרשימה לפי הנוסח הרצ"ב (נספח 3). הפתק צריך לעמוד בכללים אלה:

 • אותיות על פתק ההצבעה (וכן בהודעת הבחירות של מנהל הבחירות), יסומנו ללא תוספת גרשיים או נקודות
 • כינוי הרשימה יהיה כפי שאושר על ידך (כפי שנרשם על גבי חוברת הגשת הרשימות), ללא שינויים
 • במקרה של מועמד לראש רשות – יופיע שמו של המועמד בלבד, ללא כל תוספת תארים, דרגות, כינויים, קיצורים וכו'. אין להוסיף לשם המועמד לראש הרשות תארים כגון: ד"ר, פרופ', אל"מ וכד' אלא יופיע שם המשפחה והשם הפרטי בלבד, כפי שמופיע בתעודת הזהות. אם למועמד יש שני שמות פרטיים או שני שמות משפחה, הוא רשאי לבחור אחד מהם

יש לקבוע סטנדרט אחיד לפתקים באותה רשות מקומית:

 • פורמט הכיתוב - גודל, גופן (פונט) DAVID והדגשה - זהים
 • במקרה של רשימה – האותיות יופיעו מעל הכינוי
 • במקרה של מועמד – השם הפרטי יופיע מעל שם המשפחה

נדרש שיהיו כללים אחידים לגודל אותיות ולגודל כינוי. כל הכינוי צריך להיות באותו פורמט.

מצאת כי הפתק תואם את אישורך, עליך לפעול כדלקמן:

 1. לצלם את פתק ההצבעה ב- 2 עותקים.
 2. על הצילומים להטביע את חתימתך ואת חותמת מנהל הבחירות.
 3. לשגר את אחד הצילומים בצרוף מכתב שנוסחו רצ"ב (נספח 4). העותק השני של הצילום יישאר ברשותך.

עליך לשמור על הדוגמאות המקוריות של פתקי ההצבעה שמהם תוכן המודעה על פתקי ההצבעה שאושרו. מודעה זו יהיה עליך לפרסם על לוחות המודעות בישוב, בכל מקומות הקלפי ובתוך כל פרגוד.

מודעה
יש להכין מודעה ובה יצולמו ויודפסו כל דוגמאות הפתקים שאושרו על  ידך באותו יישוב.  מודעה זו יש לפרסם על לוחות המודעות בישוב, בכל מקומות הקלפי וכן בתוך כל פרגוד הצבעה. דוגמה למודעה – בנספח 1.


על מנת להכין מודעה זו עליך להודיע על צורת פתקי ההצבעה עד ליום ד' באדר א' תשפ"ד ה – [3]13/2/2024, 14 יום לפני יום הבחירות.

כדי שתעמוד בלוח זמנים זה, הנחה את באי כוח הרשימות והמועמדים למסור לך את הדוגמאות המבוקשות על ידם לצורת פתקי ההצבעה עד ליום ה – 4/02/2024;

דוגמה להודעה לב"כ הרשימות למועצת הרשות - בנספח 2, דוגמא להודעה לב"כ הצעות המועמדים לראשות המועצה - בנספח 2א, דוגמא להודעת לב"כ הרשימות לוועד המקומי – בנספח 2ב.

הספקת הפתקים

בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות הבחירות, על בא כוח הרשימה להביא לך את פתקי ההצבעה כשהם ארוזים בחבילות, בכמויות שייקבעו על ידך. יש לקבוע כמות שלוקחת בחשבון "טווח ביטחון" למקרה של שימוש מוגבר בפתקים או חבלה מכוונת (גניבת פתקים, השחתה וכו').

פתקים ריקים

פתקי הצבעה ריקים בצבע לבן, צהוב ותכלת (ביישובים הרלוונטיים), חייבים להימצא בכל תא הצבעה, כאמור בסעיף 184(ג) לצו וס' להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002.   על הרשות המקומית לספקם ועליך לדאוג למסור אותם לכל ועדות הקלפי יחד עם פתקי ההצבעה שבאי-כוח רשימות המועמדים יספקו לך – יש לוודא שהרשות המקומית אכן פועלת בהתאם. פתקי ההצבעה הריקים יהיו בגודל זהה לפתקי ההצבעה המודפסים.

 

[1] 14 ימים לפני מועד הבחירות

[2] 3 ימים לפני מועד הבחירות

[3] זהו היום האחרון לאישור דוגמאות הפתקים.

 

בכבוד רב,

 ריאן גאנם, רו"ח
המפקח הארצי על הבחירות