מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום. 

את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה מהסיבות הבאות:   

  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.

  • נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המחויב אינו המחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלתה.

ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה לועדת הערר של הרשות המקומית. 
ערעור על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית, תוך 30 יום מיום קבלת תשובה מועדת הערר של הרשות המקומית.

הגשת השגה או ערר אינה מהווה עילה לעיכוב תשלום הארנונה או לדחייתו.