הודעה על התקשרות המועצה האזורית עמק יזרעאל עם חברת גבייה אמגרופ על פי חוק תיקון פקודת העיריות, פרק חמישה עשר סעיף 330

  1. ועדת אישורים ארצית – התקבל אישור בתוקף מוועדת האישורים הארצית לחברת אמגרופ. מצורף לפרסום זה.
  2. אישור העסקה של עובדי חברת הגבייה אמגרופ - בהתאם לתיקון לפקודת העיריות ) מס' 151 ( ובהמשך לפרוטוקול ועדת האישורים של המועצה מיום 23/07/2023 ,
    המועצה האזורית עמק יזרעאל מאשרת בזאת את העסקתם של עובדי חברת אמגרופ שפרטיהם רשומים בפרוטוקול המצורף וזאת, לאחר שעמדו בקריטריונים הנדרשים לאישורם.
  3. תוקף האישור: אישור זה בתוקף עד לתאריך 31/12/2025.

 

צחי אייזנר, מנכ"ל המועצה