במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים, מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה שהיא, בעצם, ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

​השינוי נכנס לתוקף בדצמבר 2013 לגבי סוגי עסקים שיפורסם לגביהם מפרט אחיד. ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע על פי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז. לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני.

אופן הגשת ההשגה:

  1. ההשגה תוגש באמצעות טופס השגה לגזבר המועצה, שגיא וויץ במייל : [email protected]
  2. יצורף אישור על תשלום אגרה.
  3. ההשגה תוגש בשני העתקים.
  4. לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון/ ההיתר הזמני/ ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
  5. יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין
  6. יש לפרט בטופס ההשגה הגורם שהוגשה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה; מועד קבלתה; העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
  7. משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

למי תוגש ההשגה?

השגה תוגש בשלושה עותקים:

• שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי החוק.

• המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (במידה וההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי).

אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי.

עד מתי ניתן להגיש את ההשגה?

יש להגיש השגה בתוך30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום.

האם גורם ארצי מוסמך רשאי להאריך את המועד להגשת ההשגה?

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

המועד להכרעה בהשגה:

על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה. גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעוד 30 ימים נוספים. במקרה שסבר גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור) כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד רשאי להאריך המועד למתן החלטה בהשגה ב-90 ימים.. הגורם המוסמך יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי ויציין בהודעתו כי נבחנת אפשרות לשינוי המפרט האחיד. אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להכרעה בהשגה ב- 120 ימים.

השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הוגשה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או ''מקפיאה'' את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהוגשה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

לטופס הגשת השגה לחצו כאן