להלן תוכן מכתב שנכתב בידי גזבר המועצה, שגיא וייץ, ב-28 ביוני 2022 ונשלח לח"כ איילת שקד, שרת הפנים דאז ולח"כ אביגדור ליברמן, שר האוצר דאז.

בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ותקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007, הננו מתכבדים, בשם מועצה אזורית עמק יזרעאל, לבקש את אישור שר הפנים ואת אישור שר האוצר לאמור בבקשה זו.

א. שינויים שאינם העלאות חריגות/ הפחתות גורפות:

1.  משרדים שירותים ומסחר

1.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת הוספת תת סיווג חדש לאישור השרים ד.4 "בניין המשמש כמחסן לוגיסטי ו/או מרלו"ג וכיוצא בזה" בתעריף מבוקש 88.79 ₪ למ"ר באזור ב'.

1.2. נימוק:

תכליתה של הבקשה שבנדון הינה הקמת מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) בכניסה ליישוב אלון הגליל, במקרקעין הידועים כגוש 17578 חלקה 12 מגרש 201, גוש 17578 חלקות 13-14 (להלן:"המקרקעין"). בשנים הקרובות עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי בהתאם לתוכנית ג/21424 שפורסמה למתן תוקף ביום 26/03/15 (להלן:"התכנית") .

על פי התכנון המוצע מבוקש להקים על המקרקעין שני מבנים לאחסנה (מרכז לוגיסטי).

נכון להיום, "המקרקעין" נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה.

כיום אין בצו המיסים של המועצה תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל , לפיכך מבקשת המועצה הוספת תת סיווג זה תחת סיווג ראשי של משרדים, שירותים ומסחר.

יובהר כי על מנת לעמוד בקווים המנחים לשנת 2023 , המועצה מבקשת מהשרים את הוספת תת הסיווג ותעריפו המבוקש בצורה מדורגת ליישום רב שנתי של עד 4 שנים וזאת על מנת לעמוד בקווים המנחים של משרד הפנים. הסעיף בקווים המנחים שמכוחו השרים יכולים לשקול את בקשת המועצה הינו סעיף 9 .

בכל מקרה, יודגש כי נכון להיום אין כלל נכסים ברי חיוב בארנונה אשר יושפעו מבקשה זו.

לטובת קביעת התעריף , ביצעה המועצה בדיקת חיובי מחסנים לוגיסטיים ברשויות דומות (מועצות אזוריות) אשר נקבע בהן תת סיווג ייעודי לחיוב המחסנים , להלן ההשוואה לשנת 2022 :

 

שם המועצה
תעריף 2022 (למ"ר)

שער הנגב

111.39 ₪

בני שמעון

87.17 ₪

יואב

77.87 ₪

חבל מודיעין

80 ₪

 

1.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2023 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ד.3

בניין המשמש מחסן לצורכי מסחר ו/או שירותים

₪ 73.39

ד.4

בניין המשמש כמחסן לוגיסטי ו/או מרלו"ג וכיוצא בזה

₪ 88.79

20.98%

₪ 0

0

1.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.