נספח א2
הודעה על הגשת רשימות מועמדים ביישוב בו נערכות בחירות לוועד המקומי

לכבוד:
תושבי היישוב שריד
במועצה האזורית עמק יזרעאל

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי
הבחירות לראשות המועצה, לנציגים למועצה ולוועד המקומי של היישוב יתקיימו ביום שלישי, ט"ז חשון תשפ"ד (31 באוקטובר 2023).

המועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה או לוועד המקומי יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד (20 בספטמבר 2023), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11:00 לפנה"צ
  • יום חמישי, ו בתשרי התשפ"ד (21 בספטמבר 2023), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור - לא תתקבל!

את החוברות להגשת המועמדות ניתן לקבל במשרדי לשכת מנכ"ל המועצה בכתובת מועצה אזורית עמק יזרעאל, קיבוץ מזרע.

חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמדים ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבעו בצו.

חוברות אלה ניתן להגיש במקומות הבאים: חדר ישיבות לשכה (קומה 2) במועצה האזורית עמק יזרעאל.

הוראות בנוגע להגשת הצעת מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהלת הבחירות בתאריכים הבאים:

7/9/23 בשעות: 17:30-19:30 באולם המליאה במועצה האזורית עמק יזרעאל.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

הזכות להיבחר
סעיפים 19, 19א ו-99 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו) וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988 (להלן- החוק) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה או כחבר ועד מקומי וכן כראש המועצה האזורית.

קביעת מספר המועמדים ומספר חתימות המגישים

רשימת מועמדים למועצה

  • מספר חברי המועצה מטעם היישוב העומדים לבחירה הוא 1
  • כל רשימת מועמדים למועצה מטעם היישוב שריד חייבת לכלול לא פחות משלושה מועמדים ולא יותר מעשרה מועמדים.
  • בהתאם לס' 20 לצו, הואיל ומספר בעלי זכות הבחירה הרשומים ברשימת הבוחרים ביישוב הוא 819, רשימת מועמדים למועצה חייבת להיות חתומה בידי 17 תומכים לפחות הרשומים ברשימת הבוחרים של היישוב. 

הצעת מועמד לראשות המועצה
הצעת מועמד צריכה להיות חתומה בידי 500  תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של המועצה.

רשימת מועמדים לוועד המקומי

  • מספר חברי הוועד המקומי של היישוב שריד העומדים לבחירה הוא 7
  • מספר המועמדים ברשימת מועמדים לוועד המקומי, לא יעלה על כפל מספר החברים שנקבע לוועד המקומי 
  • בהתאם לסעיף 100 לצו, רשימת מועמדים לוועד המקומי צריכה להיות חתומה בידי 17 תומכים לפחות הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב שריד

עירבון
הואיל ומספר התושבים באזור הוא 31,023, סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור הגשת הצעת מועמד לראשות המועצה הוא  23,000 ₪ וזאת בהתאם לס' 5א לחוק. העירבון יינתן בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

העירבון יוגש במעמד הגשת הרשימה.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

הוראות סעיפים 151 עד 155 לצו:

טפסים

151.        רשימות והצעות מועמדים יוגשו על גבי חוברות לפי הטפסים שבתוספת השלישית כמפורט להלן:

                (1)  טופס 1א- הצעת מועמד מטעם קבוצת בוחרים; (חוברת בצבע צהוב)
                (1א) טופס 1ב - הצעה של ראש מועצה מכהן למועמדות לכהונה נוספת; (חוברת בצבע כתום)
                (2)  טופס 2 - רשימת מועמדים למועצה; (חוברת בצבע ירוק)
                (3)  טופס 3- רשימת מועמדים לוועד המקומי או לנציגות. (חוברת בצבא כחול)

מספר המועמדים ופרטיהם

152.        (א)  מספר המועמדים ברשימת מועמדים למועצה לא יפחת משלושה מועמדים ולא יעלה על עשרה.
               (ב)  מספר המועמדים לוועד מקומי או לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירה.
               (ג)   ברשימות והצעות מועמדים, לפי העניין, יפורטו פרטי המועמדים.

הסכמה לשמש כמועמדים

153.   (א)  לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן את הסכמתו להיות מועמד לפי טופס 4 שבתוספת השלישית; כתב הסכמה כאמור של כל אחד מהמועמדים חתום בידו יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת רשימות והצעות המועמדים ויצורף לו טופס הסכמה, חתום בידו, למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי התוספת השלישית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019.

(ב)  אדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד, לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה; מי שנתן הסכמתו בכתב להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר לאחד מן המוסדות העומדים לבחירה, ימחק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות האמורות.

חתימת מגישי רשימות והצעות מועמדים

154. (א)  רשימת מועמדים תיחתם בידי קבוצת הבוחרים המגישה את הרשימה, כאמור בסעיפים 20 ו-100; הצעת מועמד תיחתם בידי קבוצת הבוחרים או חברי המועצה המגישה את ההצעה, כאמור בסעיפים 5 ו-6ז לחוק בחירת ראשי מועצות אזוריות.

(ב)  ליד כל חתימה כאמור בסעיף קטן (א), יצוינו פרטי החותם כנדרש בטופס שלפיו הוגשה רשימת המועמדים או הצעת המועמד; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה או ההצעה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תתקבל הרשימה או ההצעה.

(ג)  אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת למוסד מהמוסדות העומדים לבחירה או על יותר מהצעת מועמד אחת, חתימותיו בכל הרשימות וההצעות האמורות – בטלות.

(ד)  אדם שחתם על רשימת מועמדים או על הצעת מועמד, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם איננו מבטל את חתימתו.

אי קבלת רשימת מועמדים

155.        מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שהוגשה באיחור או שנעשה בה אחד משינויים אלה:

                (1)  החלפת מועמד פלוני במועמד אחר;
                (2)  מחיקה או הוספה של שם מועמד;
                (3)  שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה;
                (4)  שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

רלוקה לייבוביץ צור,
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק ירעאל

14.9.2023