המועצה האזורית עמק יזרעאל מזמינה בזה הצעות להיכלל במאגר נציגי הציבור בדירקטוריונים של התאגידים העירוניים של המועצה.

מוזמנים להציע הצעות מי שעומדים בתנאים הקבועים בתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006. על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. בעלי תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, או בעלי תואר אקדמי בתחום עיסוקו של התאגיד העירוני הרלוונטי*.
  2. בעלי ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד (או יותר) מהתפקידים הבאים:

2.1. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
2.2. כהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
2.3 תפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד העירוני הרלוונטי*.

* נכון למועד זה, למועצה תאגידים עירוניים שתחומי העיסוק העיקריים שלהם הנם: מים וביוב, ניהול אזורי תעשיה, ספורט, קידום תעסוקה.

ניתן להגיש מועמדות דרך שאלון דיגיטלי שמופיע בקישור מטה. יש למלא את כל פרטי השאלון.

יש להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים וכל המסמכים הנדרשים.

הדירקטורים ייבחרו על ידי מליאת המועצה, על בסיס המלצות של צוות מקצועי שיוקם על ידי המועצה, ועל בסיס התאמה בין כישורי המועמד לתאגיד הרלבנטי ובכפוף לעמידת המועמד בתנאים הקבועים בתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), תשס"ו-2006 .

אין בפניה זו כדי לחייב את המועצה לבחור ו/או למנות דירקטורים מבין הפונים והיא רשאית ליזום פנייה עצמאית למועמדים אחרים.

לשאלון הגשת מועמדות - לחצו כאן