לצפיה בחוזר משרד הפנים - לחצו כאן

למען הנגישות, להלן תוכן המסמך באופן נגיש:

'מידע-פנקס' הינו מידע מתוך פנקס הבוחרים של הרשות המקומית. מדובר ברשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות. רשימה זו אינה כוללת שנת לידה או פרטי התקשרות.
בנוסף, לא ייכלל בה אדם שהיה רשום הוא ומענו כתושב של רשות מקומית בה התקיימו בחירות ב- 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות.
פנקס הבוחרים "נשלף" ממרשם האוכלוסין פעמיים:

 1. שליפה ראשונה של פנקס הבוחרים בבחירות לרשויות המקומיות –ב- 4 ביוני 2023, דהיינו: 150 יום לפני הבחירות.
 2. שליפה שניה של פנקס בוחרים סופי – ב- 14 בספטמבר 2023, דהיינו: 47 יום לפני הבחירות.

המידע יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש הבקשה, אך, בהתאם להוראות החוק, לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס.

 • שליפה ראשונה: לא לפני ה- 13.6.23
 • שליפה שניה: לא לפני ה- 24.9.23

בהתאם לסעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965, הקובץ נמסר:

 • לכל מפלגה כהגדרתה בחוק הבחירות (מפלגה שמהווה סיעה נפרדת לפי חוק המימון ושיש לה ייצוג בכנסת);
 • סיעה בכנסת;
 • סיעה במועצת הרשות המקומית ("סיעה יוצאת") שצירפה אישור בכתב מראש הרשות על היותה סיעה במועצת הרשות המקומית (יש לציין באישור את שמות החברים);
 • לכל "נציג של רשימת מועמדים חדשה" שאינו חבר מועצה וצירף חתימות של אנשים הזכאים להצביע בבחירות לרשות המקומית הרלוונטית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה או הצעת המועמד (50 חתימות במועצה מקומית, 100 חתימות בעירייה); ולעניין המידע בשליפה השנייה – בא כוח רשימת מועמדים שהוגשה.


במועצות אזוריות:

 • בשליפה הראשונה יימסר מידע לראש מועצה אזורית שהודיע כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת.
 • בשליפה הראשונה יימסר מידע למי שהודיע בכתב שבכוונתו להציע מועמד לראש המועצה וצירף 50 חתימות של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה מועצה אזורית המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הצעת המועמד, כאמור.
 • בשליפה השנייה יימסר מידע גם לבא כוח של מי שהגיש הצעת מועמד לראש מועצה אזורית.

המידע יימסר רק לאחר שהתקבלה התחייבות בכתב כי לא ייעשה במידע שימוש (כולל העברתו לאחר), אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים. התחייבות זו ונוספות נכללות בטופס הבקשה.
"מידע פנקס" יימסר כקובץ אותו יוכלו הזכאים להוריד ממערכת "פנקס הבוחרים" באמצעות ההזדהות הממשלתית.
הקובץ מוגן ע"י סיסמה וניתן להורדה פעם אחת בלבד, לצד סיסמה ייחודית לפתיחתו.
יודגש כי לא ניתן להקצות קובץ נוסף!

בהתאם לסעיף 16 (ב) (2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, אנו עומדים בפני מסירת פנקס הבוחרים הסופי והמעודכן לתאריך 14/09/2023 – יום ה', כ"ח באלול תשפ״ג (47 יום לפני הבחירות).

ההנחיות לאופן הגשת הבקשות יפורסמו בפורטל מע' הבחירות שבאתר המשרד.

בשלב זה, יימסר מידע פנקס הבוחרים ע"י מנהלי הבחירות. זאת, למעט סיעות בכנסת ומפלגות (אשר יטופלו ע"י יחידת המפקח הארצי על הבחירות).

יובהר כי, מדובר במידע שהינו רגיש!!! בעיקר מבחינת הגנה על הפרטיות.
בנוסף, בשים לב להערות מבקר המדינה בנושא, נבקשכם להקפיד הקפדה יתירה לפעול בהתאם להנחיות.


יובהר כי, ככל שהוצאה הודעת פסילה סופית למועמד, והמגיש קיבל מידע מפנקס הבוחרים, עליו להעביר תצהיר ביעור חתום ע"י עורך דין.

בתום מערכת הבחירות, המועמד מחויב להעביר תצהיר ביעור חתום ע"י עורך דין.

לידיעתכם בתום הבחירות, יישלח למקבלי פנקס הבוחרים מכתב מהמפקח הארצי על הבחירות על העברת התצהיר, כאמור.

שימו לב! מנהל הבחירות נדרש לדעת למי נמסר מידע פנקס הבוחרים ובהתאם לרשימה עדכנית המצויה בידו בכל עת.

חשוב שתדעו כי ניתנה לכל מנהל בחירות הרשאה להוריד ממערכת "פנקס" את קובץ פנקס הבוחרים של הרשות בה מונה. הקובץ ישמש אך ורק לצורך הטיפול בספירת הקולות מהמעטפות החיצוניות! בהתאם לכך, בתום הבחירות, יהיה על כל אחד מכם, מנהלי הבחירות, להעביר תצהיר ביעור חתום ע"י עורך דין.

בכבוד רב,
ריאן גאנם, רו"ח
המפקח הארצי על הבחירות


תהליך העבודה
על מנת לקבל את מידע פנקס הבוחרים, על המתמודדים להגיש בקשה מקוונת לקבלת הפנקס. יש להנחות את המועמדים לפעול על פי ההנחיות להגשת בקשה למידע פנקס (נספח 1).
הנחיות לאופן הגשת הבקשות יפורסמו בפורטל מע' הבחירות שבאתר המשרד, ובו 2 קישורים:

1. קישור לטופס בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים – קיימים 3 סוגי טפסים:

 • טופס אחד מיועד למפלגות ולסיעות הכנסת, וסיעות יוצאות במועצת הרשות - לחצו כאן
 • טופס שני מיועד לרשימות חדשות מטעם קבוצת בוחרים – קישור יפורסם במועד הגשת הרשימות 
 • טופס שלישי מיועד לראש מועצה אזורית - לחצו כאן

2. קישור לטופס הגשת בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים - לחצו כאן

תהליך הגשת הבקשה (הנחיות למועמדים ולבאי הכוח):
1. יש למלא את טופס הבקשה הרלוונטי לקבלת מידע פנקס בוחרים, הקישורים לטפסים נמצאים בלשונית "קישורים".
2 . לאחר מילוי ושליחת הטופס, יש להדפיס ולחתום בכל המקומות הרלוונטיים, לרבות חתימת עו"ד ואימות החתימה על נספח מסירת מידע.
3 . יש לסרוק את הטופס החתום ולצרפו בקישור להגשת בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים.

תהליך בדיקת הבקשות:
מנהל הבחירות ימסור את מידע פנקס הבוחרים "שליפה שניה" לזכאים בהתאם לדיני הבחירות החל מתאריך 24/09/2023, על-פי ההנחיות להלן:
1 . על מנת לבדוק את הבקשות, יש להיכנס למערכת רותם וללחוץ על "רשימת טפסים רשויות".
2 . כדי לטפל בבקשה שהתקבלה, יש ללחוץ על הבקשה ולשנות סטטוס "בטיפול".
3 . יש לבדוק שהטופס מלא כראוי, כלהלן:

 • כל הסעיפים מלאים באופן מקוון ולא ידני
 • קיימות חתימות ידניות (ולא דיגיטליות), לרבות חתימת עו"ד על התצהיר כולל חותמת ותאריך חתימה
 • את טופס הבקשה ממלאים 2 אנשים: בא כוח ואחראי לטיפול במידע (יכול להיות אותו אדם)
 • סעיפים 1-4 ממלא בא הכוח/מ"מ בא הכוח
 • סעיף 5 ממלא האחראי לטיפול במידע (יכול להיות אותו אדם בסעיפים 1-4)
 • נספח מסירת פרטים מתחלק ל- 2:
  חלק ראשון: פרטי בא הכוח
  חלק שני: פרטי האחראי לטיפול במידע
 • פרטי מנהל המאגר הקולט – יכול להופיע שם אחר
 • סעיף 4 – לא חובה למילוי – רק אם מדובר במישהו אחר ממנהל המאגר הקולט
 • סעיף 5 ( 4 ( – יש לציין את מספר בעלי זכות הבחירה (בערך)
 • סעיף 6 – לסמן אם יש/ אין חברה חיצונית שתטפל בפנקס. במידה ויש, יש לרשום את פרטיה
 • סעיף 6 ב – לציין מספר אנשים שתהיה להם גישה למידע פנקס
 • סעיף 7 - הצהרה של בא הכוח והאחראי לטיפול במידע
 • סעיף 8 - הצהרה וחתימה בפני עו"ד של בא הכוח והאחראי לטיפול במידע. יש לוודא שקיימת חתימת עו"ד, כולל תאריך חתימה וחותמת.

4. פנקס הבוחרים יימסר רק לאחר הגשת רשימות מועמדים ורק לאחר מועד המסירה - 24/9/2023.
5. רשימה חדשה/ראש מועצה אזורית חדש – יש לבדוק כי הוגשה רשימת מועמדים.
6. ראש מועצה אזורית מכהן - נדרש לצרף לבקשה הודעה בכתב לשר הפנים כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת, לפי סעיף 5 ב(א) (1) (ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח-1988. בשליפה השנייה יימסר מידע גם לבא כוח של מי שהגיש הצעת מועמד לראש מועצה אזורית.
7. סיעה במועצה (יוצאת) – יש למלא בסעיף 4 "התחייבות בא הכוח" - את פרטי כל חברי הסיעה, ולחתום ע"י כל חברי הסיעה במועצה. יש לוודא כי מגיש הבקשה (בא הכוח) תואם לבא הכוח בשליפה הראשונה במידה וקיבלו
פנקס שליפה ראשונה )תוכלו לבדוק במערכת רותם לפי סינון בקשות שאושרו בשליפה הראשונה(. נדרש לצרף לבקשה אישור בכתב מראש הרשות המקומית או מי שמינה לכך על היותה סיעה במועצת הרשות המקומית,
הכולל את שמות חברי הסיעה. לחילופין, מעת שהוגשה המועמדות, ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האפשרות של רשימה חדשה.
8. סיעות ומפלגות בכנסת – יטופל ע"י יחידת המפקח הארצי על הבחירות. יש לשלוח בדוא"ל [email protected] מס' אסמכתא משרד הפנים להמשך טיפול.
9. במידה וטופס הבקשה אינו תקין – יש לשנות את הסטטוס ל "נדחה" ובהערות יש לפרט את סיבת הדחייה ומה נדרש להשלים (מגיש הבקשה מקבל הודעה דחייה למייל ממערכת רותם) – אין לשנות לסטטוס "ממתין
להשלמות" ואין לקבל תיקונים בכתב יד בטופס הבקשה!
10. לאחר שווידאת שהטופס שהוגש לך תקין בהתאם להנחיות, ניתן למסור את פנקס הבוחרים. יש לשנות את סטטוס הבקשה ל- "מאושר" ובהערות לרשום את הנוסח הבא: שלום רב, בקשתך לקבלת מידע פנקס בוחרים
אושרה. להזכירכם באתר משרד הפנים בלשונית "קישורים" בדף ההנחיות, קיים קישור למערכת פנקס, שם תוכלו להוריד את פנקס הבוחרים. בהצלחה! (מגיש הבקשה מקבל הודעת אישור למייל ממערכת רותם).
11. לתשומת הלב – אין לשנות לסטטוס "ממתין להשלמות" במידה ובקשה נדרשת להשלמות – יש לדחות את הבקשה במערכת ולרשום בהערות את אשר נדרש להשלים.
12. סטטוסים לשימוש: בטיפול )סטטוס פנימי ולא נשלחת הודעה למגיש הבקשה), מאושר (נשלחת הודעה למגיש הבקשה), נדחה (נשלחת הודעה למגיש הבקשה).
13. מסירת פנקס הבוחרים מתבצעת באמצעות מערכת פנקס. למערכת פנקס - לחצו כאן.
בעת אישור הבקשה במערכת רותם – יש להיכנס מידית למערכת פנקס ולהוסיף את המועמד. לתשומת הלב – יש מקרים בהם בא הכוח (מי שממלא את טופס הבקשה המקוון), אינו אותו אדם שמגיש במערכת את הבקשה החתומה, אלא נציג אחר (מי ששלח את טופס "הגשת הבקשה"). יש לשים לב שמגדירים במערכת פנקס את פרטיו של בא הכוח בלבד! המופיע בטופס הבקשה המקוון ולא את פרטי מגיש הבקשה המופיע בטופס "הגשת הבקשה".
14. על מנהל הבחירות לעדכן אצלו רשימה המפרטת את שם הרשימה, פרטי התקשרות ומועד המסירה (נספח 2)
15. עם סיום הבחירות, על מנהל הבחירות ועל המועמדים להעביר תצהיר ביעור חתום לרבות ע"י עו"ד (נספח 3) בתום הבחירות, יישלח למקבלי פנקס הבוחרים מכתב מהמפקח הארצי על הבחירות על העברת התצהיר,
כאמור. עליכם לקבל העתק חתום מתצהירי הביעור ולסמן בטבלת מעקב ורישום מסירת מידע פנקס הבוחרים (נספח 2). בסיום יש לשלוח את טבלת הרישום בדוא"ל [email protected]
16. רק עם השלמת איסוף כלל תצהירי הביעור תושלם משימתך למסירת מידע מפנקס הבוחרים.

להלן טבלת עזר של סוגי הטפסים והנספחים הנדרשים:

ראש מועצה אזורית מכהן

מפלגה/סיעה בכנסת רשימת מועמדים חדשה/ראש מועצה אזורית חדש ראש מועצה אזורית מכהן סיעה במועצה (יוצאת)
למלא טופס מקוון למלא טופס מקוון למלא טופס מקוון למלא טופס מקוון

בטיפול יחידת הפיקוח
הארצי על הבחירות – יש
לשלוח מייל עם מס'
אסמכתא משרד הפנים
בדוא"ל
[email protected]

יש לבדוק כי הוגשה
רשימת מועמדים
נדרש לצרף לבקשה הודעה
בכתב לשר הפנים כי
בכוונתו להציע את עצמו
כמועמד לכהונה נוספת
נדרש לצרף לבקשה אישור
בכתב מראש הרשות
המקומית או מי שמינה
לכך על היותה סיעה
במועצת הרשות
המקומית, הכולל את
שמות חברי הסיעה.
בנוסף, יש למלא את פרטי
כל חברי הסיעה בטופס
הבקשה בסעיף 4 ולחתום
ע"י כולם. לחילופין, מעת
שהוגשה המועמדות, ניתן
להגיש את הבקשה
באמצעות האפשרות של
רשימה חדשה
צילום ת.ז. של מגיש הבקשה צילום ת.ז. של מגיש הבקשה צילום ת.ז. של מגיש הבקשה צילום ת.ז. של מגיש הבקשה


דגשים חשובים מאוד!
1. יש בקשות שהתקבלו רק עם טופס הגשת הבקשה וללא טופס הבקשה עצמו – יש לוודא כי הבקשה כוללת:
טופס הגשת בקשה, והוגש טופס הבקשה הרלוונטי המתאים )סיעה/ מפלגה בכנסת או סיעה במועצה, רשימת מועמדים חדשה וראש מועצה אזורית(, הנספחים הנדרשים לפי סוג הטופס, צילום ת.ז.
2. בקשות של רשימות חדשות במועצות אזוריות – יש לדחות את הבקשות. ע"פ חוק המועצות האזוריות, קבלת פנקס בוחרים במועצות אזוריות - היא לראש מועצה אזורית מכהן/חדש ס' 5ב לחוק המועצות האזוריות
(בחירת ראש המועצה), התשמ"ח- 1988.
3. ברשות מקומית -חבר מועצה לא יכול להגיש בקשה עם רשימה חדשה. עליו להגיש את הבקשה לקבלת פנקס בוחרים עם חתימת כל חברי הסיעה שלו. פנקס הבוחרים איננו מיועד פרטני אלא מיועד לסיעה כסיעה.
4. סיעה ברשות מקומית – יש למלא את פרטי כל חברי הסיעה בסעיף 4 "התחייבות בא כוח" ולהחתים את כולם (למלא באופן מקוון בלבד וחתימות ידניות של כולם – אין לצרף דף חתימות נפרד(. בנוסף, נדרש לצרף לבקשה
אישור בכתב מראש הרשות המקומית או מי שמינה לכך על היותה סיעה במועצת הרשות המקומית, הכולל את שמות חברי הסיעה. (על האישור לכלול את: שם הסיעה, שהיא סיעה במועצה (סיעה יוצאת), פרטי חברי הסיעה,
תאריך וחתימה. כל נוסח אחר אינו מתקבל! )לדוגמא מאשר להם לקבל את פנקס הבוחרים, מאשר שהם חברי מועצה, מאשר על כוונה לכהונה נוספת וכו'(. ניתן לקבל אישור החתום גם ע"י מנכ"ל/יועמ"ש המועצה שראש
המועצה הסמיך אותו לתת האישור הנ"ל. ניתן לקבל מכתב ללא לוגו.
5. יש לשים לב שראש מועצה מקומית לא ממלא טופס בקשה של ראש מועצה אזורית.
6. יש לשים לב כי לא חסרים עמודים בטופס הבקשה או שנחתכו בסריקה.
7. יש חתימות ידניות היכן שנדרש. אין לחתום דיגיטלית על טופס הבקשה – כל בקשה כזאת יש לדחות במערכת.
8. סעיף 1) 2) "פרטי המבקש והמידע המבוקש" - אין חובה לסמן V.
9 . במידה ובא הכוח הוא גם האחראי לטיפול במידע, אין חובה לסמן V בסעיף 2) 2) "צרופות לבקשה".
10. סעיף 4ט' – "איש קשר מטעמנו" – יוצר בלבול והמועמדים מחתימים את איש הקשר – יש לשים לב כי בא הכוח חותם בסעיף 4 (בבקשה של סיעה במועצה - על כל חברי הסיעה לחתום בסעיף זה).
11. סעיף 5 "התחייבות אחראי" – שדה "תפקיד" - אינו שדה חובה.
12. סעיף 6 ב' – יש לשים לב שרושמים מספר אנשים להן תהיה גישה לפנקס ולא מציינים מספר 0.
13. שדות עם טקסט חופשי – יש לשים לב שמולאו כראוי ולא בג'יבריש.
14. סעיף 8 אישור עו"ד - יש תאריך חתימת עו"ד (ניתן למלא ידני) והחותמת זהה לפרטי עו"ד שמולאו.
15. צילום ת.ז שצורף זהה למספר ת.ז של מגיש הבקשה (בא הכוח/מ"מ בא הכוח).
16. בקשה כפולה יש לדחות במערכת.
17. יש מועמדים שציינו ב"פרטים על מאגר" חברה חיצונית כמו "אלקטור", "יאיאסופט", "וואי סולושנס" וכו', או שם של אדם עם מס' תאגיד ולא ת.ז, אך בסעיף 6 ציינו כי אין גורמים חיצוניים המטפלים במאגר – לא תקין,
יש לשים לב האם מציינים בטופס ב"פרטי המאגר" או "מנהל המאגר" שם של חברה חיצונית, ובמידה וכן, יש לציין זאת גם בסעיף 6.

לתמיכה טכנית בכניסה לאתר GOV.IL יש לפנות למוקד מענה ממשלתי מרכזי 1299 
לתמיכה טכנית בטפסי הבקשה יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון 076-5383800
סוגיות משפטיות יש לפנות לרפרנט המשפטי שנקבע למינהלת המחוז


שאלות ותשובות:
1. האם ניתן למסור את פנקס הבוחרים ללא חתימת כל חברי הסיעה היוצאת?
תשובה: לפי סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה- 1965 :
(ג) (1) מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי הענין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחייבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים;
(2) התחייבות כאמור בפסקה (1) תיחתם בידי בא כוח המפלגה שמונה לפי סעיף 19 ב לחוק המפלגות, או בידי בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלאי מקומם, בידי חברי הסיעה במועצה המקומית, או בידי נציג רשימת המועמדים לפי הענין וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.

2 . מדוע סיעה קיימת צריכה להביא אישור מראש הרשות על היותה סיעה במועצה?
תשובה: לפי סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה- 1965:
16. (א) בסעיף זה – "היום הקובע" – היום ה- 150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24 א לחוק בחירת ראש הרשות - יום היווצרות העילה;
"מידע פנקס" – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;
"סיעה במועצת הרשות המקומית" – סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;

3. מועמדת הגישה בקשה לקבלת פנקס בוחרים מטעם סיעה במועצה. השיבה כי היא חברה בסיעה קיימת, אך מתמודדת ברשימה חדשה.
תשובה: חבר מועצה לא יכול להגיש בקשה עם רשימה חדשה. אם היא חברת מועצה – עליה להגיש את הבקשה עם חתימת כל חברי הסיעה שלה. רק מי שאינו חבר מועצה יכול להגיש בקשה עם חתימות.

4. מועצה אזורית - הודעת ראש מועצה מכהן כי בכוונתו להציע עצמו כמועמד לכהונה נוספת לשר, יש לרכז ולהגיש לשר. אין פורמט או נוסח להודעה.

5 . איך פועלים במצב שחבר סיעה 1 לא מעוניין לחתום?
תשובה: סיעה במועצה היוצאת המבקשת מידע פנקס בוחרים, צריכה להציג חתימות של כל חברי הסיעה הנוכחית – נכון למועד הגשת הבקשה. אם אין חתימות של כולם הסיעה לא תוכל לקבל מידע מפנקס הבוחרים. יש להפנות לסעיף 16 לחוק הבחירות ולהדגיש להם שהזכות לקבלת מידע פנקס הוא ל"סיעה במועצת הרשות המקומית" ולא לחברי הסיעה ולכן הבקשה מוגשת בשם הסיעה.

6. האם ניתן לקבל אישור מנכ"ל/יועמ"ש המועצה על סיעה במועצה?
תשובה: אפשר להניח שאם מנכ"ל או יועמ"ש שולח אישור, ראש המועצה הסמיך אותו. אנחנו לא בודקים את כתב הסמכה עצמו. צריך לוודא שרשומים באישור גם השמות של חברי הסיעה.

7 . ראש מועצה אזורית יכול לבקש מידע מפנקס לאחר שהודיע לשר כי בכוונתו לרוץ לכהונה נוספת ס'5 ב(א) (1) (ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש מועצה).

8 . מפלגות בכנסת לא זכאיות לקבל מידע על מועצות אזוריות. יש לוודא בכל בקשה שמדובר במפלגה בכנסת שהיא סיעה נפרדת, ולא סתם מפלגה ברשם המפלגות. אם הבאי כוח לא תואמים יש לבקש אישור על כך שהוא
בא הכוח של המפלגה לפי סעיף 19 ב לחוק המפלגות. זכאותה של מפלגה בכנסת או סיעה בכנסת לקבל מידע מפנקס הבוחרים חלה רק על מידע כאמור מעיריות ומועצות מקומיות לפי סעיף 16 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה- 1965. לצורך קבלת מידע פנקס על מועצה אזורית יש להגיש בקשה נפרדת על ידי מועמד בבחירות לאותה מועצה אזורית.

9 . במועצה אזורית - הסמכות לבקש מידע מפנקס נתונה לראש מועצה מכהן/ חדש ס' 5ב לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח- 1988.
לפיכך, יש לדחות בקשות של רשימות חדשות.

להלן נוסחים לדחיית בקשות במערכת רותם:
שלום רב,
הבקשה שהוגשה אינה תקינה.
ציינת שהבקשה מוגשת מטעם רשימה חדשה, אך צורף טופס בקשת מידע פנקס למפלגות כנסת, סיעות בכנסת וסיעות יוצאות במועצת הרשות.
יש לקרוא את ההנחיות באתר משרד הפנים ולפעול על פיהן.
רשימה חדשה - יש למלא טופס בקשת מידע פנקס לרשימות חדשות מטעם קבוצת בוחרים.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
לא צורף טופס הבקשה הרלוונטי.
יש לקרוא את ההנחיות באתר משרד הפנים ולפעול על פיהן.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
הוגשה בקשה כפולה.
נשלחת דחייה לבקשה זו. בקשה מס' ______ שהוגשה תיבדק.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
צוין בסעיף פרטים על מאגר מידע - חברת "____________", אך בסעיף 6 סומן כי אין חברה חיצונית.
יש לסמן בסעיף 6 - יש גורמים חיצוניים המטפלים במאגר ולמלא בשנית את פרטיה.
אין להשלים בכתב יד.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
להלן השלמות:
סעיף 4 - התחייבות בא כוח: יש למלא באופן מקוון את פרטי כל חברי הסיעה וכן לחתום על ידי כל חברי הסיעה בסעיף זה.
___________________________________________________________________________
שלום רב ,
על כל חברי הסיעה שפרטיה מולאו בסעיף 4 לחתום בסעיף זה.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
יש לציין את תאריך הבחירות בסעיפים 4 (2) ו- 5 (1)
אין להשלים בכתב יד.
___________________________________________________________________________
שלום רב,
לבקשה מטעם ראש מועצה אזורית מכהן, נדרש לצרף לבקשה הודעה בכתב לשר הפנים כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת, לפי סעיף 5 ב(א) (1) (ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה),
תשמ"ח- 1988.
______________________________________________________________________
שלום רב,
הסמכות לבקשת מידע מפנקס הבוחרים נתונה לראש מועצה מכהן/ חדש ס' 5ב לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988.
ולכן בקשתך נדחית.
___________________________________________________________________________
נוסח לאישור בקשה במערכת רותם:
שלום רב,
בקשתך לקבלת מידע פנקס בוחרים אושרה.
להזכירכם באתר משרד הפנים בלשונית "קישורים" בדף ההנחיות, קיים קישור למערכת פנקס, שם תוכלו להוריד את פנקס הבוחרים.
בהצלחה!


נספח 1 - הנחיות להגשת בקשה למידע פנקס הבוחרים
למבקשי פנקס בוחרים שליפה שניה, נכון לתאריך 14/9/2023 (47 יום לפני הבחירות),
שלום רב,
בעמודים אלו מפורטות ההנחיות למילוי בקשת מידע פנקס לבחירות לרשויות המקומיות 2023 , עבור הגופים המתמודדים בבחירות אלו.
בתחתית עמוד זה מופיעים הקישורים ל- 3 סוגי טפסים מקוונים של בקשה לקבלת "מידע פנקס":

אנא קרא/י את ההנחיות בעיון ופעלו לפיהן.
לשם טיפול מהיר ויעיל בבקשה יש לפעול באופן הבא:

פעולות מקדימות
1. יש למלא את טופס הבקשה הרלוונטי לקבלת מידע פנקס בוחרים בקישור המצורף בתחתית העמוד (קישורים בסעיף 1).
2 . לאחר מילוי ושליחת הטופס, יש להדפיס ולחתום בכל המקומות הרלוונטיים, לרבות חתימת עו"ד ואימות החתימה על נספח מסירת מידע.
3 . יש לסרוק את הטופס החתום ולצרפו בקישור להגשת בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים המצורף בתחתית העמוד (קישור בסעיף 2).
4 . לבקשה מטעם סיעה במועצת הרשות המקומית - יש למלא בסעיף 4 "התחייבות בא הכוח" - את פרטי כל חברי הסיעה, ולחתום ע"י כל חברי הסיעה במועצה. בנוסף, נדרש לצרף לבקשה אישור בכתב מראש הרשות המקומית או מי שמינה לכך על היותה סיעה במועצת הרשות המקומית, הכולל את שמות חברי הסיעה. לחילופין, מעת שהוגשה המועמדות, ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האפשרות של רשימה חדשה.
5 . לבקשה מטעם ראש מועצה אזורית מכהן – נדרש לצרף לבקשה הודעה בכתב לשר הפנים כי בכוונתו להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת, לפי סעיף 5 ב(א) (1) (ב) לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), תשמ"ח- 1988.

קבלת מידע פנקס הבוחרים
1. בדיקת הטופס ואישורו ע"י מנהל הבחירות.
2. אישור על תקינות הבקשה יתקבל למייל שנמסר בטופס הבקשה.
3. לאחר קבלת אישור במייל על תקינות הבקשה, יש להיכנס למערכת פנקס הבוחרים בקישור המצורף בתחתית העמוד (קישור בסעיף 3).
4. לאחר הכניסה למערכת יופיע קובץ zip להורדה.
5. סיסמה לקובץ תשלח למייל בעת הורדת הקובץ.

קישורים
1. קישורים לטופסי בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים:
טופס בקשת מידע פנקס למפלגות כנסת, סיעות בכנסת וסיעות יוצאות במועצת הרשות טופס בקשת מידע פנקס לרשימות חדשות מטעם קבוצת בוחרים - קישור יפורסם במועד הגשת הרשימות.
טופס בקשת מידע פנקס מטעם נציג הצעת מועמד לראש מועצה אזורית

2. קישור להגשת בקשה לקבלת מידע פנקס בוחרים - לחצו כאן

3. קישור למערכת פנקס - לחצו כאן
יודגש בזאת כי יש לפעול כך שהשימוש במידע ייעשה בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז- 2017.
מידע באתר הרשות להגנת הפרטיות בקישור שלהלן:
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) - לחצו כאן
לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר עם מנהלי הבחירות של הרשות הרלוונטית.


נספח 2 – טבלת מעקב ורישום מסירת מידע פנקס הבוחרים
*יש לנהל רשימה זו באקסל

שם סיעה/מועמד/רשימה רשות שם פרטי שם משפחה נייד דוא"ל שימוש בחברה חיצונית תאריך מסירה קבלת
תצהיר
ביעור
חתום
                 

 


נספח 3 – תצהיר ביעור
בתחתית הקובץ המצורף לעיל.