לצפייה בחוזר משרד הפנים - לחצו כאן

 תאריך הבחירות 27.02.2024

מודעות והודעות

 1. פרסום הודעת בחירות

א. בהתאם לאמור בסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – הצו) וס' 26 להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות)יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002.

לא יאוחר מהיום ה-6  שלפני יום הבחירות,  כלומר י'ב באדר א' תשפ"ד  (21.02.2024), יפרסם מנהל הבחירות, באזור שבו עומדות להתקיים בחירות  בקלפי, ובאתר האינטרנט של המועצה האזורית, הודעה שבה יפורטו בין השאר:

 1. יום הבחירות;
 2. המוסדות העומדים לבחירה באזור ומספר החברים העומדים לבחירה בכל מוסד;
 3. שמות המועמדים לראשות המועצה שאושרו, שנת לידתם ומענם וכן שמם ומענם של באי כוח הצעות המועמדים האמורים וממלאי מקומם;
 4. הכינויים והאותיות של רשימות המועמדים המתמודדות באזור בבחירות למועצה ושמות המועמדים בכל אחת מרשימות אלה, שנת לידתם ומענם וכן שמם ומענם של באי כוח הרשימות האמורות וממלאי מקומם;
 5. הכינויים והאותיות של רשימות המועמדים המתמודדות באזור בבחירות לוועד מקומי/נציגות ושמות המועמדים בכל אחת מרשימות אלה, שנת לידתם ומענם וכן שמם ומענם של באי כוח הרשימות האמורות וממלאי מקומם;
 6. שעות ההצבעה (משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה, ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ-350 יהיה המקום פתוח מ- 07:00-20:00)
 7. מקומות הקלפי והמספרים בהם סומנו, ובאזור שיש בו יותר מקלפי אחת אופן חלוקת הבוחרים בין הקלפיות השונות;
 8. הפרטים הנוגעים למעטפות ופתקי ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה.
 9. שמו ומען משרדו של מנהל הבחירות.
 10. אין לפרסם את כל הפרטים האישים של המועמדים, אלא רק שם פרטי ושם משפחה. אין לפרסם תארים אקדמיים או מקצועיים של המועמדים (גם לא "מיל").

בהודעה יש לפרסם את מקומות הקלפי לפי המספרים בהם סומנו ותחומו של כל אזור קלפי, כלומר:

 • מספר אזור הקלפי (לפי מס' רץ);
 • מיקום הקלפי (הכתובת המדויקת עם ציון שם הרחוב ומס' הבית);
 • תיאור התחום של אזור הקלפי (שמות הרח' ומס' הבתים השייכים לאותו האזור – בהתאם לנתונים שנשלחו ונמצאים גם בפורטל הבחירות לרשויות המקומיות שבאתר האינטרנט של משרד הפנים (אינדקס הקלפיות המעודכן).
 • בנוסף, יש לציין (בסמל) את מקומות הקלפי שהוגדרו כנגישים לאנשים המוגבלים בניידות.

יצוין כי באשר לפרסום באתר האינטרנט של המועצה האזורית, עליך להעביר למועצה נוסח  נגיש של ההודעה לצורך הפרסום באתר. דוגמא להודעה זו מצ"ב (נספח 1).

ב. יודגש, כי רצוי לא להקדים את פרסום ההודעה, כי על מנהל הבחירות לפרסם הודעות על כל שינוי שיחולו באחד הפרטים שפורסמו בהודעת הבחירות. גם התפטרות או פטירת מועמד, חייבת בפרסום הודעה. חל השינוי לאחר פרסום ההודעה, יש לפרסם תיקון להודעת הבחירות.

 1. בקלפיות בהן על פי פנקס הבוחרים רוב בעלי זכות ההצבעה  הם דוברי השפה ערבית- יש לתלות גם מודעות בשפה הערבית.
 2. לאור הערות בדו"ח מבקר המדינה ביחס לנושא זה בבחירות הקודמות, נדגיש כי עליך לבצע הגהה על המודעה טרם פרסומה. כמו כן, עליך לוודא אישית את פרסום המודעות כאמור.
 3. יש להעלות למערכת הנד"ב עותק מהמודעה שפורסמה, וכן קישור לדף באתר הרשות המקומית בו פורסמה המודעה בנוסח נגיש.

 

 1. פרסום הודעות במקומות הקלפי
 1. בהתאם לאמור בסעיף 188(1) לצו וס' 32 להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות  )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. על מנהל הבחירות להציג בכל מקום קלפי מודעה המכילה את שמותיהם של המועמדים לראשות הרשות המקומית, את רשימות המועמדים לחברות במועצה, כינוייהן והאותיות בהן סומנו ואת רשימות המועמדים לוועד המקומי, כינוייהן והאותיות בהן סומנו וזאת בנוסף למודעה בדבר קולות פסולים (ראה להלן). יודגש כי יש להדביק במרוכז את המודעות במקום בולט.
 2. כדי לחסוך זמן וכסף בהדפסת מודעה זו, ניתן להשתמש באותו חלק מהודעת הבחירות (סעיפים 4-6 להודעת הבחירות) בו מפורטים המועמדים ולהכין מראש מספר העתקים נוספים מהודעת הבחירות, כמספר אזורי הקלפי שבתחום הרשות המקומית, ולהדביק בתור כותרת לסעיפים 4-6 את הנוסח הבא:

"מנהל/ת הבחירות לבחירות במועצה האזורית...........................................................................................

מודעה

בדבר מועמדים לראשות המועצה האזורית ובדבר רשימות המועמדים באזור

כינוייהן ואותיותיהן

בהתאם לאמור בסעיף 188(1) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן – הצו) ו ס' 32(1) להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות למועצה האזורית_____________________ אשר יקוימו ביום י"ח באדר א', התשפ"ד (27 בפברואר 2024) הוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות המועצה ורשימות המועמדים באזור המפורטים מטה.

 

סדרי ההצבעה

לפי סעיף 188(2) לצו וס' 32(2) להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. על מנהל הבחירות לפרסם מודעה בדבר סדרי ההצבעה. דוגמה להודעה זו מצ"ב (נספח 2).

 

 1. מודעה בדבר קולות פסולים

א. בהתאם לאמור בסעיף 188(3) לצו (ס' 32(2) להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות  (יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002. על מנהל הבחירות להציג במקום בולט בכל מקום קלפי הודעה המציינת את הוראות סעיף 203 לצו וס' 47 להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות האזוריות  )יהודה והשומרון(, התשס"ב-2002 בדבר קולות פסולים.

ב. עותק מהמודעה יש להציג גם בתא ההצבעה:

 1. לפני הכניסה לחדר בו יושבת ועדת הקלפי על מנת שהממתינים בתור יוכלו לעיין בה בעת ההמתנה;
 2. בתוך תא ההצבעה, כך שהבוחר יוכל לעיין בהודעה, אם לא עשה כן בעת ההמתנה בתור.

הודעה זו יש להדביק תמיד בסמוך למודעה של דוגמאות הפתקים שאושרו על ידך.

 

ג. אנו מבקשים להדפיס כבר עתה את ההודעה הזו שדוגמתה מצ"ב (נספח 3), במספר העותקים הדרוש. יש לספק שני העתקים ממנה לכל מקום קלפי, יחד עם שאר הציוד המיועד לוועדת הקלפי. כן יש להורות בכתב לוועדת הקלפי שיש להדביק ההודעה בשני המקומות המצוינים לעיל. בקלפיות בהן על פי פנקס הבוחרים רוב בעלי זכות ההצבעה  הם דוברי השפה ערבית- יש לתלות גם מודעות בשפה הערבית.

 

 1. מודעה של דוגמאות פתקי הצבעה
  נא שימת ליבך לכך שעליך להכין הודעה ובה צילום של פתקי ההצבעה (לרשימות למועצה, לרשימות לוועד ולראש המועצה) לפי הדוגמה שאישרת לכל רשימה או מועמד.

 

בכבוד רב,

ריאן גאנם
המפקח הארצי על הבחירות