להלן נתונים סטטיסטיים אודות תלונות שהתקבלו אצל מבקר המועצה, המשמש אף כממונה תלונות הציבור, במהלך שנת 2015

שנה 2015 2014 שינוי
מספר תלונות 23 20 15%
תלונות מוצדקות 10 6 66%
תלונות מוצדקות בחלקן 4 5 (20%)
תלונות שאינן מוצדקות 7 3 133%
תלונות שלא הסתיימו 1 0 -
תלונות שלא נבדקו 1 6 (83%)
מספר תושבים לסוף שנה 39,056 38,000 2.78%
יחס תושבים ; תלונות 1:1698 1:1900 (11%)

 

להלן פירוט התלונות. (מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנות הבירור בלבד):

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 ועד מקומי ניגודי עניינים של יו"ר ומזכיר הועד החברים באגודה החקלאית.

מוצדקת. טופלה

2 ועד מקומי ניגודי עניינים בהליך מכרז לבחירת מזכיר ושירותי ניהול. מוצדקת. טופלה
3 ועד מקומי שימוש פרטי בשטחי ציבור. לא מוצדקת
4 אגף הנדסה תשתית ביוב לקויה בהרחבה בקיבוץ הגורמת לגלישת ביוב.

מוצדקת. תוקנה ברובה. טרם טופל  ניקוז מי גשמים המוחדר למערכת הביוב

5 ןעד מקומי תשתית לקויה והעדר נגישות לבית העלמין בישוב.

מוצדקת. טופלה, הוסדרה הנגישות.

6 מועצה שימוש לא נאות בכספי פיתוח לעבודות במסגרת התקציב הרגיל. לא מוצדקת.
7 מועצה חוסר יעילות בקו תחבורה ציבורי הנוסע במסלול שאינו נדרש.

מוצדקת בחלקה. הטיפול בידי גורם חיצוני.

8 מינהל הכנסות אי קבלת הנחות בארנונה כנדרש ועיכובים בקבלת מענה לשאלות. לא מוצדקת.
9 ועד מקומי / אגודה קהילתית העדר שקיפות, התעלמות מפניות ואי קבלת מסמכים בעניינים ציבוריים.

מוצדקת בחלקה. נושאים הקשורים לאגודה יש לברר מול רשם האגודות.

10 ועד מקומי / אגודה קהילתית חשש לניגודי עניינים, חברי ועד מקומי המכהנים כוועד האגודה הקהילתית.

מוצדקת בחלקה. הומלץ כי חברי וועד האגודה לא ידונו בישיבות הועד המקומי בנושאים הקשורים לאגודה.

11 ועד מקומי חשש לניגודי עניינים של חבר ועד מקומי בנושאים שונים. לא מוצדקת.
12 ועד מקומי אי סדרים בהתנהלות של הועד המקומי.

מוצדקת בחלקה. הביקורת המליצה על דרכי הטיפול בליקויים שנמצאו.

13 ועדה לתכנון "יזרעאלים"

2 תלונות:

השתהות ארוכה של  מחלקת הפיקוח בוועדה בטיפול בחריגות בניה.

הבדיקה לא הסתיימה עקב אי קבלת מידע מהטעם של סודיות חומרי חקירה.

הביקורת המליצה על עריכת נוהלי עבודה בפיקוח.

14 ועדה לתכנון "יזרעאלים" גביית היטל השבחה נמוך מהנדרש. לא מוצדקת.
15 ועד מקומי  יישום החלטת ועד מקומי לזימון חבר הועד לישיבות ניהול בפרוייקט ציבורי.

מוצדקת. 
נתנו המלצות לטיפול.

16 ועד מקומי רישום לא מדויק בפרוטוקול ישיבת ועד מקומי.

מוצדקת.
הפרוטוקול תוקן.

17 אגף תברואה שינוי מדיניות הטלת קנסות בגין כלבים משוטטים ללא סמכות. לא מוצדקת.
18 מועצה נאותות פרוטוקול של ישיבת ועדת תקציב במועצה.

מוצדקת.
הפרוטוקול תוקן.

19 ועדה לתכנון "יזרעאלים" מטרד בגין פעילות חורגת במגרש בעל ייעוד חקלאי

לא נבדק.
התלונה נשלחה למשרד החינוך.

20 דרישה להחזר כספי בגין הגשת ערר בתלונה לעיל.
21 בית ספר התערבות לא ראויה של מנהלת בית ספר באירוע אישי.

לא נבדק.
התלונה נשלחה למשרד החינוך.

22 ועדה לתכנון "יזרעאלים" מטרד בגין פעילות חורגת במבנה חקלאי.

מוצדקת.
הנושא טופל בוועדה.

23 אגף חינוך פגיעה בבטיחות עקב העדר גידור בבית ספר יסודי.

מוצדקת.
הנושא מטופל מול הקיבוץ.