להלן תוכן מכתב שנכתב בידי גזבר המועצה, שגיא וייץ, ב-12 ביולי 2021 ונשלח לח"כ איילת שקד, שרת הפנים דאז ולח"כ אביגדור ליברמן, שר האוצר דאז.

בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ותקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007, הננו מתכבדים, בשם מועצה אזורית עמק יזרעאל, לבקש את אישור שר הפנים ואת אישור שר האוצר לאמור בבקשה זו.

בהתאם להחלטת המליאה מבקשת הרשות את הבקשות המפורטות להלן:

תכליתה של הבקשה שבנדון הינה הקמת מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) בכניסה ליישוב אלון הגליל, במקרקעין הידועים כגוש 17578 חלקה 12 מגרש 201, גוש 17578 חלקות 13-14 (להלן:"המקרקעין").

בעקבות בקשת הוועד המקומי (ראה פרוטוקול וועד המצורף לנספח זה) המועצה החליטה להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' בצו הארנונה של המועצה.

יודגש כי על המקרקעין נכון להיום אין כל נכסים לחיוב בארנונה ואלו יחויבו בהתאם לתעריפי אזור מיסים ח' של צו הארנונה , יתרת השטחים המצויים בתחום היישוב הוועד המקומי אלון גליל יוותרו תחת תעריפי אזור מיסים ב'.

א. שינויים שאינם העלאות חריגות/ הפחתות גורפות:

1. מבנה מגורים

1.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

1.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי מגורים נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

 1.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

א

בניין המשמש או המיועד לשמש למגורים

₪ 29.47

א

בניין המשמש או המיועד לשמש למגורים

44.50

51.03%

0

0

1.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

 

2. משרדים שירותים ומסחר

2.1. עיקרי הבקשה : המועצה מבקשת לקבוע את אותם סיווגים המשמשים כמרכז לוגיסטי בגוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

2.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי בהתאם לתוכנית ג/21424 שפורסמה למתן תוקף ביום 26/03/15 (להלן :"התכנית") .

על פי התכנון המוצע מבוקש להקים על המקרקעין שני מבנים לאחסנה (מרכז לוגיסטי).

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה.

לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

2.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ה

בניין המשמש כמשרד ו/או שירותים, שאינו מסעדה או תחנת דלק מסחרית

42.78

ה

בניין המשמש כמשרד ו/או שירותים

87.59

104.77%

0

0

ו

בניין המשמש למסחר (כולל קניון), שאינו תחנת דלק מסחרית או מסעדה.

42.78

ו

בניין המשמש כמסחר (כולל קניון) שאינו תחנת דלק

87.59

104.77%

0

0

ה

בניין המשמש כמשרד ו/או שירותים, שאינו מסעדה או תחנת דלק מסחרית

42.78

ט

מכון מים ו/או באר מים ו/או סכר

87.59

104.77%

0

0

י

בניין המשמש כתחנת דלק מסחרית

33.60

י

בניין המשמש לתחנת דלק מסחרית

87.59

160.66%

0

0

יב

מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה

198.67

יב

מבנה המשמש תחנת טרנספורמציה

198.71

0.02%

0

0

יב.1

מבנים ו/או מתקנים המשמשים לצרכי תקשורת, חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנת ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקווי טלפון או אלחוט.

91.22

יב.1

מבנים ו/או מתקנים המשמשים לצרכי תקשורת, חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנת ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקווי טלפון או אלחוט.

97.60

7.00%

0

0

יח

בריכת מים או מגדל מים

39.97

יח

בריכת מים או מגדל מים

87.59

119.12%

0

0

2.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

 

3. תעשייה

3.1. עיקרי הבקשה : המועצה מבקשת לקבוע את אותם סיווגים המשמשים כמרכז לוגיסטי בגוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

3.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי בהתאם לתוכנית ג/21424 שפורסמה למתן תוקף ביום 26/03/15 (להלן :"התכנית") .

על פי התכנון המוצע מבוקש להקים על המקרקעין שני מבנים לאחסנה (מרכז לוגיסטי).

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה.

לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

3.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ב

בניין המשמש לתעשייה

34.25

ג

בניין המשמש לתעשייה

59.65

74.19%

0

0

ד

בניין המשמש מחסן לצורכי תעשיה ו/או מלאכה ו/או מסחר ו/או שירותים

26.82

ז

בניין המשמש כמחסן לצורכי תעשיה ו/או מלאכה ו/או מסחר ו/או שירותים

55.33

106.34%

0

0

טז.2

מבנה המשמש מכון טיהור שפכים ואו בריכת שיקוע ו/או בריכת ביוב

26.59

טו.2

מבנה המשמש מכון טיהור שפכים ו/או בריכת שיקוע ו/או בריכת ביוב

26.60

0.03%

0

0

יז

מחצבת קרקע המיועדת ו/או משמשת ו/או שלגביה קיים אישור מינהל מקרקעי ישראל לחציבה ו/או לכריה

29.83

טז

מחצבות- קרקע המיועדת ו/או משמשת ו/או שלגביה קיים אישור מינהל מקרקעי ישראל לחציבה ו/או לכריה

31.91

6.97%

0

 

3.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

 

4. מלאכה

4.1. עיקרי הבקשה : המועצה מבקשת לקבוע את אותם סיווגים המשמשים כמרכז לוגיסטי בגוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

4.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי בהתאם לתוכנית ג/21424 שפורסמה למתן תוקף ביום 26/03/15 (להלן :"התכנית") .

על פי התכנון המוצע מבוקש להקים על המקרקעין שני מבנים לאחסנה (מרכז לוגיסטי).

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה.

לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

4.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ג

בניין המשמש למלאכה

33.60

ד

בניין המשמש למלאכה

69.10

105.64%

0

0

4.4 האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

5. קרקע תפוסה

5.1. עיקרי הבקשה : המועצה מבקשת לקבוע את אותם סיווגים המשמשים כמרכז לוגיסטי בגוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

5.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי בהתאם לתוכנית ג/21424 שפורסמה למתן תוקף ביום 26/03/15 (להלן :"התכנית") .

על פי התכנון המוצע מבוקש להקים על המקרקעין שני מבנים לאחסנה (מרכז לוגיסטי).

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה.

לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים לקרקעות מהסוג המופיע לעיל.

5.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

טו

קרקע תפוסה המשמשת לצורכי תיירות או נופש ו/או תעשיה ו/או מלאכה ו/או מסחר ו/או שירותים ו/או חניון לחניית רכב בתשלום

4.41

יד

קרקע תפוסה המשמשת לצורכי תיירות ו/או נופש ו/או תעשיה ו/או מלאכה ו/או מסחר ו/או שירותים ו/או תחנת דלק ו/או חניון לחניית רכב בתשלום

7.45

68.81%

0

0

טז

מאגר מים פתוח, לרבות הקרקע התפוסה מסביב למאגר המוחזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי המאגר

0.15

טו

מאגר מים פתוח, לרבות הקרקע התפוסה מסביב למאגר המחוזקת על יד מחזיק המאגר לצורכי המאגר

0.42

185.29%

0

0

טז.1

קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע בריכת ביוב ו/או מט"ש

0.15

טו.1

קרקע תפוסה לצרכי בריכת שיקוע בריכת ביוב ו/או מט"ש

0.42

185.29%

0

0

כ

קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו מסילת ברזל. כל ק"מ קו מסילת ברזל ייחשב לשטח של 20 דונם

4.28

כ

קרקע תפוסה על ידי או לצורך קו מסילת ברזל. כל ק"מ קו מסילת ברזל ייחשב לשטח של 20 דונם

7.24

69.13%

0

0

כא

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר ס"ק אחר של סעיף זה

4.28

כא

מסלול הסעה ו/או המראה ו/או נחיתה למטוסים

3.12

-27.11%

0

0

כא

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר ס"ק אחר של סעיף זה

4.28

כב

קרקע תפוסה שאינה נופלת בגדר ס"ק אחר של סעיף זה

7.12

66.33%

0

0

5.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.
 

6. מבנה חקלאי

6.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

6.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי מבנה חקלאי נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

 6.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ז

מבנה חקלאי

₪ 0.30

ב

מבנה חקלאי

0.46

55.63%

0

0

6.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

 

7. בתי מלון

7.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

7.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי בתי מלון נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

7.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

ח

בניין המשמש כבית מלון ו/או כמסעדה

₪ 48.23

ח

בניין המשמש כבית מלון ו/או כמסעדה

83.13

72.37%

0

0

7.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.
 

8. בנקים וחברות ביטוח

8.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

8.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי בנקים וחברות ביטוח נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

  8.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

יא

בניין המשמש כבנק

₪ 1,474.36

יא

בניין המשמש כבנק

1,474.36

0.00%

0

0

8.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא

 

9. אדמה חקלאית ונכסים אחרים

9.1 עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

9.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

  9.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

יט

כל קרקע חקלאית

₪ 0.01

יט

כל קרקע חקלאית

0.01

74.11%

0

0

יד

בריכת שחייה מסחרית, אך ורק השטח המשמש לבריכה עצמה ושטח המבנים הנלווים לבריכה

₪ 38.80

יג

בריכת שחייה מסחרית, רך ורק השטח המשמש את הבריכה עצמה ושטח המבנים הנלווים לבריכה.

72.19

86.05%

0

0

9.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.

10. קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים

10.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

10.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

  10.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים
הגדרת סיווג קיים בצו המיסים
תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר
מס' סיווג מבוקש בצו המיסים
הגדרת סיווג מבוקש
תעריף מבוקש
בש"ח למ"ר
השינוי  המבוקש באחוזים
המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח
מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

כב

קרקע תפוסה לאירועים

₪ 10.27

כג

קרקע תפוסה לאירועים

10.27

0.00%

0

0

10.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא

11. מערכות סולריות

11.1. עיקרי הבקשה :

המועצה מבקשת להעביר גוש זה, להלן "המקרקעין" מאזור מיסים ב' לאזור מיסים ח' ביישוב אלון, בצו הארנונה של המועצה.

11.2. נימוק:

בשנה הקרובה עתיד להיבנות בגוש זה , להלן ה"מקרקעין" מרכז לוגיסטי.

נכון להיום, וועד מקומי אלון הגליל נמצא באזור ב' בצו המיסים של המועצה. לוועד מקומי אלון הגליל אין בצו המיסים שלו תעריף וסיווג ארנונה אשר מתאים למבנים מהסוג המופיע לעיל.

יתרת הסיווגים לרבות סיווג ראשי מערכות סולריות נועדו לשמש שימושים עתידיים שאינם מרכזים לוגיסטיים ככל שיוקמו במקרקעין הידועים , להלן "המקרקעין".

  11.3. נתונים:

מס' סיווג קיים בצו המיסים

הגדרת סיווג קיים בצו המיסים

תעריף חוקי קיים לשנת 2022 בש"ח למ"ר

מס' סיווג מבוקש בצו המיסים

הגדרת סיווג מבוקש

תעריף מבוקש

בש"ח למ"ר

השינוי  המבוקש באחוזים

המשמעות הכספית עבור הרשות המקומית בש"ח

מס' הנישומים הידוע ליום הגשת הבקשה אשר יושפעו כתוצאה מאישור הבקשה

כג (א)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם

0.36

כד (א)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם

0.36

0.00%

0

0

כג (ב)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם

0.19

כד (ב)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם

0.19

0.00%

0

0

כג (ג)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 2 דונם

0.09

כד (ג)

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 2 דונם

0.09

0.00%

0

0

כד (א)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס בשטח של עד 10 דונם

1.46

כה (א)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס בשטח של עד 10 דונם

1.46

0.00%

0

0

כד (ב)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

0.73

כה (ב)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

0.73

0.00%

0

0

כד (ג)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.36

כה (ג)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.36

0.00%

0

0

כד (ד)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 750 דונם

0.19

כה (ד)

מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 750 דונם

0.19

0.00%

0

0

כה (א)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית בשטח של עד 10 דונם

1.46

כו (א)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית בשטח של עד 10 דונם

1.46

0.00%

0

0

כה (ב)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

0.73

כו (ב)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם

0.73

0.00%

0

0

כה (ג)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.36

כו (ג)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם

0.36

0.00%

0

0

כה (ד)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 750 דונם

0.19

כו (ד)

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית לכל מ"ר שמעל 750 דונם

0.19

0.00%

0

0

11.4. האם הבקשה קשורה להליך משפטי המתנהל? לא.