מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים העומדים בכללי משרד הפנים לנושא זה ופועלים בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

 

1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  • תרבות ואומנות;
  • היסטוריה והנצחה (מוזיאונים);
  • ספורט;
  • בריאות, רווחה ואיכות הסביבה;
  • חינוך, למעט פעילות של פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר;
  • צרכי דת;
  • גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל.

2. תבחינים למתן התמיכה.

       א. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.

       ב. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מנכ"ל וגזבר המועצה, בשעות העבודה הרגילות.

3. מועד אחרון להגשת בקשות

       א. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יום חמישי, כא' טבת תשע"ז (19 ינואר 2017) שעה 16:00.

       ב. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

           ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה.

4. תינתן עדיפות בתמיכה לגופים אשר 2/3 המשתתפים או הצורכים את שירותי העמותה הינם תושבי המועצה, למעט במקרים חריגים, מנימוקים שיירשמו.

5. תינתן עדיפות לעמותות שמעניקות הנחות או מלגות לתושבי המועצה.

6. אין וודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

7. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

 

דן תנחומא – מנכ"ל וגזבר

מועצה אזורית עמק יזרעאל