הצעת תבחינים למתן תמיכות בשנת 2023 – מועצה אזורית עמק יזרעאל

פרק א - מבוא

 1. המועצה תעניק תמיכות למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה. שיעור התמיכה יהיה על פי הקריטריונים הקבועים בנוהל זה, אך לא יותר מגובה התמיכה המבוקשת.
 2. אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2023:

            ספורט, לפי סיווגי המשנה הבאים

  1. ספורט תחרותי הישגי (ליגות בוגרים)
  2. ספורט עממי פעילות חד פעמית

  סעיף 5

  סעיף 5.1

  סעיף ‎5.2

  מוזיאונים, לפי סיווגי המשנה הבאים:

  1. מוזיאונים מוכרים
  2. מוזיאונים שאינם מוכרים

  סעיף 6

  סעיף 6.1

  סעיף 6.2

        פעילויות לטובת הגיל השלישי סעיף 7

       חינוך לא פורמלי, לפי סיווגי המשנה הבאים:

  1. חוגי ילדים, נוער ובוגרים
  2. פעילות פנאי מזדמנת
  3. תנועות נוער
  4. מכינות קדם צבאיות
  5. סיוע לילדים ולנוער בסיכון

  סעיף 8

  סעיף 8.1

  סעיף 8.2

  סעיף 8.3

  סעיף 0

  סעיף 8.5

         רווחה סעיף 9
         חברה וקהילה סעיף 10
         בריאות (קרן פיתוח מרכז רפואי העמק) סעיף 11
         איכות הסביבה סעיף 12
         מוסדות הפועלים לגיוס כספים לפרויקטים ציבוריים במועצה. סעיף 13

   

 1. הבהרות לנוהל
  1. 1. מובהר כי ניתן יהיה לקבל תמיכה על פי סוג פעילות אחד מתוך סוגי הפעילויות המפורטים לעיל, וזאת גם אם ניתן לסווג גוף כלשהו ליותר מפעילות אחת.
  2. 2. מובהר שמתן תמיכות לפי נוהל זה כפוף לאישור תקציב המועצה במליאה ובכלל זה תקציב ייעודי למתן התמיכות לכל סעיף וסעיף. מובהר כי תקציב התמיכות יהיה כפוף לשינויי תקציב.

פרק ב – תבחינים ותנאי סף כלליים:

 1. התנאים והקריטריונים המפורטים להלן יחולו על כל הבקשות המוגשות, ללא קשר לסוג הפעילות המבוקש:

4.1. רשאי להגיש בקשה רק מוסד שאינו ממוסדות המדינה או מוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, לאחת או יותר מהמטרות המפורטות במסמך זה (להלן: "מוסד" או "מוסד הציבור"). ( מתוך נוהל תמיכות משרד הפנים סעיף 2.2 ).

4.2. רשאי להגיש בקשה רק מוסד הקיים ופועל בתחומי המועצה, אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה ומקיים פעילות המתקיימת בתחומי המועצה. על אף האמור לעיל, במקרים חריגים ניתן לתת תמיכה למוסד ציבור שקיים ופועל מחוץ לתחום המועצה, אם מוסד הציבור נותן שירותים גם לתושבי המועצה תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים על ידי מוסד הציבור לתושבי המועצה.

4.3. תמיכת המועצה במוסד לא תעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת בכל מקרה, סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של המוסד, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

4.4. המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות לשכר של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא למטרת רווח, וזאת על דרך הפחתת שיעור התמיכה בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

4.5. לא תינתן תמיכה למוסד שהוצאות שכר ההנהלה עולות על 22% מגובה התקציב, כאשר מחזור ההכנסות השנתי הוא עד 10,000,000 ₪. לא תינתן תמיכה למוסד שהוצאות שכר ההנהלה עולות על 15.5% מגובה התקציב, כאשר מחזור ההכנסות השנתי עולה על 10,000,000 (על פי הוראות החשב הכללי).

4.6. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך יישום שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה.

4.7. התמיכה תינתן למוסדות הפועלים בתחום שטחה המוניציפאלי של המועצה לפחות שנתיים, זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצה מוועדת התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה. בכל מקרה לא תינתן תמיכה למוסד שפועל בתחום המועצה פחות משנה אחת.

4.8. התמיכות יינתנו רק למוסדות העומדים בכללי משרד הפנים ו/או היועץ המשפטי לממשלה לקבלת תמיכה, בתנאים הקבועים בנוהל התמיכות של משרד הפנים.

4.9. המועצה תביא בחשבון תמיכה בכסף, או שווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.

4.10. התמיכות מותנות באישור תקציב לתמיכה באותה פעילות, במסגרת תקציב המועצה, ובהיקף שייקבע בתקציב המועצה המאושר.

4.11. המועצה תתמוך אך ורק בפעילות שבמסגרת תפקידיה וסמכויותיה של המועצה.

פרק ג – תבחינים לחלוקת התמיכה בכל פעילות נתמכת

 1. ספורט

5.1. ספורט תחרותי הישגי (ליגות בוגרים)
קבוצות ספורט בוגרים המשחקות בליגות  בוגרים  הבכירות בענפי ספורט כדורגל וכדורסל (להלן: "קבוצות ספורט") שלפחות 2 מסגל הקבוצה הם תושבי עמק יזרעאל.

החלוקה בין הקבוצות בקטגוריה זו תהיה כדלקמן:

5.1.1. היחס בין תשלום לקבוצה בליגה עליונה, לבין תשלום לקבוצה בליגת משנה, יהיה יחס של 2 : 1 (לטובת קבוצות בליגה העליונה).

5.1.2. החלוקה בין קבוצות המשחקות באותה ליגה תהיה  חלוקה שיוונית.
 

5.2. ספורט עממי פעילות חד פעמית

5.2.1. התמיכה תינתן לגופים / מוסדות שבקשתם היא בגין אירוע חד שנתי.

5.2.2. תנאי למתן התמיכה - 10% מהמשתתפים באירוע הם תושבי העמק.

5.2.3. סכום התמיכה יחולק באופן שווה בין מבקשי התמיכה.

 1. מוזאונים

התמיכה תינתן למוזיאונים, על מנת לסייע לקיים מכלול של פעילות מוזיאלית הנערכת על ידם לרבות כל הפעילות הנדרשת על פי חוק המוזאונים, בדגש על עידוד פעילות ייחודית הנותנת מענה למגוון צרכים תרבותיים.

6.1 קריטריונים לחלוקת התקציב למוזיאונים מוכרים 

6.1.1. 30%  מהתקציב לחלוקה על פי מרחק מבית המועצה

עד 15 ק"מ - 4 נקודות

מעל 15 ק"מ - 6 נקודות

6.1.2. 30% מהתקציב לחלוקה על פי שטחים מוזיאליים, כדלקמן:

תצוגת פנים - 3 נקודות

מעבדה לשימור - 3 נקודות

מחסן - 2 נקודות

תצוגת חוץ מתוחמת - 2 נקודות

6.1.3. 10% מתקציב לחלוקה על פי כניסה ללא תשלום לביקורים מאורגנים של בתי ספר של המועצה.

30% מהתקציב לחלוקה  על פי השתתפות תלמידים: 

מספר מבקרים מביה"ס  של המועצה – 7 נקודות

מספר מבקרים מביה"ס מחוץ למועצה – 3 נקודות

6.2. קריטריונים לחלוקת התקציב בין מוזיאונים שאינם מוכרים:

התמיכה תחולק  בין המוזיאונים העומדים בתנאי הסף באופן שווה.

 1. קריטריונים לתמיכה במוסדות המקיימים פעילות לטובת הגיל השלישי:

התמיכה תחולק בחלקים שווים בין הגופים העומדים המקיימים את כל התנאים המפורטים להלן:

7.1 המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם אגף הרווחה במועצה ובהתאם  למדיניותו.

7.2 הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה אינה ממומנת ע"י המדינה.

7.3 המוסד מעסיק צוות מקצועי קבוע בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד.

7.4 המוסד פועל באופן סדיר ושיטתי במשך כל שנת התקציב, בביצוע כל הפעילויות מתוך הרשימה שלהלן, לטובת תושבי המועצה:

7.4.1 מפעיל מרכז לימודי / ואו מרכז יום לקשיש / ואו מרכז תעסוקה לקשישים.

7.4.2 מספק לאוכלוסיית הקשישים שירותים בתחומי הבריאות, תחזוקת בית, בטחון  אישי ומידע על זכויותיהם.

7.4.3 מארגן ומקיים נופשונים וטיולים המיועדים לאוכלוסייה בגיל השלישי, מספר פעמים בכל שנה.

7.4.4 מארגן ומקיים אירועי תרבות, חוגים, קורסים ומסיבות חג המיועדים לאוכלוסייה הקשישה.

 1. חינוך לא פורמלי:

8.1 חוגי ילדים, נוער ובוגרים

8.1.1 תנאי סף לקבלת תמיכה:

8.1.1.1 בפעילות משתתפים תושבים משמונה יישובים של המועצה לכל הפחות.

8.1.1.2 עיקרי הפעילות במוסד הינו בהפעלה ו/ או עריכה ו/ או עידוד של פעילויות בתחום התרבות, אומנות, מוסיקה ומחול.

8.1.1.3 המוסד מעסיק צוות מקצועי קבוע בעל הכשרה בתחום העיסוק של המוסד.

8.1.1.4 לפחות 66% ממספר המשתתפים בפעילות הנתמכת הינם תושבי העמק.

8.1.2 קריטריונים לחלוקת התמיכה:

8.1.2.1  90% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין מבקשי התמיכה על פי מספר הנהנים תושבי העמק מפעילות המוסד על פי הדירוג הבא:

1 – 100  משתתפים – 1 נקודה

101 – 1,000 משתתפים – 5 נקודות

8.1.2.2 10% מכלל תקציב התמיכה יחולק בין המוסדות שמקיימים שיתוף פעולה עם מערכת החינוך והתרבות של העמק.
 

8.2 פעילות פנאי מזדמנת

8.2.1 התמיכה תוענק למוסדות שמקיימים פעילויות פנאי על בסיס מזדמן לרבות סדנאות (פעילויות שלא מוגדרות כפעילויות שנתיות).

8.2.2. התקציב יחולק בחלקים שווים בין המוסדות הנ"ל.

8.2.3 התמיכה לא תעלה על סך 5,000 ₪ למוסד.

8.3 תנועות נוער וארגוני נוער (להלן: "תנועות").

המועצה רואה חשיבות רבה בפעילות בלתי פורמלית בכלל ובתנועות הנוער וארגוני נוער בפרט, המהווים את המסגרת הגדולה ביותר לחינוך בלתי פורמלי של בני הוער בישובים. תרומתם של התנועות והארגונים לחברה הישראלית בעבר ובהווה לקידום ערכים של שלום חברתי, דמוקרטיה, ציונות, שיווין חברתי, עזרה לזולת, עידוד והכנה לשירות משמעותי בצבא או שירות לאומי ועוד.

8.3.1 תנאי סף  

8.3.1.1  התנועה מוכרת כתנועת נוער ונתמכת ע"י משרד החינוך ומקיימת פעילות סדירה ביישובי המועצה. פעילות סדירה משמעה פעילות שבועית (לפחות פעם בשבוע בכל ישוב), על פי תכנית פעילות שנתית.

8.3.1.2  לתנועה סמל מוסד לתיאום טיולים אשר מפוקח ע"י משרד החינוך.

8.3.1.3  לתנועה קיימת מערכת עצמאית להרשמה וביטול של חניכים.

8.3.1.4  לתנועה קיים ביטוח שמבטח את הפעילות ואת כל המשתתפים בה.

8.3.1.5  תכני ההדרכה של התנועה יתאימו לחזון המועצה כפי שמפורסם באתר המועצה.

8.3.1.6  לתנועה קורס מדריכים צעירים אשר מוכר ע"י משרד החינוך ובסיומו מונפקת תעודת מדריך צעיר שמאושרת על ידי משרד החינוך.

8.3.1.7  התנועה נותנת מראש את הסכמתה לכך שמחלקת הנוער תהיה רשאית לאשר ביטול השתתפות של חניך/ה בפעילות. אושר ביטול ההשתתפות, תחזיר התנועה את מלוא התמורה שהתקבלה מהחניך עבור הפעילות.

8.3.1.8  התנועה תסנכרן את לוח הפעילות שלהם עם לוח הפעילות של המועצה באופן בו לא יתקיימו פעילויות חופפות. התנועה תגיש לוח שנתי עד חודש יולי בכל שנה.

8.3.1.9  עלויות המפעלים של התנועה יכילו את סך ההוצאות על הפעילות.

8.3.1.10 התנועה מתחייבת שעלות למפעל לא תעלה על 150 ₪ ליום פר חניך.

8.3.1.11 התנועה תעסיק רכז תנועה שיהיה חלק מצוות מחלקת הנוער - במידה ולא נמצא רכז לתנועה, תמנה התנועה איש צוות למלא את מקומו.

8.3.1.12 התנועה תציב מספר ש"ש שיאפשרו לפחות שני ימי פעילות בשבוע בכל ישוב בו מתקיימת פעילות של התנועה.

8.3.1.13 התנועה תישא בעלות ההוצאות של מבנה קומונה.

8.3.1.14 כל התנאים המפורטים לעיל יחולו על גם ארגוני הנוער, בשינויים המחויבים.

8.3.2 קריטריונים לחלוקת תקציב התמיכות בתנועות הנוער וארגוני הנוער:

התקציב המועצתי השנתי לתמיכות בתנועות נוער ובארגוני הנוער יחולק בהתאם להתפלגות כדלקמן:

8.3.2.1  85% מהתקציב הכולל יחולק לפי תבחין קשיח של מספר החניכים פוטנציאליים בתנועות ובארגונים (סך הילדים בגילאי ד' - י"ב) – יימדד ע"פ הפוטנציאל ביישוב בו פועלת התנועה. פעילות של תנועה ביישוב משמעה קיום סניף פעיל במבנה בישוב. בישוב בו תפעל יותר מתנועת נוער אחת ו/או יותר מארגון נוער אחד ו/או תנועה וארגון תהיה החלוקה על פי דיווח של הישוב על מספר חניכים בפועל.

8.3.2.2  10% מהתקציב יחולק בגין השתתפות חניכי תנועת הנוער וארגוני הנוער בפעילויות משותפות שמארגנת מחלקת הנוער לכלל התנועות והארגונים.

           8.3.2.3  5% מהתקציב יחולק בגין קיומם של פרויקטים מיוחדים חד שנתיים ורב שנתיים שהתנועות והארגונים יפעילו למנוער במועצה ויאושרו על ידי מחלקת הנוער.

 

8.4 מכינות קדם צבאיות

8.4.1 תנאי סף:

8.4.1.1 המכינה יושבת בשטח השיפוט המוניציפאלי של המועצה.

8.4.1.2 המכינה פועלת בתיאום ובשיתוף עם המועצה, נוטלת חלק בפורום ראשי מכינות אחת לשנה וחניכיה מקיימים פעילות חברתית התנדבותית בקהילה, בתחום המועצה.

8.4.2 קריטריונים לחלוקת התקציב

התקציב יחולק בחלקים שווים בין כל המכינות שעומדות בתנאים הנ"ל, אך לא יותר מ- 10,000 ₪ למכינה.

8.5 סיוע לילדים ונוער בסיכון

8.5.1 תנאי סף

8.5.1.1 המוסד מספק שירותים לנוער שלא נמצא במסגרות חינוכיות פורמאליות.

8.5.1.2 66% ממקבלי השירותים מהמוסד הינם תושבי המועצה.

8.5.2 קריטריונים לחלוקת התקציב

התקציב יחולק בחלקים שווים בין כל המוסדות שעומדים בתנאים הנ"ל, אך לא יותר מ- 5,000 ₪ למוסד נתמך.

 1. רווחה

9.1 תקציב התמיכה בפעילות זו יחולק בחלקים שווים בין המוסדות שפועלים ללא תמורה, שעומדים לפחות באחד מהתנאים הבאים:

9.1.1 המוסד פועל בסיוע במצבי חרום.

9.1.2 פועל במתן עזרה ראשונה.

9.1.3 בתמיכה וסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

9.2 על אף האמור לעיל התמיכה במוסד הפועל בפריסה ארצית ומקיים שירותים בעמק, תוגבל לסך 5,000 ₪ לשנה.

 1. חברה וקהילה

10.1 מוסדות שפועלים ללא תמורה לקידום נושאים חברתיים בקהילה, בשטח המועצה.

10.2 התקציב יחולק בחלקים שווים בין המוסדות שיימצאו מתאימים,

10.3 סכום התמיכה השנתי למוסד לא יעלה על 5,000 ₪.

 1. בריאות - קרן פיתוח מרכז רפואי 'העמק':

שיעור התמיכה יהיה 1 ₪ לכל תושב במועצה, בהתאם להסכם בין הרשויות.

 1. איכות הסביבה

התמיכה תחולק בין מוסדות שמרכז הפעילות שלהן הוא שמירה והגנה על איכות הסביבה במועצה, ועומדות בקריטריונים הבאים, ובכלל זה עמותות העוסקות בבקרה, מעקב ומניעת הקמה של מתקני תשתית ותעשייה, בעלי פוטנציאל זיהום, בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל, ובלבד שבפעילות העמותה משתתפים תושבים מעשרה יישובי המועצה לכל הפחות, וכן לפחות 50% מספר המשתתפים הינם תושבי העמק.

התמיכה תחולק בין המוסדות שעומדים בתנאים הנ"ל, ביחס ישר לתקציב המוסד בשנה הקודמת, ללא התמיכה, שהושקע בפעילות למען איכות הסביבה במועצה (ללא הוצאות שכר, תקורה, הוצאות משרדיות וכו').

 1. קריטריונים לתמיכה בעמותות הפועלות לגיוס כספים לפרויקטים ציבוריים במועצה:

13.1 תנאי סף

13.1.1 המוסד פועל לגיוס כספים לצורך ביצוע ופיתוח של פרויקטים ציבוריים במועצה.

13.1.2 המוסד לא פועל בזיקה ליישוב מסוים או לישובים מסוימים במועצה.

13.2 קריטריון לחלוקת התקציב

תקציב התמיכה יחולק בין המוסדות שעומדים בתנאי הסף בהתאם ליחס שבין התמיכות שגויסו על ידם בשנתיים השנים הקודמות