להורדת כתב ההתחייבות - לחצו כאן

להלן פירוט כתב הההתחייבות, באופן נגיש;

לכבוד:
המועצה האזורית עמק יזרעאל

א.ג.נ.,
הנדון: התחייבות כתנאי לקבלת תמיכה מאת מועצה אזורית עמק יזרעאל לשנת 2023
אנו הח"מ ___________________ מתחייבים בזה, כתנאי לקבלת התמיכה שאושרה לנו על ידי המועצה האזורית עמק יזרעאל, כדלקמן:
1 . התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;
2 . אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים שקבעה המועצה בקשר לתמיכה;
3 . אם נשתמש בכספי התמיכה לשיפוץ מבנה למטרה מסוימת, אנו מתחייבים כי:
     3.1 . המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה.
     3.2 . תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור שאותו נועד המבנה לשמש בקשר לאותה מטרה, אלא אם תפטרו אותנו מכך.
     3.3 . תירשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עסקה או התחייבות לעסקה במבנה, אלא אם תפטרו אותנו מכך.
4 . אנו מתחייבים כי ככל שהכספים מיועדים לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות, כי יעוד המבנה ואופן השימוש או בציוד (לרבות במסגרת ללא קבלת רווח), לא ישונו במהלך 5 שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה;
5 . נמציא למועצה במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה, במועדים ובמתכונת שתקבע המועצה.
6 . נמציא למועצה דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים;
7 . נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם המועצה לבקר במשרדנו ובמתקנינו ולעיין בספרי החשבונות שלנו, ככל שנתבקש לכך;
8 . נשיב למועצה את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה, בתנאי הצמדה ובריבית מקובלים כחוק;
9 . לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס, שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת המועצה לכל גוף אחר, אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש של המועצה;
10 . לא נעביר מכספי התמיכה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא נכלול את שמה של מפלגה, סיעה או רשימה במודעות או בפרסומים או באירועים שלנו.
11 . אנו מודעים לכך שהמועצה, עפ"י שיקול דעתה, רשאית להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה מכל סיבה שהיא ובכלל זה מסיבות תקציביות ו/או אם לא קוימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה או אם הופחת תקציבה;

לראיה באנו על החתום;
__________________________
שם הגוף + מורשי חתימה