להורדת כתב ההסכמה - לחצו כאן

להלן פירוט כתב ההסכמה, באופן נגיש;

כתב הסכמה בלתי חוזרת לקבלת פרטים על חשבונות הבנק של:_____________________
אל: מנהל/ת הבנק מר/גברת: ___________________
שם הבנק ומספר הסניף: ________________________
כתובת: _________________________________________
טלפון: __________________________________________
הנדון: הסכמה בלתי חוזרת והרשאה למסירת פרטים לבדיקת חשבונות הבנק של עמותת___________________________

1. הריני נותן/ת הסכמה בלתי חוזרת והרשאה בלתי חוזרת לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק של עמותת_______________(ע"ר) שמספרה (מספר המוסד) הינו________________
וכן על פעולות, תנועות ונתונים בחשבונות אלה לנציג/ת המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") או לחשב המועצה, אשר יציג אישור מאת המנהל הכללי של המועצה, לדרוש ולקבל מן הבנק פרטים על חשבונות הבנק וכן, על פעולות ותנועות בהם ונתונים לגביהם.
2. הסכמה והרשאה זו מתייחסת למידע הנוגע לתקופה המתחילה בשנה הראשונה שבה קיבל מוסד הציבור מכתב הרשאה לבנק שבהם מתנהל חשבונותיה של עמותת_______________(ע"ר).
3. למען הסר ספק, הסכמה והרשאה זו פוטרת את הבנק מכל חובה שבדין לעניין סודיות כלפי הרשות האזורית או נציגה בקשר לחשבונותיו.
4. ידוע לי שהסכמה והרשאה זו הינה תנאי לאישור התמיכה ולקבלתה ולכן ההרשאה בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

תאריך: ________________ חתימת העמותה: __________________