מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  קול קורא להקמת מאגר נותני שירותים להתששפות במכרזי זוטא: ציוד וריהוט משרדי, תברואה, הסעות והובלה, חשבונאות וייעוץ

  את מסמכי ההצעה יש להגיש למועצה במסירה אישית, במשרדו של גזבר המועצה, מר שגיא וייץ, וזאת עד ולא יאוחר מיום 11.3.2018 בשעה 14:00. כל הגשה בדרך אחרת לא תתקבל.
  14/02/2018 עודכן בתאריך

  הקמת מאגר נותני שירותים להשתתפות במכרזי זוטא בתחומי הציוד והריהוט המשרדי, התברואה, שירותי הסעות והובלות, חשבונאות וייעוץ בתחומים שונים

  המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות להירשם במאגר נותני שירותים בתחומים שבנדון (להלן: "המאגר").

  מטרת המאגר – לשמש את המועצה לצרכי פנייה ליועצים ו/או נותני שירותים שנמצאו מתאימים להיכלל במאגר, וזאת לצורך השתתפות במכרזי הזוטא שיפורסמו ע"י המועצה, בהתאם לשיקול דעתה.

  הגשת הצעה להירשם במאגר תתבצע באמצעות טופס ההצעה המצ"ב, כשהוא ממולא כדין, בצירוף כל האישורים והנספחים המפורטים בקול קורא זה. על מגיש טופס ההצעה לציין בה את תחומי עיסוקו, במקום המתאים.

  הרישום במאגר ייעשה בכפוף לאישור וועדת המכרזים של המועצה, ואך ורק בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובכפוף לדין הרלבנטי החל בעניין זה על רשויות מקומיות ו/או על יועצים ו/או על נותני שירותים.

  1.       תחומי הייעוץ / השירות נשוא הזמנה זו

  רשימת תחומי הייעוץ והשירותים ותחומי המשנה נשוא הזמנה זו מופיעה בנספח 1 להזמנה זו.

  2.       תנאים להגשת הצעות:

  2.1               תנאי סף:

  על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים לצורך הכללתו בתחום הייעוץ / השירותים הרלבנטי:

  (א)    מגיש ההצעה הינו בעל תואר אקדמי רלבנטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע / בתחום הרלבנטי עפ"י דין. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו את אישור ההשכלה ו/או העתק הרישיונות כאמור.

  (ב)    על מגיש ההצעה להיות בעל ניסיון מוכח בתחום המוצע על ידו, בהתאם למפורט בכל תת-תחום ברשימה שבנספח 1 לקול קורא זה.  

  (ג)      על מגיש ההצעה לעמוד ביתר תנאי הסף הנדרשים, בהתאם למפורט בכל תת-תחום ברשימה שבנספח 1 לקול קורא זה.

  2.2               מגיש ההצעה מתבקש למלא את טופס ההצעה המצ"ב, בהתאם לנדרש בו.

  2.3               על מגיש ההצעה לצרף לטופס ההצעה את המסמכים כדלקמן:

  2.3.1          פרופיל של מגיש ההצעה / תיאור מפורט של פעילותו, לרבות רשימת לקוחות (בעבר ובהווה) – ר' נספח 4.

  2.3.2          מציע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת התאגדות.

  2.3.3          מציע שהוא תאגיד יצרף אישור עו"ד בעניין מורשי החתימה.

  2.3.4          העתק רישיון עסק תקף עפ"י דין בתחום העיסוק לנושאים הרלבנטיים לשירות המוצע על ידו, ככל שנדרש כזה.

  2.3.5          אישור השכלה אקדמי, במידת הנדרש.

  2.3.6          אישור תקף על ניכוי מס במקור.

  2.3.7          אישור תקף לניהול חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976.

  2.3.8          אישור "עסק חי" (במקרה שמדובר בחברה), חתום ע"י רו"ח, בו יובהר כי לא נרשמה בדוחות הכספיים המבוקרים של מגיש ההצעה, בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה, הערת אזהרה על המשך קיומו כ"עסק חי".

  2.3.9          תצהיר חתום בכתב לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, מאושר ע"י עו"ד. זאת, בהתאם לנוסח המצורף לקול קורא זה כנספח 3.

  2.3.10      תצהיר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף כנספח 2 לקול קורא זה.

  2.3.11      במקרה שמדובר ברואה חשבון – צילום רישיון של לשכת רואי החשבון.

  2.3.12      במקרה שמדובר בעורך דין – צילום רישיון של לשכת עורכי הדין.

  3.       למען הסר ספק, מובהר בזה כי המועצה אינה מתחייבת לפנות לאיזה מהמציעים שיגישו הצעות במסגרת קול קורא זה, גם אם אלו יירשמו במאגר. כמו כן, למועצה שמורה הזכות לפרסם מכרז פומבי בתחומי העבודות והשירותים המפורטים בטופס ההצעה, לצורך התקשרות בכל היקף.

  4.       במאגר יירשמו אך ורק מציעים שיקיימו את התנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל, ושייבחרו ע"י ועדת המכרזים. ההצעות תיבחנה עפ"י סדרי עדיפויות מקצועיים.

  5.       מקום שבו החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף ספק ו/או נותן שירותים ו/או קבלן למאגר, תינתן על כך הודעה מנומקת, ואותו ספק ו/או נותן שירותים ו/או קבלן יהא רשאי להשיג על ההחלטה בכתב, תוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה. הוועדה תדון בהשגה ותקבל החלטה סופית ומנומקת.

  6.       את מסמכי ההצעה יש להגיש למועצה במסירה אישית, במשרדו של גזבר המועצה, מר שגיא וייץ, וזאת עד ולא יאוחר מיום 11.3.2018 בשעה 14:00. כל הגשה בדרך אחרת לא תתקבל.

  7.       ההצעה תוגש במעטפה סגורה, על גביה יירשם "הצעה לרישום בספר נותני שירותים בתחומי הציוד והריהוט המשרדי, התברואה, שירותי הסעות והובלות, חשבונאות וייעוץ בתחומים שונים".

  8.       המועצה רשאית להוסיף או לגרוע מהמאגר יועצים / נותני שירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולמגישי ההצעות לא תהיינה בעניין זה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג שהוא.

  9.       לבירורים בכל הקשור לקול קורא זה יש לפנות לגזבר המועצה, מר שגיא וייץ, במייל: sagyw@eyz.or.il, וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.3.2018. 

  עבור לתוכן העמוד