מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  קול קורא להקמת מאגר יועצים ונותני שירותים - הנדסה

  26/02/2020 עודכן בתאריך
  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות להירשם במאגר יועצים ונותני שירותים לאגף ההנדסה (להלן: "המאגר").
   מטרת המאגר – לשמש את המועצה לצרכי פנייה ליועצים ו/או נותני שירותים שנמצאו מתאימים להיכלל במאגר, וזאת לצורך השתתפות במכרזים שיפורסמו ע"י אגף ההנדסה במועצה, בהתאם לשיקולי האגף.
  2. הרישום במאגר ייעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המועצה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובכפוף לדין הרלבנטי החל בעניין זה על רשויות מקומיות ו/או על יועצים ו/או על נותני שירותים.
  3. את מסמכי הקול הקורא, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה www.eyz.org.il תחת לשונית "דרושים ומכרזים".
  4. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לגב' רותי אמויאל במשרדי אגף ההנדסה. אין לשלוח הצעות בדואר.
  5. לבירורים בכל הקשור לקול קורא זה יש לגב' רותי אמויאל במייל ruth@eyz.org.il.
  6. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין מסמכי הקול הקורא, גוברים מסמכי הקול הקורא.

  הודעת עדכון מס' 1

   

  המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזה על עדכון תנאי הסף מושא הקול הקורא שבנדון, כדלקמן:

  1. בסעיף 2.1(ג) לתנאי המכרז (פרק תנאי הסף) – יתווסף המשפט כדלקמן:

  "על אף האמור לעיל, משרדו של מגיש ההצעה יוכל להימצא במרחק של עד 100 ק"מ ממשרדי המועצה (בחישוב קו אווירי), וזאת ביחס לתחומים שלהלן בלבד:

  א. יועץ בתחום המעליות.

  ב. יועץ בתחום איתור תשתיות תת"ק.

  2. בכל יתר הוראות הקול הקורא לא יחול שינוי.

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד