מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז פומבי מס' 2019/ 18 - פרסום שני

  הזמנה להציע הצעות למתן ייעוץ משפטי חיצוני למועצה האזורית עמק יזרעאל
  ולרשויות מקומיות נוספות שחברו נגד הקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד ובעד הקמת שדה תעופה בינלאומי בנבטים

  11/07/2019 עודכן בתאריך

  הזמנה להציע הצעות למתן ייעוץ משפטי חיצוני למועצה האזורית עמק יזרעאל
  ולרשויות מקומיות נוספות שחברו נגד הקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד ובעד הקמת שדה תעופה בינלאומי בנבטים

   

  (פרסום שני נוכח שינויים בתנאי המכרז)

   

  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מבקשת לקבל הצעות למתן ייעוץ משפטי חיצוני למועצה ולרשויות נוספות החברות במטה המאבק (רשימה מפורטת של הרשויות הנוספות מצויה בנספח א' למסמכי המכרז) (להלן: "הרשויות הנוספות"), בכל דבר ועניין הנוגע להתנגדות להקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד ולמען הקמת השדה בנבטים, לרבות ייעוץ משפטי שוטף בתחום זה, עריכת חוות דעת, טיפול וייצוג בערכאות שיפוטיות, מנהליות ואחרות, כמפורט במסמכי המכרז המלאים.

  2. היקף מוערך של השירותים המשפטיים שיינתנו ע"י היועמ"ש הינו כ-15 שעות בחודש (הערכה בלתי מחייבת וכן לא כולל הליכים בפני בית המשפט).

  3. עלות רכישת מסמכי המכרז –1000 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה. מציע שרכש את מסמכי המכרז בגירסתם הקודמת לא יחוייב בתשלום נוסף ויקבל את המסמכים המתוקנים ללא התשלום לעיל.

  4. את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה וללא סימן מזהה, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדה של מנכ"ל המועצה, בבניין המועצה, עד לא יאוחר מיום 29.07.2019, עד לשעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון. מועד פתיחת תיבת מכרזים 29.07.19 בשעה 13:00.

  5.  מפגש תדרוך מציעים (השתתפות חובה של נציג מטעם המשרד) ייערך ביום 24.07.2019 בשעה 12:30 בחדר הישיבות בקומה השנייה בבניין המועצה.

  6.  שאלות הבהרה ניתן להעביר למנכ"ל המועצה עד ליום 16.07.2019 בשעה 13:00 בדוא"ל Rinat@eyz.org.il, תשובות תועברנה עד 22.07.2019 לכלל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  7.  תנאי ההשתתפות במכרז:

  7.1. משרד עורכי דין המונה 8 עו"ד ומעלה, מתוכם, לפחות 3 עו"ד בעלי בקיאות וניסיון מעשי מוכח שלא יפחת מעשר שנים בתחומים הבאים - משפט ציבורי, מנהלי, תכנון ובניה, פרויקטים לאומיים, הפקעות, מכרזים ואיכות הסביבה. מובהר כי אין צורך שכל אחד משלושת עורכי הדין יהיה בקיא בכל התחומים, אלא לשלושתם ביחד צריכה להיות בקיאות בכל הנושאים הנ"ל.

  7.2. לא נתקיים בשלושת עוה"ד הנ"ל אחד מתנאי הפסלות המפורטים במסמכי המכרז. 

  7.3.   אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של המשרד לבין השירותים המבוקשים במכרז זה.

  7.4. רכישת מסמכי המכרז.

  7.5. דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

  8. לזוכה במכרז ישולם שכר טרחה עבור הליווי המשפטי השוטף, על פי הצעתו, ובהתאם למידת ההנחה שיציע, באופן הבא:

  8.1. עבור שלושים (30) שעות העבודה הראשונות לכל חודש קלנדרי שכר שותף יעמוד על 800 ₪ + מע"מ לשעת עבודה, שכר עו"ד שאינו שותף יעמוד על 600 ₪ +מע"מ לשעת עבודה ושכר מתמחה יעמוד על 350 ₪ + מע"מ   לשעת עבודה. לכל אחת מהשעות ניתן להציע הנחה עד 20%, כמפורט במסמכי המכרז.

  8.2. החל משעת העבודה ה-31 והלאה, ישולם שכר הטרחה במדרג כמפורט בתנאי המכרז.

  9. עבור ייצוג בערכאות שיפוטיות ישולם שכר הטרחה באופן הבא (לכל סכום ניתן לתת הנחה עד שיעור של 20%, כמפורט במסמכי המכרז):

  9.1. עבור ייצוג בבית המשפט העליון ישולם סך כולל של 40,000 ₪ + מע"מ לכל עתירה.

  9.2. עבור ייצוג בבית המשפט לעניינים מנהליים, עבור ייצוג בבוררות או גישור, ישולם סך כולל של 20,000 ₪ + מע"מ לכל עתירה/הליך.

  9.3. עבור ייצוג בערעורים ובבקשות רשות ערעור ובפני כל ערכאה שיפוטית שאינה מנוייה על סעיף 9.1 או 9.2, ישולם סך כולל של 6,000 ₪ + מע"מ לכל הליך.

  10. כאמור, המציעים רשאים להציע הנחה בשיעור של עד 20% בצירוף מע"מ לכלל הסכומים המוזכרים בסעיפים 8-9 לעיל.

  11. שכר הטרחה ישולם רק לזוכה במכרז (למשרד עורך הדין) ולא לצדדים שלישיים.

  12. הזוכה במכרז זה ייקבע לאחר שוועדת המכרזים תבחן את הצעות המשתתפים, תמיין את ההצעות, תראיין את המועמדים המתאימים, ותעביר את המלצותיה באשר למועמד הראוי ביותר לתפקיד על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  13. האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז, ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל.

   

    

  אייל בצר - ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

   

  עבור לתוכן העמוד