מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז פומבי להשכרה והפעלת מרכז רפואי שיקומי


  מכרז מס' 16/2019
  ההגשה עד ליום 10.7.19 בשעה 12:00
  27/06/2019 עודכן בתאריך

  המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה" ו/או "המזמינה") מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר להשכרה והפעלת מרכז רפואי שיקומי לתקופה של 5 שנים עם אופציה ל-5 שנים נוספות, בשטח של 436 מ"ר במקרקעין הידועים כגוש 16801 חלקה 11 (להלן: "מרכז השיקום" ו/או "המושכר") הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

  דמי השכירות יהיו בהתאם להצעת המציע הזוכה ולא יפחתו מסכום של 22,000 ₪ לחודש.

  את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בין השעות 8:00-14:45 בימים א'-ה', בקופת המועצה האזורית עמק יזרעאל תמורת 1,000 ₪  (אלף ש"ח). שלא יוחזר בשום מקרה, ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום.

  כל מי שרכש את מסמכי מכרז 16.2019 "להשכרה והפעלת מרכז רפואי שיקומי" ויציג קבלה מתאימה, זכאי יהיה לקבל את מסמכי מכרז 16.2019 ללא עלות.

  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי המועצה.

  על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בסך של 30,000 ש"ח (שלושים אלף ש"ח), וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו.

  את חוברת המכרז כולל כל נספחיה, ההצעה (בשני עותקים) ובצירוף הערבות הבנקאית יש להכניס באופן ידני לתיבת המכרזים שבמשרד מזכירות המועצה האזורית עמק יזרעאל במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס' 16.2019 ומועד הגשה, עד ליום 10.7.2019 בשעה 12:00 זאת בהתאם להוראות המוגדרות במסמכי המכרז. הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

  מפגש לצורך הבהרות יערך ביום 2.7.2019 בשעה 13:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

  תיבת המכרזים תפתחנה ביום 11.7.2019 בשעה 13:00 במשרדי המועצה האזורית עמק יזרעאל. המועצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את המועד והמיקום. בדבר שינוי תודיע המועצה מראש בכתב לרוכשי המכרז.

  ניתן יהיה לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 5.7.2019 שעה 12:00. שאלות שישלחו לאחר מועד זה - לא ייענו.

  תשובות לשאלות יינתנו באמצעות המייל (אשר ישלח לכל הרוכשים את חוברת המכרז) עד ליום 8.7.2019.

   אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

   

  במכרז רשאיות להשתתף קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

  המועצה תהא רשאית לא להביא לדיון הצעת מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז.

   

  בברכה,

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

  עבור לתוכן העמוד