מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  3/2019 - הצעות להפעלת יום שהות ארוך בבית הספר אלרואא לילדים ומתבגרים עם מוגבלות ברמות שונות

  5/02/2019 עודכן בתאריך

  מועצה אזורית  עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מכריזה על פנייה לקבלת הצעות להפעלת יום שהות ארוך בבית הספר אלרואא לילדים ומתבגרים עם מוגבלות ברמות שונות (להלן: "התכנית" ו/או "השירות"), בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז להלן.

  תקופת ההתקשרות הינה 36 חודשים, שלאחריהן תהא המועצה רשאית,  על פי שיקול דעתה הבלעדי,  להאריך את תקופת ההפעלה לחמש תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת.

  הפעלת התכנית תבוצע בהתאם להוראות המכרז והחוזה המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, בהתאם להנחיות התע"ס ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל הזוכה לספק את כל הדרוש לשם הפעלת התכנית כנדרש.

  מפגש מציעים רשות יתקיים ביום  14.2.19 בשעה  10:00 בביה"ס אלרואא במנשיית זבדה.

  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

  1.      מציעים בעלי ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות (2014-2018) בהפעלת שירותים לאנשים עם מוגבלויות..

  2.      בעלי תשתית מבנית וארגונית העומדת בפני עצמה ומשמשת לכלל הפעולות המבוצעות ע"י המציע בתחומי הרווחה.

  3.      הינם גוף מוכר על ידי מוסדות הרווחה הרשמיים בהפעלת שירותי רווחה ובהפעלת שירותים בתחום אנשים  עם מוגבלות.

  4.      על המציע להציג אישור ניהול תקין ואישור עו"ד/רו"ח המעיד כי למציע מחזור כספי שנתי שאינו נמוך מ-2,000,000 ( שני מיליון ) ₪ בהפעלת שירותים בתחום הרווחה בכל אחת משלוש השנים 2016, 2017, 2018.

  5.      על המציע לצרף להצעתו אישורים ברי תוקף בדבר ניכוי מס במקור וניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, וכן תצהירים בעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין.

  6.      היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו להצעה אישורים מתאימים בדבר רישום התאגיד וזהות מורשי החתימה מטעם התאגיד.

  7.      על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה ובלתי מותנית בסך של 12,000 ₪, לפקודת המועצה, ובתוקף עד ליום 7.6.19.

  8.      על המציע לצרף להצעתו קבלה על שמו המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך של 1,000 ₪.

  9.      אמת המידה לבחירת מפעיל יום שהות ארוך היא 100% קריטריונים של איכות.

  10.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף החינוך  במועצה האזורית עמק יזרעאל טל' 04-6520055 תמורת תשלום של   1,000₪ (שלא יוחזר).

  11.  מסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה האזורית עמק יזרעאל. על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט.

  12.  את מעטפת המכרז נושאת ציון מכרז פומבי מס' 3/2019 להפעלת יום שהות ארוך לילדים ומתבגרים עם מוגבלות ברמות שונות, יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד ליום 7.3.19 שעה 14:00 (להלן: "מועד ההגשה") בתיבת המכרזים באגף החינוך במשרדי המועצה האזורית עמק יזרעאל. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה, מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון.

  13.  ההצעה, בשני עותקים, תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס' המכרז ושם המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע.

  14.  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.

  15.  הגשת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו, באם יזכה במכרז, את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.

  16.  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.

  17.  הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.

  18.  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.

   

  עבור לתוכן העמוד