מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  אספקת והתקנת מערכות מולטימדיה, ציוד נלווה ותשתיות תקשורת

  2/12/2018 עודכן בתאריך
  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") ותאגידיה השונים פונים בזאת לקבל הצעות לאספקה והתקנת מערכות מולטימדיה, ציוד נלווה ותשתיות תקשורת.
  2. תקופת ההתקשרות הינה לשלוש  שנים עם אפשרות הארכה לפרק זמן נוסף של עד שנה, בכל פעם, לפי החלטת המועצה, ועד לתקופה מצטברת של 5 שנים בסה"כ.
  3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז - תנאי סף
   1. ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ש"ח לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
   2. דרישות ותנאים כמפורט במסמכי המכרז.
  4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הרכש והלוגיסטיקה שבמועצה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך של 500  ₪  שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרד מחלקת המחשוב שבמועצה האזורית עמק יזרעאל.
  5. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנהל הרכש והלוגיסטיקה של המועצה האזורית עמק יזרעאל עד לא יאוחר מיום: 27/12/2018 בשעה 10:00 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
  6. עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
  7. מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל.

  אלון טל – מנהל מח' רכש ולוגיסטיקה

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

  עבור לתוכן העמוד