מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  אספקת מנות מזון לשעת חירום

  28/11/2018 עודכן בתאריך
  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") פונה בזאת לקבל הצעות לאספקת מנות מזון לשעת חירום.
  2. תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים עם אפשרות הארכה לפרק זמן של חמש שנים נוספות.
  3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז - תנאי סף
  4. רישות ותנאים כמפורט במסמכי המכרז.
  5. את מסמכי המכרז ניתן  לקבל במשרדי מחלקת תכנון אסטרטגי, מועצה אזורית עמק יזרעאל, בשעות העבודה הרגילות. ניתן ליצור קשר בטלפון 04-6520149 או במייל noamc@eyz.org.il לצורך קבלת המסמכים.
  6. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת באגף הכלכלי של המועצה האזורית עמק יזרעאל עד לא יאוחר מיום: 19/12/2018 בשעה 13:00 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
  7. שאלות הבהרה תוגשנה עד 13.12.18 בשעה 13:00 לכתובת המייל הנזכרת בסע' 4 לעיל.
  8. עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
  9. מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל.
  עבור לתוכן העמוד