מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED

  הגשה עד 12/8/18 בשעה 14:00
  פתיחת תיבת המכרזים ביום - 13.8.18 שעה 09.00
  12/07/2018 עודכן בתאריך

   מכרז פומבי מס’ 03/2018

   

  פתיחת תיבת המכרזים ביום - 13.8.18 שעה 09.00
   

  החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת כ- 8,000 גופי תאורת רחוב מסוג LED והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי המועצה, לרבות התקנת בקרת שליטה, בכל אחת ממרכזיות התאורה, כאמור במכרז וכן מתן שירותי תחזוקה לכלל רכיבי תאורת הרחוב ברחבי המועצה האזורית עמק יזרעאל לאורך תקופת האחריות והשירות כמפורט במסמכי המכרז.

  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2,500 ₪ במזומן שלא יוחזרו.

  יש לצרף למסמכי ההגשה צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

   

  תנאי המכרז:

  1. על המציע להיות ספק, יבואן או יצרן גופי תאורה.
  2. על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול חשבונות מס הכנסה ומס ערך מוסף בתוקף, ניכוי מס במקור בתוקף.
  3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית משוכה לפקודת החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל של בנק סחיר בישראל בגובה 300,000 ₪ ובתוקף עד 15.12.2018.
  4. על המציע למסור את כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים על ידו לרבות חתימה על החוזה וכתב הכמויות. כמו כן יש להכניס את המעטפה לתא המכרזים ללא שום אמצעי זיהוי למעטפה.
  5. המכרז בשיטת ההנחה ממחיר אומדן, כאשר המחיר באומדן יהא מחיר מקסימאלי וההנחה הינה כללית וחלה על כל סעיף וסעיף באומדן.
  6. המציעים יגישו את הצעותיהם, ימלאו את המפורט במסמכי המכרז ויחתמו על החוזה, וזאת במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 12/8/2018 בשעה 14:00 במשרדי מנכ"ל החכ”ל. יש להגיש את חוברת המכרז במקור והעתק נוסף. מועד פתיחת ההצעות תודיע עליו החכ”ל.
  7. מעטפת ההצעה תכלול בתוכה שתי מעטפות סגורות, מעטפה ראשונה תכלול חוברת המכרז ותיק מוצר, בשני עותקים, ומעטפה סגורה נוספת אשר תכלול נספח א' שהינו הצעת המחיר וירשם על המעטפה "הצעת מחיר", מעטפת הצעת המחיר תפתח רק לאחר עמידה בכל תנאי הסף.
  8. סיור המציעים (לא חובה) יתקיים ביום 18/7/18 בשעה 11:00. הפגישה והיציאה יהיו ממשרדי החכ”ל.

  9. החכ”ל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטין את היקפו ו/או לפצל את הזכייה במכרז בין כמה מציעים ו/או לבצע את העבודות ו/או חלק מהן בשלבים נפרדים ועצמאיים. זאת, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החכ”ל, הן לפני הביצוע והן במהלכו. למציע לא תהיה זכות פיצוי כלשהיא בגין כך.

  1. כל הצעה שלא צורפו לה המסמכים הנדרשים במכרז ולא כובדו בה תנאי המכרז תיפסל ולא תידון.
  1. אין החכ”ל חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.
  2. שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז ניתן להעביר בכתב עד ליום 24/7/18 בשעה 13:00 כתובת הדוא"ל: shaharo@eyz.org.il יש לשלוח שאלות בקובץ WORD בלבד. באחריותהפוניםלוודאכישאלותיהםהגיעוליעדםבמועד.שאלותשתימסרנהלאחרהמועדלאתענינה.

  בכבוד רב

  שחר אורן

  החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

  עבור לתוכן העמוד