מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז 2017/ 23 - עריכת ביטוחי רכב המועצה

  3/12/2017 עודכן בתאריך
  1. מועצה אזורית עמק יזרעאל מכריזה בזה על קבלת הצעות לעריכת ביטוח כלי הרכב של המועצה לשנת 2018, עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. 
  2. רשאים להשתתף במכרז.
   1. חברת ביטוח ישראלית, אשר ברשותה רשיון בר תוקף לשמש כמבטחת בענפי הביטוח הכלולים במכרז.
   2. סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים:
    • אשר להם רשיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז.
    • אשר להם ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות.
    • אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 10.0 מיליון ש"ח לפחות, בשנת הכספים 2016 .

  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות המועצה, בשעות העבודה המקובלות תמורת תשלום של 500 ש"ח אשר לא יוחזרו.

  4. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' עליזה רביבו, אחראית מח' ביטוח, בשעות העבודה המקובלות בטלפון 04-6520032.

  5. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך 20,000 ש"ח (עשרים אלף ש"ח), אשר תהיה בתוקף עד 30.4.2018 .

  6. ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תימסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך 14.12.2017 בשעה 12:00, כל הצעה שתשלח בדואר לא תתקבל.

  7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  עבור לתוכן העמוד