מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז לקליטת פסולת גושית יבשה ופסולת בניין מעורבת מיישובי המועצה

  מכרז פומבי מס' 2/2017
  2/03/2017 עודכן בתאריך

  הזמנה להציע הצעות

  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותים לקליטת פסולת גושית יבשה וכן הצעות למתן שירותים לקליטת פסולת בניין מעורבת.
  2. הזוכה במכרז יהא אחראי לקליטת פסולת גושית מעורבת יבשה ו/או פסולת בניין מיישובי המועצה. המועצה תהא רשאית לבחור זוכה נפרד לכל אחד מ- 2 סוגי השירותים מושא מכרז זה.
  3. תקופת ההתקשרות הינה 3 שנים, שלאחריהן תהא המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת.
  4. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 14.3.2017 בשעה 13:00 בחדר ישיבות מול מחלקת ספורט
   1. מציעים שהגיעו למפגש המציעים שהתקיים ביום 19.2.17, יהיו פטורים מהתייצבות למפגש זה.
   2. על המציע להיות עוסק מורשה או שותפות או תאגיד בעל מחזור כספי של לפחות 3,000,000 ₪ בשנת 2015, ולצרף להצעתו אישור עו"ד/ רו"ח על עמידתו בתנאי זה.
   3. על המציע לצרף להצעתו אישורים ברי תוקף על ניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, וכן אישורים בעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין.
   4. היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו להצעה אישורים מתאימים בדבר רישום התאגיד וזהות מורשי החתימה מטעם התאגיד.
   5. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 50,000 ₪, לפקודת המועצה, ובתוקף עד ליום 01.06.2017.
   6. על המציע לצרף להצעתו קבלה על שמו המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסך של 5,000 ₪. יובהר כי, מציע ששילם עבור רכישת מכרז הזוטא ויהא מעוניין לגשת למכרז זה, לא ישלם פעם נוספת.
  5. ההצעות תוגשנה (בשני עותקים) במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים שבאגף איכות הסביבה במשרדי המועצה, תוך ציון מספר המכרז על גבי המעטפה, עד ולא יאוחר מתאריך 21.3.2017 בשעה 12:00. אין לשלוח הצעות בדואר.
  6. את מסמכי המכרז, לרבות החוזה אשר ייחתם עם הזוכה, ניתן לרכוש במשרדי המועצה באגף איכו"ס, בימים א' - ה' בין השעות 13:00 - 08:30, תמורת תשלום בסך של 5,000 ₪, אשר לא יוחזר.
  7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי המכרז.
  8. אין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.

  דן תנחומא – מנכ"ל המועצה

  עבור לתוכן העמוד