מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז לניהול, הפעלה ותחזוקה של מטווח גניגר

  הגשת הצעות עד 19.2.17 בשעה 12:00
  17/01/2017 עודכן בתאריך

  החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ

  מכרז פומבי מס' 1/2017

   

  הזמנה להציע הצעות

  1. החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת קבלת הצעות לניהול, הפעלה ותחזוקת מטווח גניגר.

  2. הזוכה במכרז יקבל את הזכות להעביר הדרכות ירי ולקיים מטווחים לבעלי רישיון החזקת נשק, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

  3. תקופת ההתקשרות הינה 5 שנים, שלאחריהן תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת.

  4. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 24/1/2017 בשעה 10:00 במטווח המועצה שליד קיבוץ גניגר.

  א. על המציע להיות עוסק מורשה או שותפות או תאגיד בעל מחזור כספי של לפחות 3,000,000 ₪ בשנת 2015, ולצרף להצעתו אישור עו"ד/ רו"ח על עמידתו בתנאי זה.

  ב. על המציע לצרף להצעתו אישורים ברי תוקף על ניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976, וכן אישורים בעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין.

  ג. היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו להצעה אישורים מתאימים בדבר רישום התאגיד וזהות מורשי החתימה מטעם התאגיד.

  ד. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 50,000 ₪, לפקודת החכ"ל, ובתוקף עד ליום 24/5/2017.

  ה. על המציע לצרף להצעתו קבלה על שמו המעידה על רכישת מסמכי המכרז בסכום של 5,000 ₪.

  5. ההצעות תוגשנה (בשני עותקים) במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים שבמשרדי החכ"ל, תוך ציון מספר המכרז על גבי המעטפה, עד ולא יאוחר מתאריך 19/2/2017 בשעה 12:00. אין לשלוח הצעות בדואר.

  6. את מסמכי המכרז, לרבות החוזה אשר ייחתם עם הזוכה, ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל, בימים א' - ה' בין השעות 13:00 - 08:30, תמורת תשלום בסך של 5,000 ₪, אשר לא יוחזר.

  7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמכי המכרז.

  8. אין החברה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.

  עבור לתוכן העמוד