מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מכרז פומבי - לאספקת דלקים

  12/12/2016 עודכן בתאריך

  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") ותאגידיה השונים פונים בזאת לקבל הצעות לאספקת מוצרי דלק לרכביהם, בתחנות התדלוק של המציע, וזאת באמצעות ציוד אלקטרוני ממוחשב (בדומה לדלקן, פזומט וכיו"ב) שיותקן ע"י המציע ברכבים, וכן לאספקת סולר בצוברים למתקני המועצה וזאת באמצעות מיכלית של המציע.

  2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אפשרות הארכה לפרק זמן נוסף של עד שנה, בכל פעם, לפי החלטת המועצה, ועד לתקופה מצטברת של 4 שנים בסה"כ.

  3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז - תנאי סף

  3.1 תאגידים המפעילים לפחות 100 תחנות תדלוק בפריסה ארצית, וכן לפחות ארבע תחנות דלק הנמצאות במרחק של עד 15 ק"מ ממשרדי המועצה בקיבוץ מזרע. מובהר כי המציע אינו רשאי לחבור לגורמים חיצוניים על מנת שאלו ישלימו את הצעתו.

  3.2 ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ש"ח לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

  3.3 דרישות ותנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

  4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הרכש במועצה (ע"י קיבוץ מזרע), בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך של 3,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה.

  5. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במועצה עד לא יאוחר מיום 29/12/2016 בשעה 13:00 . מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

  6. עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.

  7. מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל.

   

   

  אלון טל – מנהל מח' רכש ולוגיסטיקה

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

  עבור לתוכן העמוד