הרחקה מפעילות היא אחת מהתגובות חינוכיות ברצף התגובות השונות. היא התגובה האחרונה ברצף. טרם הרחקה מפעילות יש לנסות למצות את כל התהליכים החינוכיים האפשריים.

 

תהליך ההחלטה:

 • במהלך הטיפול באירוע חריג עד להרחקת חניך ימולאו טפסי "דיווח אירוע חריג" עם כלל הפרטים המדויקים של המקרה.

 • הטפסים יתויקו בתיק השליטה/חמ"ל בחוצץ נפרד.

 • כלל הנתונים יובאו לידיעת מנהל הפעילות – וזה יפעל על פי נוהל טיפול באירוע המתרחש במפעל של מחלקת הנוער.

 • לאחר קבלת ההחלטה על הרחקת חניך, יחל תהליך יידוע על ידי מנהל המפעל.

 

תהליך ההרחקה:

 • יידוע המד"ב.

 • יידוע מדריך הקבוצה - על ידי מוביל הקבוצה.

 • ידוע רכז החינוך/נאמן הנוער ביישוב.

 • יידוע הורי החניך - על ידי מנהל המפעל/צוות המשרד – ברגישות ונחישות.

 

דגשים חשובים:

 • חניך יורחק מפעילות אך ורק על ידי הוריו.

 • במידה והורי החניך לא יגיעו לקחת את החניך, יורחק החניך על ידי מד"ב הישוב או מי מטעמו.

 • חניך יצא בתחבורה ציבורית/מונית במידה והוריו יאשרו ועל חשבונם.

 • חניך לא יצא מהפעילות בטרמפ שאינו מכיר.

 • בכל מקרה שיצא חניך שלא עם הוריו יתקיים יידוע ואישור טלפוני עם ההורים.

 • במידה ולא ניתן יהיה להרחיק את החניך, החניך יושהה מכל פעילות במהלך האירוע עד תומה, ויהיה בהשגחת בוגרים.

 • בכל מקרה של הרחקת חניך מפעילות, תתקיים שיחת מעקב בשבוע שלאחר הפעילות על ידי מנהל המפעל והמשך טיפול משמעתי יחד עם מד"ב הישוב.

 • יציאתו של חניך שהורחק מפעילות לפעילות הבאה, תהיה מותנית בשיחה בה ישתתפו מד"ב הישוב החניך והוריו במטרה להפיק לקחים ולמנוע התנהגויות שלא בהתאם לכללים.