מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

ביקורת פנימית להגברת היעילות, האפקטיביות והמצוינות במועצה.

הביקורת הפנימית משמשת ככלי ניהולי להנהלת המועצה והיא חלק בלתי נפרד ממנה.

התייחסות ראויה לממצאי הביקורת והמלצותיה, מסייעת להוביל להתייעלות ושיפור פעולות המועצה למען תושביה תוך הטמעת תקני החיסכון, חוקיות וסדירות, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות, בפעולות המועצה ועובדיה.

  • חוקיות וסדירות - לברר אם קיימת סמכות חוקית לביצוע פעולה ואת מידת ההקפדה על קיום חוקים, נהלים, ונורמות ראויות.
  • חיסכון, יעילות ואפקטיביות - נבדקות התשומות שהושקעו בפעולה ויעילותן להשגת המטרה.
  • טוהר המידות - בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: העדר ניגודי עניינים, שיקולים זרים, משוא פנים או ניצול מעמד ושררה וכו'.
תפקידי המבקר הפנימי
  1. ביצוע ביקורת במועצה ובגופים קשורים אליה.
  2. לבדוק אם פעולות המועצה ועובדיה וגופים עירוניים קשורים נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל במועצה, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 
  4. בדיקת הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי הרשות, אופן שמירת הרכוש ואחזקתו.
  5. ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בדו"חות הביקורת הקודמים.