תיאור ההנחה מס' התקנה  שיעור ההנחה המירבי הגבלה מירבית במטרים בחינת זכאות על-פי
שכר ממוצע (1)
תנאים לקבלת ההנחה קוד גמלה על פי דוחות דוחות מביטוח לאומי  נספחי דוגמאות: לטפסים/מסמכים/אישורים
אזרח.ית ותיק.ה שאינו.ה מקבל.ת גימלת הבטחת הכנסה ומקבל.ת:
- קיצבת זיקנה
- קיצבת שארים
- קיצבת תלויים
- קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
2(א)(1)(א)  עד 25% עד 100 מ"ר לא * המבקש.ת הינו.ה בגיל המתאים
* המבקש.ת מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הומצא אישור רשמי מהמוסד נותן הגמלה
נושא 1:
זקנה - 01,02,03, 04,06
נספחים י"ד , י"ז
אזרח.ית ותיק.ה
העומד.ת בקריטריונים על פי חוק
אזרחים ותיקים
סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ך 1989 30% עד 100 מ"ר   המבקש מחזיק בנכס
* המבקש הינו בגיל המתאים
* שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא,
אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע
במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני
מועד ההגשה.
* ככל שגרים בדירה יותר מאזרח.ית ותיק.ה אחד.ת, רק אם סך כל הכנסות
המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
* הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו.ה -
טופס בקשה - דוגמה בנספח ג'
* הצהרה של המבקש.ת על הכנסותיו.ה, מכל מקור שהוא.
*בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח.ית ותיק.ה, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד.ה נכה
נושא 1:
 זקנה - 01,02,03, 04,06
נספח כ"א
אזרח.ית ותיק.ה המקבל.ת גימלת הבטחת הכנסה ומקבל.ת:
- קיצבת זיקנה
- קיצבת שארים
- קיצבת תלויים
- קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
2(א)(1)(ב) עד 100% עד 100 מ"ר לא

* המבקש.ת הינו.ה בגיל המתאים
* מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הומצא אישור רשמי מהמוסד נותן הגמלה 

נושא 1:
קוד גמלה 04 + קוד אבטחת הכנסה
(קוד השלמה 1)
נספחים י"א, י"ג
אזרח.ית ותיק.ה המקבל.ת קצבת זיקנה לנכה סעיף 2 לתקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח
ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב- 2011
עד 100% עד 100 מ"ר   * המבקש.ת הנו.ה בגיל המתאים
* מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הומצא אישור רשמי מהמוסד נותן
הקיצבה
- יש צורך במבחן הכנסה לפי השכר
הממוצע במשק
נושא 3:
קוד 04
נספחים י"ב, כ"א
נכות אי-כושר
- נכה הזכאי.ת לקצבה חודשית

ודרגת נכותו היא 75%
ומעלה.
- נכה שטרם קיבל קיצבת זיקנה
ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה
2(א)(2) עד 80%   כן מחזיק בנכס נשוא הבקשה לרבות
דייר בהוסטל או דיור מוגן בהתאם
לחוזר משרדנו מס' 766 .
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן
הגמלה. *קבלת ההנחה מותנית
בקבלת קצבה חודשית )לפי פרק ט'
לביטוח הלאומי
נושא 3: נכות כללית קודי גמלה 31,32,33 נספח י'
נכות רפואית בשיעור של 90%
ומעלה, או מי שטרם קבלת קיצבת
הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור
2(א)(3) עד 40%   כן מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל
מקור שהוא. כגון: מס הכנסה, ביטוח
לאומי, משרד העבודה וכד
  נספח י"ח
אסיר ציון 2(א)(4)(א) עד 66%

עד 4 נפשות: עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות: עד 90 מ"ר

 

*המבקש.ת אינו.ה זכאי.ת להבטחת הכנסה
* המבקש.ת מחזיק.ה בנכס
* הומצא אישור מביטוח לאומי בדוח
נושא 7 קוד 17,18,28
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -)

נושא 7:
קוד 17,18,28
 
מכח תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב 1992 100% עד 100 מ"ר לא * ההנחה תינתן לאסיר.ת ציון שהמציא.ה אישור זכאות לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצויין בדוח נושא 1 קוד 17
*המציא.ה אישור שקיבל.ה 6 חודשים
הבטחת הכנסה
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים  
עד 66%
 

 

עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות: עד 90 מ"ר 

 

לא המבקש.ת מחזיק.ה בנכס.
* הומצא אישור מתאים המוכיח את
הזכאות לגמלה.
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')

נושא 10:
קודי גמלה 41,42

 

 
מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957 2(א)(4)(ב)
מקבלי גמלת ממשלת גרמניה (BEG) 2(א)(4)(ג)
מקבלי גמלת ממשלת הולנד (OFG) 2(א)(4)(ד)
מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה (WUV) 2(א)(4)(ה)
מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957 2(א)(4)(ו)
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך, אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם, עד כה מכח חוק התוכנית
להגדלת גמלאות
הבטחת הכנסה
לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה, התשס"ח-
2008
עד 66% עד 70 מ"ר בלבד לא * הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי
המכיר בו.ה כנכה נפגעי נאצים ומקבל.ת
קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי
 
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה, הידוע בשם 'הסכם קרן 2' אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה עד 66% עד 70 מ"ר בלבד   * הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2  
עיוור.ת הנושא.ת תעודת עיוור.ת 2(א)(5) עד 90%   כן * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות
   
עולה 2(א)(6)(א) עד 90% עד 100 מ"ר בלבד כן * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
* למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים
שמיום הרשמו.ה במרשם אוכלוסין כעולה
  נספח כ"ג
אזרח.ית עולה 2(א)(6)(ב) עד 90% עד 100 מ"ר בלבד כן * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות
* למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים
שמיום הרשמו.ה במרשם אוכלוסין כעולה
   
עולה התלוי.ה בעזרת הזולת 2(א)(6א) עד 80%   כן * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות
זקנה מיוחדת  
גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונות ובתנאי שמקבל.ת גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל.ה לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו.ה
לגמלה. יש לשים לב - הנחה זו בוטלה בשנת 2003 ואין ליתן אותה למבקשים חדשים
  עד 70%   לא * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הומצא אישור רשמי מהמוסד נותן
הגמלה
* מקבל.ת גמלת הבטחת הכנסה/דמי
מזונות שהחל.ה לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו.ה לגמלה
  נספח ט"ז
גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח 2(א)(7)(ג) עד 70%   לא * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הומצא אישור רשמי מהמוסד נותן הגמלה
נושא 9:
סיעוד 96
 
הנחה על פי מבחן הכנסה (3) 2(א)(8) בהתאם לטבלת הכנסה (3)   לא * בהתאם לטבלת הכנסה (בתוספת
הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט
בתקנה 2 (א)(8)
*הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
  נספחים י"ט,כ',כ"א
חסיד.ת אומות העולם 2(א)(9) עד 66%   לא * המבקש.ת מחזיק.ה בנכס
* אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"
*הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)
נושא 7:
קוד 19,29
 
הורה עצמאי.ת כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות
שבראשן הורה עצמאי.ת, תשנ"ב 1992 או - הורה
המטפל .ת באופן עצמאי בילד.ה המתגורר.ת איתו.ה עתיד.ה לשרת/משרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדב.ת בשירות הלאומי, וגילו.ה אינו עולה על 21 שנה
2(א)(10) עד 20%   כן

* מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום תעודת זהות)

   
מקבלי גמלה לילד.ה נכה (לרבות ילד.ה במשפחת אומנה של המחזיק.ה בנכס) 2(א)(11) עד 33% עד 100 מ"ר בלבד כן * גיל הילד.ה אינו רלוונטי (דהיינו - יכול.ה להיות בכל גיל) ובלבד שהוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד.ה נכה, טרם היותו.ה בוגר.ת
* עבור ילדים מעל גיל 18 - יש לצרף
צילום ת.ז+ספח של הילד.ה, לבדיקת
מקום המגורים של הילד.ה והתאמתו.ה
נושא 2: קוד 30 נספח ט"ו
פדויי שבי 2(א)(12) עד 20%     * מחזיק.ה בנכס נשוא הבקשה
* אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי
לצורך זכאות לתשלום לפי חוק
תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה- 2005
   
חייל.ת מילואים פעיל.ה 3(1) עד %5     הגדרת חייל.ת מילואים פעיל.ה:
* מי שעש.תה לפחות 20 ימי
שירות מילואים מצטברים, בתקופה של
3 שנים או לחלופין חייל.ת מילואים שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו.ה וביצע.ה 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.
* בחינת הזכאות נעשית על-ידי משרד
הביטחון ולעומדים בקריטריונים מונפקת 'תעודת משרת מילואים פעיל'
* ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה
   
פעיל 14ה(1) 100%

עד 4 נפשות - לגבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - לגבי 90 מ"ר 

לא * החייל.ת הוא/היא המחזיק.ה בנכס או דייר.ת משנה
* הומצאו אישורים מתאימים
* הומצא אישור שפרנסת המשפחה
תלויה בחייל.ת
* משרת.ת בקבע - לא זכאי.ת לקבל את ההנחה
   
* חייל.ת בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום השחרור 14ה(1)(א) 100%  
* הורי חייל.ת בשירות סדיר 14ה(1)(ב) 100%
* מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת 14ה(1)(ג) 100%
* משרת.ת  בשירות אזרחי מסלול מלא (משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) 14ה(1)(ד) 100% * הומצא אישור מאת המפקח.ת מטעם משרד הרווחה
* משרת.ת בשירות אזרחי-ביטחוני כל עוד הוא/היא משרת.ת 14ה(1)(ו) 100% * הומצא אישור מאת מנהל.ת השירות האזרחי-לאומי
* משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי, המשרת.ת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים - כל עוד הוא/היא משרת.ת 14ה(1א) 75%   * הומצא אישור מהמנהל.ת או מי מטעמו.ה לפיו הוא/היא משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.
* על המבקש.ת להמציא למחלקת הגביה
אישור לפיו הוא/היא משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 30 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא/היא משרת.ת
   
* משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי, המשרת.ת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים - כל עוד הוא/היא משרת.ת 14ה(3)(ג) 50%   * הומצא אישור מהמנהל.ת או מי מטעמו.ה לפיו הוא/היא משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.
* על המבקש.ת להמציא למחלקת הגביה
אישור לפיו הוא/היא משרת.ת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 20 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא/היא משרת.ת
  נספח כ"ב
* משרת.ת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24
חודשים) - כל עוד הוא/היא משרת.ת
14ה(3)(א) 50%   * הומצא אישור מאת המפקח.ת מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי   נספח כ"ב
* משרת.ת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של
12 חודשים) - כל עוד הוא/היא משרת.ת
14ה(1)(ה) 100%  

* הומצא אישור מאת המפקח.ת מטעם משרד הרווחה

* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 - נספח ה')

   
* משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא/היא משרת.ת 14ה(3)(ב) 50%   * הומצא אישור מאת המפקח.ת מטעם
ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי
* הוגשה בקשה חתומה (טופס 1 -
נספח ה')
   

נפגעי מלחמה
* נכי צה"ל
* נכי פעולות איבה
* נכי פעולות איבה במלחמת השחרור
* נכי משטרה
* משפחה שכולה (חייל.ת שנספה/נספתה)
* שארים שכולים ( פעולות איבה)
* נכי שירות בתי הסוהר

14ה(2) 66%

עד 4 נפשות - לגבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות - לגבי 90 מ"ר 

לא

* המבקש.ת מחזיק.ה בנכס
*הומצאו אישורים בהתאם

נושא: 6

קוד גמלה 13,23 ודו"ח משרד הביטחון

נספח כ"ד
פטור על בתי עסק
לזכאים בהתאם לתקנה 14(ה)(1) או (2)
14ז בהתאם לשיעור ההנחה הרלוונטי בתקנות 14(ה)(1) או (2)     * אם באותה שנת כספים לא היה/היתה חייב.ת בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי
סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה נתן לו.ה תעודה על כך
* היה/היתה חייב.ת בתשלום המקדמה, אך
נקבע בשומה כי אין הוא/היא חייב.ת במס
הכנסה לשנת הכספים הנדונה
   
שדרות ויישובים סובבי עזה מועצות אזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב, עיריית שדרות ורשויות המנויות בסעיף 2 בתוספת השלישית יעניקו למחזיקים בנכסים הנחה בארנונה         פירוט היישובים סובב עזה - תוספת שלישית, סעיף 2.
ראו חוזר: 964
בשנת 2016 פורסם עדכון בתקנה
באופן רטרואקטיבי משנת 2015 - מתן הנכנה לכל נכס אחר (לא רק עסקים) וכן הורחב השטח/רשויות הזכאיות להנחה - חוזר 1055
בשנת 2019 ניתנה הארכה למתן
ההנחה משנת 2015 ועד לשנת 2020 -
חוזר 1133
   
מגורים   45%    
כל נכס אחר   39%    

 

תיאור ההנחה מס' התקנה שיעור הנחה מירבי תנאים לקבלת ההנחה
בניין חדש 12 עד 12 חודשים - עד 100% המבקש.ת מחזיק.ה בנכס
בניין ריק 13 * עד 6 חודשים – עד 100%
* מהחודש ה- 7 עד החודש ה- 12 - עד 50%
* מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 - עד 25%
* המבקש.ת מחזיק.ה בנכס
* ההנחה תינתן לבעל.ת הנכס באופן מצטבר
* הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות
לקביעת הנכס כריק
* המבקש הודיע במועד או הוכיח שהנכס היה ריק
* לא תינתן הנחה בגין נכס ריק לתקופה הפחותה מ- 30
יום.
* הגשת בקשה בכתב
מיזם להתחדשות עירונית (כגון: תמ"א 38, פינוי ובינוי) תקנות הרשות
הממשלתית
להתחדשות עירונית
(הנחה בארנונה),
התשע"ט- 2018
* עד תום שנתיים מהמועד הקובע - 100%
* מתום שנתיים ועד תום 3 שנים - 75%
* מתום 3 שנים ועד תום 4 שנים - 50%
* מתום 4 שנים ועד תום 5 שנים - 25
* מדובר בהנחת חובה, כך שאינה נתונה לשיקול
דעתה של מועצת הרשות למתן ההנחה
* ההנחה נבחנת מידי שנה עפ"י מבחן הכנסה
* ההנחה תינתן רק לגבי ההפרש שבין שטח הדירה
החדשה לשטח הדירה הקודמת של הנישום.ה
* ההנחה מוגבלת למשך תקופה של עד 5 שנים
מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החדשה
ובהתאם לשיעור ההנחה המפורט
* ההנחה ניתנת עבור דירה 1 בלבד שעברה חידוש
* המבקש.ת הינו.ה בעל.ת הזכויות בנכס במשך 3 שנים
ברציפות לפני שנהרס
תעשייה חדשה 14   שיעורי אבטלה
שנת אחזקה בבניין מעל 10.5% ועד 12%  מעל 12%

שנה ראשונה או חלק ממנה

הנחה עד 50% הנחה עד 75%
שנה שנייה או חלק ממנה הנחה עד 25% הנחה עד 50%
שנה שלישית או חלק ממנה הנחה עד 10% הנחה עד 25%
הנחות לעסקים 114 שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו/לה על דירת המגורים שבחזקתו.ה לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק * ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה
* על המבקש.ת לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר
* הוא/היא בעל.ת העסק ואין הוא/היא בעל.ת עסק נוסף
מבנה שאינו למגורים שבחזקת חייל.ת לפי הגדרה 14(ה)(1) 14ז 100% חוזר 839
באותה שנה לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה והתקבלה תעודה המעידה על כך מפקיד השומה
וכן, במידה ששולמה מקדמה אך נקבע בשומה שאינו.ה חייב.ת במס הכנסה לשנת הכספים הנ"ל
מבנה שאינו למגורים שבחזקת חייל לפי הגדרה 14(ה)(2) 14ז 66%
נכס שנהרס ו/או ניזוק סעיף 330 לפקודת העיריות 100% לשלוש שנים מרגע מסירת ההודעה
לאחר מכן, 5 שנים בתעריף מזערי שבתקנות ההסדרים. בתום 5 השנים, ישוב להיות פטור ב- 100%
* על המבקש.ת לעמוד בתנאים שלהלן באופן מצטבר
* הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו ("נזק משמעותי")
* אין יושבים בנכס
* המחזיק.ה מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש
* ראו חוזר 881, 985
סעיף 162 לצו
המועצות המקומיות
א, תשי"א 1950
וסעיף 74 לצו
המועצות המקומיות
(מועצות אזוריות),
תשי"ח- 1958
100% לשלוש שנים מרגע מסירת ההודעה
לאחר מכן, 5 שנים בתעריף מזערי שבתקנות
ההסדרים. בתום 5 השנים, ישוב להיות פטור ב- 100%
* על המבקש.ת לעמוד בתנאים שלהלן באופן מצטבר
* הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו ("נזק משמעותי")
* אין יושבים בנכס
* המחזיק.ה מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש
* ראו חוזר 1173 (יש לשים לב להוראות מעבר)
הנחת תשלום מראש תקנה 13 בתקנות
הסדרים במשק
המדינה (ארנונה
כללית ברשויות
המקומיות),
תשס"ז- 2007 *
עד 2% * מחזיק.ה ששילם.ה ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים
* לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה שנת כספיםהנחה לפי מבחן הכנסה - התנאים לקבלת ההנחה

מספר נפשות הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021
1 עד 2,899 2,899 - 3,322 3,322 - 3,755 5,300-3,755
2 עד 4,334 4,334 - 4,984 4,984 - 5,631 5,631 - 7,951
3 עד 5,027 5,027 - 5,781 5,781 - 6,535 6,535 - 9,223
4 עד 5,720 5,720 - 6,578 6,578 - 7,436 7,436 - 10,494
5 עד 7,268 7,268 - 8,359 8,359 - 9,449 9,449 - 13,335
6 עד 8,817 8,817 - 10,140 10,140 - 11,462 11,462 - 16,176
שיעור ההנחה עד 80% עד 60% עד 40% עד 20%
7 עד 10,366 10,366 - 11,921 11,921 - 13,475 13,475 - 19,018
8 עד 11,914 11,914 - 13,702 13,702 - 15,489 15,489 - 21,859
9 עד 13,463 13,463 - 15,482 15,316 - 17,313 17,313 - 24,434
10 ומעלה עד 1,496 לנפש עד 1,720 לנפש עד 1,945 לנפש עד 2,744 לנפש
שיעור ההנחה עד 90% עד 70% עד 50% עד 30%

 

הנחת נזקק

רשימת מסמכים להנחה
ועדת נזקק לשנת 2023

תקנה 7 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 קובעת כי "נזקק" הוא מחזיק שנגמרו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
א. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
ב. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי.

מבקשי בקשה לוועדת הנחות (נזקק), יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • מכתב המגולל את מהות הבקשה
  • אישורים / קבלות על הוצאות חריגות / רפואיות
  • דוח סוציאלי עדכני מאגף הרווחה
  • יש לצרף צילום תעודת זהות

 אישורים על הכנסות:

שכירים – תלושי שכר לחודשים 10+11+12 הקודמים לשנת מס או תלושי שכר לכל     השנה הקודמת.
מובטלים – אישור ממס הכנסה על אי הכנסה לשנת המס.
עצמאיים – שומה אחרונה.
סטודנטים – אישור סטודנט עדכני חתום ע"י המוסד האקדמי.
                    מערכת שעות חתומה ע"י המוסד האקדמי
                    חוזה שכירות מצולם

תדפיסי חשבון בנק של שני בני הזוג לחודשים 10+11+12 הקודמים לשנת המס
אסמכתאות על כל מקור הכנסה לרבות קצבאות, פנסיה, מילגה, תמיכות מההורים וכו'


לתשומת ליבך :

  • בקשה שאינה עונה להגדרה לעיל תוחזר למבקש ולא תידון בוועדה.
  • תושב בעל חוב – בקשתו לא תידון בוועדה.