להלן פירוט האישורים הנדרשים שיש לצרף במועד הגשת הבקשה
יש להגיש לפי הסדר שלהלן ולמספר כל מסמך בהתאם:

1 . טופס בקשה חתום בידי מורשי חתימה ורו"ח על נכונות פרטי הבקשה
2 . כתב התחייבות חתום כתנאי לקבלת תמיכה
3 . נספח לטופס הגשת תמיכות לשנת 2023 – כקובץ אקסל פתוח!
4 . דוחות כספיים 2021
5 . הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2021 )מתוך דו"ח מבוקר(
6 . פירוט מילולי וכספי של הפעילות שהתקיימה בשנת 2022
7 . אישור ניהול תקין לשנת 2023
8 . תקציב מאושר ו/או הצעת תקציב לשנת 2023
9 . אישורים מעודכנים 2023 : ניכוי מס + אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
10 . הרשאה לבנק למסירת פרטים
11 . תעודת רישום רשם העמותות*
12 . תזכיר תקנון*
13 . אישור מעמד המוסד במשרדי מ.ע.מ*

* מסמכים שמסומנים בכוכבית: ככל שהוגשו בקשות בשנים קודמות, אין צורך להגיש שוב.

ההגשה לידי מירי שטיינברג, בדוא"ל [email protected]
המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה: יום רביעי, כה' בטבת תשפ"ג 18 ינואר 2023 בשעה 16:00.