שנה 2019 השינוי 2018 השינוי   2017 השינוי  2016
תלונות מוצדקות 2 (83%) 12 9% 11 83% 6
תלונות בחלקן מוצדקות 3 50% 2 ---- 2 50% 1
תלונות שאינן מוצדקות 11 (31%) 16 14% 14 75% 8
תלונות שלא נבדקו 1 (50%) 2 ---- 2 (50%) 4
תלונות אחרות -- -- 1 (66%) 3 50% 2
סך מספר תלונות 17 (48%) 33 6.5% 31 48% 21
מספר תושבים לסוף שנה 41,874 1.3% 41,334 1.5% 40,700 1.5% 40,089
יחס תושבים ; תלונות 1:2463 97% 1:1,252 (4.5%) 1:1313 (31%) 1:1909

 

להלן פירוט התלונות לשנת 2019. (מטעמי צנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור בלבד):

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 אגודת חינוך יישובית גביה נוספת שאינה תקינה לא מוצדקת
2 ועד מקומי התנהגות לא ראויה של חבר ועד מקומי לא מוצדקת
3 ועדת ביקורת ישובית חבר ועדת ביקורת אינו עומד בקריטריון החוקי 

מוצדקת בחלקה
המדובר במניעה זמנית שתתוקן

4 מחלקת גביה התנהגות לא ראויה של עובדת מחלקת הגביה  לא מוצדקת
5 ועד מקומי / מועצה-הנדסה לחצי מים גבוהים ברשת הציבורית גרמו לנזק והוצאות כספיות לא מוצדקת
6 מועצה-הנדסה ליקויים בבריכת השחייה בנהלל שלא תוקנו

מוצדקת
הוחלט לשפץ בחודש יולי 19

7 ועד מקומי / מועצה-הנדסה מזה כשנתיים קיים ריח חריף של ביוב שלא מטופל

מוצדקת
מערכת הביוב באחריות האגודה החקלאית.
בטיפול של מהנדס המועצה.

8 ועד מקומי התושב אינו מקבל תיבת דואר לשימושו

מוצדקת בחלקה
הטענה צודקת אך המדובר באחריות של חברת הדואר

9 מועצה - גביה חויב בארנונה על מבנה שלא קיים

מוצדקת בחלקה
המבנה נהרס לפני חצי שנה בלבד וקיימת יתרת זכות.
במועד השכרת השטח המבנה היה קיים

10 מועצה- פיקוח חברה לשיווק דלק מלינה, כי לא קבלה תגובה לבקשת ערעור על קנס 

לא מוצדקת
הטיפול היה ראוי

11 מועצה- וטרינריה כלבתו של תושב נמסרה לאימוץ ללא ידיעתו לא מוצדקת
12 סב יום התנהלות לא תקינה מול אימו של התושב המגיעה לסב יום ואין רגישות למצבו הכלכלי של התושב

לא מוצדקת

13 התקבל חשבון גבוה בגין שהיית האימא בסב יום לא מוצדקת
14 מרכז היום בסב יום משמש כמועדון בלבד לא מוצדקת
15 ועד מקומי אלימות נוער לא מטופלת

לא נבדק
בטיפול גורמי חוץ והוגשה תלונה במשטרה

16 מועצה-איכות סביבה חברה בע"מ מלינה על אי קיום מכרז להצבת מכלי איסוף לביגוד בישובים

לא מוצדקת
המדובר בהתקשרות של הישובים

17 מועצה-מחלקת גביה התושב אינו מקבל הנחה של 100% בארנונה למגורים בשל מצב בריאותי

לא מוצדקת
תושב מקבל הנחה של 100% עד 100 מ"ר ומחויב על יתר השטח כנדרש

 

 תלונות מדוח קודם 2018

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 מועצה/תחבורה בטיחות – נהג הסעות מוריד את הילדים שלא בתחנת הסעה. 

מוצדק
הופנה לטיפול קצין הבטיחות והנהגים הונחו בהתאם

2

מועצה 

בית ספר

פיטורין שלא כחוק טענת פיטורין – לא מוצדקת
3

שמירת זכויות בחל"ת

שמירת זכויות– לא מוצדקת

4 בזבוז כספי ציבור בזבוז כספי ציבור-לא מוצדקת
5 הבטחת שכר בחל"ת

הבטחת שכר בחל"ת- מוצדקת
העובדת חזרה לעבודה מלאה
הומלץ לערוך נוהל קבלת החלטות

6 יזרעאלים סגירת משרדי הועדה ביום קבלת קהל ללא סיבה מוצדקת

לא מוצדקת
פורסם במועד ונעשה בשל הטמעת נתונים במערכת המידע

7 ועד מקומי/הנדסה בוצע הליך לא תקין לכריתת עץ

לא מוצדקת
בוצע  הליך  תקין

8 אגש"ח יישובי + יזרעאלים עיכוב בקבלת היתר לסגירת מרפסת

לא מוצדקת
העיכוב נובע בשל התנגדות האגש"ח שהיא אגודה פרטית ולא על ידי הועדה לתכנון ובניה יזרעאלים.
הומלץ לפנות לגישור בין המתלונן לאגש"ח

9 יזרעאלים עיכוב לא סביר בבדיקת ניגודי עניינים של חבר מליאה

מוצדקת
הנושא טופל והגיע לסיומו

10 אגש"ח + מועצה/ישובים שיווק מגרשים בהרחבה רק לחברי אגש"ח

לא מוצדק
הנושא אינו קשור למועצה, יש לפנות לרמ"י

11

המועצה 

ועד מקומי

מחיקת חוב לאגודה לא מוצדקת
המדובר בהשתתפות וולונטרית של האגודה ולא בחוב
12 מניעת שימוש במתקנים ובפעילות ציבורית לא מוצדקת
לא נמצא ביסוס למניעת שימוש. ככלל, כל פעילות או מתקן שבו יש מימון כלשהוא של כסף ציבורי פתוח לשימוש כל התושבים
13 העברת סמכויות מוניציפליות לאגודה לא מוצדקת
המדובר ברכישת שירותים ולא בהעברת סמכויות
14 ניגודי עניינים בהתקשרות עם האגודה בשל זהות ועדים מוצדקת
יש לערוך הסכם מפורט לנטרול ניגודי העניינים
15 בחירת האגודה כספק ללא מכרז לא נקבעה עמדה
המדובר בתופעה הקיימת בהרבה ישובים כפריים ולכן, לדעת הביקורת, על הנושא להיות מבורר במוסדות המדינה המוסמכים
16 אי מתן מידע על פי חופש המידע מוצדקת
על הועד המקומי למסור מידע אותו הוא חייב על פי חוק חופש המידע
17 ועד מקומי תלונת המשך בנושא בניית מסלעה בשטח ציבורי מוצדקת
בשל חריגה מהסכם גינון ופיקוח כושל, בניית המסלעה גרמה ל"סיפוח", לכאורה, של שטח ציבורי לשטח פרטי
18 מועצה/מכללת ותיקים אי קבלת החזר כספי בגין ביטול קורס לימוד במכללת ותיקים לא מוצדקת
הומלץ לפנות לועדת חריגים במכללה
19 אגודת חינוך יישובית גביה חריגה ולא מוצדקת של אגודת החינוך בגין צהרון וקייטנה לא מוצדקת
20 מועצה/רכש אי ציון כמויות בהצעות מחיר מוצדקת
הנושא טופל ותוקן
21 ועד מקומי הליך פיטורין לא נאות של עובד לא מוצדקת
הליך חוקי אך לא אתי
22 שיתוף חברי ועד בעשיה מוצדק בחלקו
הומלץ לערוך מסמך הבנות ונורמות עבודה מחייבים
23 מועצה פרסום שגוי בנתוני הצבעה בבחירות לועד מקומי מוצדקת
המדובר בטעות אנוש בהקלדה של מספר הקולות
24 יזרעאלים אי קבלת מידע על פי חוק חופש המידע לא מוצדקת
הבקשה לא הוגשה על פי הנוהל הקבוע
25 יזרעאלים אי קבלת מידע על פי חוק חופש המידע מוצדקת
הנושא תוקן ונשלח המידע
26 מועצה/מנהל הכנסות אי כיבוד הודעת עיקול  שנמסרה למועצה לא נבדק
המדובר בסוגיה משפטית
27 מועצה/תחבורה איחור בהגעת ההסעות לילדים לבית הספר מוצדק
טופל על ידי מחלקת תחבורה
28 ועד מקומי נאותות הליך הצעות מחיר מוצדק
ההליך בוטל עד לבירור פנימי
29 מועצה/יובלי העמק נזק לרכוש פרטי בגין  ביוב ציבורי שלא טופל כיאות

לא נבדק
המדובר בנושא מעין שיפוטי בין המתלונן לאגודה בישוב שהביוב בבעלותה.
הישוב טען שהנושא מטופל

30 מועצה/הנדסה שטח שצ"פ בהרחבה שלא טופל

מוצדק
הנושא טופל על ידי מח' הנדסה.

31

מועצה

יזרעאלים

בניית חניות לגוף פרטי על שצ"פ

לא מוצדק
המדובר בחניה לכלל הציבור

32 בניית חניות על שטח המוגדר כשצ"פ

לא מוצדק
על פי חוות דעת של היועמ"ש של הועדה, הבניה חוקית

33 מועצה/מנהל הכנסות טענות שונות בנושא ארנונה וקנסות

לא נבדק
הנושא נדון בבית משפט ואף הוצא פסק דין