שנה 2018 השינוי 2017 השינוי   2016   השינוי  2015
תלונות מוצדקות 12 9% 11 83% 6 (40%) 10
תלונות בחלקן מוצדקות 2 ---- 2 50% 1 (75%) 4
תלונות שאינן מוצדקות 16 14% 214 75% 8 14% 7
תלונות שלא נבדקו 2 ---- 2 (50%) 4 300% 1
תלונות אחרות 1 (66%) 3 50% 2 100% 1
סך מספר תלונות 33 6.5% 31 48% 21 (9%) 23
מספר תושבים לסוף שנה 41,334 1.5% 40,700 1.5% 40,089 2.4% 39,156
יחס תושבים ; תלונות 1:1,252 (4.5%) 1:1313 (31%) 1:1909 12% 1:1698

 

להלן פירוט התלונות לשנת 2018. (מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור בלבד):

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 מועצה/תחבורה בטיחות – נהג הסעות מוריד את הילדים שלא בתחנת הסעה

מוצדק
הופנה לטיפול קצין הבטיחות והנהגים הונחו בהתאם.

2

מועצה 

בית ספר

פיטורין שלא כחוק

טענת פיטורין – לא מוצדקת

3

שמירת זכויות בחל"ת

שמירת זכויות– לא מוצדקת

4

בזבוז כספי ציבור

בזבוז כספי ציבור-לא מוצדקת

5 הבטחת שכר בחל"ת

הבטחת שכר בחל"ת- מוצדקת
העובדת חזרה לעבודה מלאה.
הומלץ לערוך נוהל קבלת החלטות

6 יזרעאלים סגירת משרדי הועדה ביום קבלת קהל ללא סיבה מוצדקת
 

לא מוצדקת
פורסם במועד ונעשה בשל הטמעת נתונים במערכת המידע

7 ועד מקומי/הנדסה בוצע הליך לא תקין לכריתת עץ

לא מוצדקת
בוצע  הליך  תקין

8 אגש"ח יישובי + יזרעאלים עיכוב בקבלת היתר לסגירת מרפסת

לא מוצדקת
העיכוב נובע בשל התנגדות האגש"ח שהיא אגודה פרטית ולא על ידי הועדה לתכנון ובניה יזרעאלים.הומלץ לפנות לגישור בין המתלונן לאגש"ח

9 יזרעאלים עיכוב לא סביר בבדיקת ניגודי עניינים של חבר מליאה

מוצדקת
הנושא טופל והגיע לסיומו

10 אגש"ח + מועצה/ישובים שיווק מגרשים בהרחבה רק לחברי אגש"ח

לא מוצדק
הנושא אינו קשור למועצה, יש לפנות לרמ"י

11

המועצה 

ועד מקומי
מחיקת חוב לאגודה לא מוצדקת
המדובר בהשתתפות וולונטרית של האגודה ולא בחוב
12 מניעת שימוש במתקנים ובפעילות ציבורית

לא מוצדקת
לא נמצא ביסוס למניעת שימוש. ככלל, כל פעילות או מתקן שבו יש מימון כלשהוא של כסף ציבורי פתוח לשימוש כל התושבים

13 העברת סמכויות מוניציפליות לאגודה

לא מוצדקת
המדובר ברכישת שירותים ולא בהעברת סמכויות

14 ניגודי עניינים בהתקשרות עם האגודה בשל זהות ועדים

מוצדקת
יש לערוך הסכם מפורט לנטרול ניגודי העניינים

15 בחירת האגודה כספק ללא מכרז
 

לא נקבעה עמדה
המדובר בתופעה הקיימת בהרבה ישובים כפריים ולכן, לדעת הביקורת, על הנושא להיות מבורר במוסדות המדינה המוסמכים

16 אי מתן מידע על פי חופש המידע

מוצדקת
על הועד המקומי למסור מידע אותו הוא חייב על פי חוק חופש המידע

17 ועד מקומי
 
תלונת המשך בנושא בניית מסלעה בשטח ציבורי

מוצדקת
בשל חריגה מהסכם גינון ופיקוח כושל, בניית המסלעה גרמה ל"סיפוח", לכאורה, של שטח ציבורי לשטח פרטי

18

מועצה/מכללת
ותיקים

אי קבלת החזר כספי בגין ביטול קורס לימוד במכללת ותיקים.
 

לא מוצדקת
הומלץ לפנות לועדת חריגים במכללה

19 אגודת חינוך יישובית גביה חריגה ולא מוצדקת של אגודת החינוך בגין צהרון וקייטנה לא מוצדקת
20 מועצה/רכש אי ציון כמויות בהצעות מחיר

מוצדקת
הנושא טופל ותוקן

21 ועד מקומי הליך פיטורין לא נאות של עובד

לא מוצדקת
הליך חוקי אך לא אתי

22 שיתוף חברי ועד בעשיה

מוצדק בחלקו
הומלץ לערוך מסמך הבנות ונורמות עבודה מחייבים

23 מועצה פרסום שגוי בנתוני הצבעה בבחירות לועד מקומי.

מוצדקת
המדובר בטעות אנוש בהקלדה של מספר הקולות.

24 יזרעאלים אי קבלת מידע על פי חוק חופש המידע.

לא מוצדקת
הבקשה לא הוגשה על פי הנוהל הקבוע.

25 יזרעאלים אי קבלת מידע על פי חוק חופש המידע

מוצדקת
הנושא תוקן ונשלח המידע.

26 מועצה/מנהל הכנסות אי כיבוד הודעת עיקול  שנמסרה למועצה

לא נבדק
המדובר בסוגיה משפטית

27 מועצה/תחבורה איחור בהגעת ההסעות לילדים לבית הספר

מוצדק
טופל על ידי מחלקת תחבורה

28 ועד מקומי נאותות הליך הצעות מחיר

מוצדק
ההליך בוטל עד לבירור פנימי 

29 מועצה/יובלי העמק נזק לרכוש פרטי בגין  ביוב ציבורי שלא טופל כיאות

לא נבדק
המדובר בנושא מעין שיפוטי בין המתלונן לאגודה בישוב שהביוב בבעלותה.
הישוב טען שהנושא מטופל

30 מועצה/הנדסה שטח שצ"פ בהרחבה שלא טופל.

מוצדק
הנושא טופל על ידי מח' הנדסה

31

מועצה
יזרעאלים

בניית חניות לגוף פרטי על שצ"פ.

לא מוצדק
המדובר בחניה לכלל הציבור

32 בניית חניות על שטח המוגדר כשצ"פ

לא מוצדק
על פי חוות דעת של היועמ"ש של הועדה, הבניה חוקית

33 מועצה/מנהל הכנסות טענות שונות בנושא ארנונה וקנסות

לא נבדק
הנושא נדון בבית משפט ואף הוצא פסק דין